česko-anglicko překlad pro "právní rámec"

CS

"právní rámec" anglický překlad

CS

právní rámec

volume_up
1. právo
Uvedené, nedávno předložené návrhy Komise tento právní rámec doplní.
The recently submitted Commission proposals will complete this legal framework.
Právní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) (rozprava)
Community legal framework for a European Research Infrastructure (ERI) (debate)
Právní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) (
Community legal framework for a European Research Infrastructure (ERI) (

Příklady použití pro "právní rámec" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPrávní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) (rozprava)
Community legal framework for a European Research Infrastructure (ERI) (debate)
CzechProto jsme přesvědčeni, že bude v budoucnu nutné nalézt nový právní rámec.
This is why we believe it is important to find a new legal basis in the future.
CzechPrávní rámec pro dočasná opatření související se způsobilostí určitých aktiv
Legal framework for temporary measures relating to the eligibility of certain assets
CzechAbychom jim v tom pomohli, potřebujeme legislativní rámec a právní jistotu.
To enable them to do so, we need a legislative framework and legal certainty.
CzechJe velmi potřebné vytvořit komplexní právní rámec pro boj proti diskriminaci.
It is that we really need a comprehensive legal framework for combating discrimination.
CzechUvedené, nedávno předložené návrhy Komise tento právní rámec doplní.
The recently submitted Commission proposals will complete this legal framework.
Czech. - (LT) Moderní reklama daleko předběhla právní rámec v této oblasti.
in writing. - (LT) Modern advertising has long overtaken the legal framework of this area.
CzechOvšem právní rámec, jímž se řídí schvalování GMO, nebyl doposud změněn.
However, the legal framework governing the approval of GMOs has not yet been changed.
CzechMěla by být snížena administrativní zátěž podniků a zjednodušen právní rámec.
The bureaucratic burden on businesses should be reduced and the legal framework simplified.
CzechZároveň byl zaveden spolehlivý právní rámec, který má zaručit všeobecné služby.
At the same time a sound legal framework has been put in place to guarantee universal services.
CzechCo se týče sdílení dat, je zapotřebí robustní a závazný právní rámec ochrany údajů.
For data-sharing, though, it must be a robust and binding legal framework of data protection.
CzechPrávní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) (
Community legal framework for a European Research Infrastructure (ERI) (
CzechKomise hodlá v příštím roce vytvořit právní rámec pro fúze fondů.
The Commission is planning to create a legal framework next year for fund mergers.
CzechNavigation Path: Home > The European Central Bank > Právní rámec
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Legal framework
CzechTakže nyní máme právní rámec, a ten samozřejmě musí být používán.
We therefore now have a legal framework and it must, of course, be put to use.
CzechTato směrnice definuje právní rámec pro dlouhodobé rekreační produkty.
The directive sets out a legal framework for long-term holiday products.
CzechNeznamená to však, že stanoví přísně a jednoznačně definovaný právní rámec.
It is not the case that this Treaty sets up a rigid and unambiguously defined legal framework.
CzechSamozřejmě musíme brát v úvahu soudní aspekt a právní rámec toho všechno.
Obviously we now need to look at the judicial aspect and the legal framework for all of this.
CzechTo má nepochybně za cíl posílit právní rámec, jemuž podléhá přeshraniční výběr daní.
This is no doubt intended to strengthen the legal framework governing cross-border tax collection.
CzechZkuste si představit situaci, že by byl mezinárodní právní rámec výzkumu vytvořen před 50 lety.
Imagine if an international legal research framework had been established 50 years ago.

Podobné překlady pro "právní rámec" anglicky

právní přídavné jméno
rámec podstatné jméno
právní poradce podstatné jméno
právní jazyk
právní řád
právní věda
právní úkon podstatné jméno
English
právní řízení
nad rámec příslovce
právní bitva podstatné jméno
právní dokument podstatné jméno