česko-anglicko překlad pro "právní prostředky"

CS

"právní prostředky" anglický překlad

CS

právní prostředky

volume_up
1. právo
právní prostředky (také: právní cesta)

Příklady použití pro "právní prostředky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPředpokládá se, že budou nejprve zcela vyčerpány vnitřní právní prostředky.
It is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
CzechPoukázal jste na to, že k tomu potřebujeme právní prostředky v rámci právních norem Evropské unie.
You have pointed out that we need legal resources for this under the rule of law of the European Union.
CzechPrávní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje antidiskriminační zákon.
The legal framework for protection against discrimination in employment is provided by the Anti-Discrimination Act.
CzechParlament a Rada přijali tři právní prostředky pro plnění Aarhuské úmluvy, ale problémy přetrvávají.
Parliament and the Council have now adopted three legislative instruments to implement the Aarhus Convention, but difficulties remain.
CzechPrezident Italské republiky poukázal na to, že existují právní opravné prostředky, a ve svém projevu zmínil článek 7 smluv.
The President of the Italian Republic pointed out that legal remedies existed and mentioned, in his speech, Article 7 of the treaties.
CzechExistují prostředky právní nápravy, které jsou dostatečně jasné, přístupné a vycházejí z jasných informací dostupných v předstihu.
Means of legal recourse exist that are sufficiently clear, accessible and based on information that is clear and available in advance.
CzechPodvody tohoto druhu jednoznačně zahrnují i klamavou reklamu, což znamená, že již nyní jsou k dispozici určité prostředky právní nápravy.
Swindles and fraud of this kind definitely involve misleading advertising, which means that certain legal remedies are already available.
CzechJe určený přesně pro tyto účely, k řešení problémů jako je tento, a má vhodný právní rámec a také prostředky, které jsou připraveny k uvolnění.
This is what it is meant for, to resolve problems such as this one, and it has an appropriate legal framework as well as funds ready to be mobilised.
CzechStávající běloruské právní předpisy pro sdělovací prostředky nesplňují mezinárodní standardy, a proto žádáme běloruské úřady, aby je změnily.
Current media legislation in Belarus does not comply with international standards and therefore, the Belarusian authorities are called to revise and amend it.
CzechJe absolutně nezbytné, aby k tomu došlo před shromážděním prohlášení o podpoře, neboť členské státy, které poskytují nezbytné prostředky, potřebují právní jistotu.
It is absolutely vital that this takes place before the statements of support are collected, as the Member States that provide the necessary resources need legal security.
CzechEvropa se musí připojit k italské vládě, která používá všechny legitimní formy politického a diplomatického tlaku i všechny právní prostředky s cílem dosáhnout spravedlnosti.
Europe must unite behind the action of the Italian Government, which is using every legitimate form of political and diplomatic pressure and legal recourse so that justice may be done.

Podobné překlady pro "právní prostředky" anglicky

prostředky podstatné jméno
právní přídavné jméno
právní poradce podstatné jméno
právní jazyk
právní řád
finanční prostředky
English
finanční prostředky podstatné jméno
právní věda
právní úkon podstatné jméno
English
právní řízení
nejlepší prakticky použitelné prostředky
English