česko-anglicko překlad pro "právní kroky"

CS

"právní kroky" anglický překlad

CS

právní kroky

volume_up
1. právo

Příklady použití pro "právní kroky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechToto zhodnocení je nutným předpokladem pro jakékoli další právní kroky v této otázce.
This evaluation is a prerequisite for any legislative initiative on the matter.
CzechNaléhavě bych poradil Deutsche Bahn, aby zvážila právní kroky proti tomuto rozhodnutí.
I would urgently advise Deutsche Bahn to look into taking legal action against this decision.
CzechVy, pane Špidlo, jste uznal, že potřebujeme podniknout nové právní kroky.
You, Mr Špidla, have recognised that we need new legal action.
CzechPovažuji za velmi pozitivní, že Mexiko učinilo právní kroky směrem k rovnosti mužů a žen.
I think it is very positive that Mexico has taken legal steps towards equality for men and women.
CzechUčiní Komise a Rada nějak právní kroky a postaví se na obranu lidských práv?
Will the Commission and the Council undertake to attend legal proceedings and stand up for human rights?
CzechSportovní federace zase mohou podniknout pouze omezené právní kroky.
In turn, sports federations have limited legal scope of action.
CzechNová Lisabonská smlouva poskytuje pro takové kroky právní základ.
The new Treaty of Lisbon provides a legal basis for such action.
CzechObojí umožní podnikat další právní kroky proti zneužití včetně náhrady škody.
Both these measures will facilitate further legal steps against abuse, including those leading to compensation.
CzechVýborná zpráva paní Angelilliové se pro nás stane skutečně cennou, pokud ji budou následovat i potřebné právní kroky.
Mrs Angelilli's excellent report will become truly valuable if legislative steps ensue.
CzechÚčetní dvůr není oprávněn podnikat sám žádné právní kroky.
The Court of Auditors has no legal powers of its own.
CzechNamísto toho Komise podnikla nové právní kroky proti Nizozemsku právě v případě takových chyb.
Instead, the Commission has instituted new legal proceedings against the Netherlands in respect of precisely such mistakes.
CzechNapříklad, jak již zde dnes bylo řečeno, je potřeba podniknout určité právní kroky, což je dle mého názoru důležité pro obě strany.
But today, for example, we said that legal action must follow here. I think this is important on both sides.
CzechProti členským státům, které souhrny nepředložily, budou podniknuty právní kroky, jak stanoví článek 226 zakládající smlouvy.
Member States who have failed to present summaries will be subject to legal action as provided for in Article 226 of the founding Treaty.
CzechMůžeme bez jakéhokoli komentáře tolerovat skutečnost, že ani více než rok po vraždě paní Estemirové nebyly učiněny žádné právní kroky?
Can we tolerate, without saying anything, the fact that no legal action has been taken more than a year after Mrs Estemirova's murder?
CzechNebude možné podniknout právní kroky a zjistit, kde se údaje nacházejí, ani požadovat náhradu za jejich nezákonné použití v třetích zemích.
It will not be possible to take legal action to discover the whereabouts of the data or to claim damages for its illegal use by third countries.
CzechOrgány Evropské unie nesmí být k těmto znepokojujícím skutečnostem z Vietnamu lhostejné a kromě politických kroků je nutné podniknout také právní kroky.
The institutions of the European Union must not be indifferent to these disturbing facts coming from Vietnam and, in addition to political action, legal action is also necessary.
CzechPrávní kroky proti 173 pravděpodobným šamanům zatčeným a obviněným z vražd a z podněcování vražd, stejně jako z obchodování s lidskými orgány, by také pomohly.
Bringing legal proceedings against the 173 would-be witch doctors arrested and accused of murderous activity, incitement to murder and trade in human organs would also help.

Podobné překlady pro "právní kroky" anglicky

právní přídavné jméno
kroky podstatné jméno
právní poradce podstatné jméno
právní jazyk
právní řád
právní věda
právní úkon podstatné jméno
English
právní řízení
předběžné kroky podstatné jméno
mílovými kroky příslovce
právní bitva podstatné jméno