česko-anglicko překlad pro "práva"

CS

"práva" anglický překlad

volume_up
práva {ž mn. č.}
EN
volume_up
práva {stř mn. č.}
EN
CS

práva {ženský rod množné číslo}

volume_up
práva
Naší hlavní odpovědností je odpovědnost za práva občanů a tato práva musíme hájit.
Our main responsibility is for citizens' rights, and we must guard these rights.
Petice jsou o právu občanů bojovat za svá práva, za svá evropská práva.
Petitions are about citizens fighting for their rights, their European rights.
Občanská a politická práva nejsou o nic důležitější než ekonomická a sociální práva.
Civil and political rights are no more important than economic and social rights.

Příklady použití pro "práva" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSkutečně musíme pojem a porozumění tomu, co lidská práva znamenají, prezentovat.
We really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
CzechMusíme podporovat integrační politiky, které respektují práva a vyžadují závazky.
We must favour integration policies that respect rights and require obligations.
Czech

~~~ © 2010 AND International Publishers NV Všechna práva vyhrazena. ~~~

~~~ © 2010 AND International Publishers NV. ~~~ All rights reserved. ~~~

CzechParlament musí uplatňovat svá práva na kontrolování EEAS a utvářet její rozpočet.
Parliament must exercise its rights to scrutinise the EEAS and shape its budget.
CzechPráva menšin jakožto součást lidských práv nelze považovat za vnitřní záležitost.
Minority rights as part of human rights cannot be considered an internal matter.
CzechNa druhé straně stojí teroristická organizace, jejíž pravá totožnost není známa.
On the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
CzechLidská práva jsou a musí být hlavní prioritou, ale nemohou být prioritou jedinou.
Human rights are and must be the main priority, but they cannot be the only one.
CzechČína musí ukončit systematické zastrašování aktivistů bojujících za lidská práva.
China has to put a stop to the systematic intimidation of human rights activists.
CzechPráva k používání médií jsou oprávnění použít chráněný soubor určitým způsobem.
Media usage rights are permissions to use a protected file in a particular way.
Czech. - Pane předsedající, práva stejně jako charita začíná doma.
on behalf of the EFD Group. - Mr President, like charity, rights begin at home.
CzechNaší hlavní odpovědností je odpovědnost za práva občanů a tato práva musíme hájit.
Our main responsibility is for citizens' rights, and we must guard these rights.
CzechZároveň vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva, který si všichni přejeme.
It also establishes the area of freedom, security and justice that we all desire.
CzechStejná práva se vztahují i na ty, kteří přijdou, nejen na ty, kteří jsou už zde.
Equal rights also concern those who will come and not only those already here.
CzechNyní se musíme zapojit do pomoci Spojeným státům, abychom lidská práva bránili.
Now we need to be involved in helping the United States to defend human rights.
CzechPokud jde o lidská práva, je dle mého názoru nutné i dnes činit základní rozdíl.
Still now, in terms of human rights, I think a basic distinction must be made.
CzechPanuje obecné přesvědčení, že tato práva lze plně respektovat pouze v demokracii.
It is generally felt that these rights can be fully observed only in a democracy.
CzechPotravinová nezávislost netvoří ústřední otázku zabezpečení práva na potraviny.
It does not make food sovereignty a central issue for ensuring the right to food;
CzechPrioritou pro všechny zúčastněné strany musí být dodržování mezinárodního práva.
Compliance with international law must be a priority for all the parties involved.
CzechAby spotřebitelé byli schopní obhajovat svá práva, potřebují přesné informace.
Consumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
CzechEUROPOL by měl vystupovat jako koordinátor a neměl by mít žádná zvláštní práva.
Europol should be acting as a kind of coordinator and not be given special rights.