česko-anglicko překlad pro "právě včas"

CS

"právě včas" anglický překlad

CS

právě včas {příslovce}

volume_up
právě včas

Příklady použití pro "právě včas" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVzhledem ke všeobecně rozšířené mobilitě v rámci Evropské unie přichází právě včas.
It is particularly timely given the widespread labour mobility within the EU.
CzechProto je tak důležité, že jsme na této modernizované směrnici začali pracovat "právě včas".
That is why it is so important to have initiated this modernised Directive just in time.
CzechProto s potěšením vítáme, že se tuto směrnici podařilo novelizovat právě včas.
We therefore greatly welcome the fact that we have been able to update this Directive just in time.
CzechZpráva paní Roureové ukazuje právě včas, jak je Evropa zaslepena politickou korektností.
The Roure report demonstrates for the umpteenth time how political correctness is blinding Europe.
CzechTento návrh týkající se mobility pacientů tak přichází právě včas.
This proposal regarding patient mobility thus comes none too soon.
Czech. - Paní předsedající, nejprve bych všem ráda poděkovala, protože toto téma probíráme právě včas.
Madam President, first I would like to thank everyone because this is a very timely issue.
CzechZpráva Edite Estrelové tedy přichází právě včas.
Therefore, the report of Edite Estrela is really timely.
CzechRatifikace Smlouvy přichází právě včas a moje skupina vám, pane Zapatero, děkuje za vaši snahu o urychlení celého procesu.
Ratification of the Treaty cannot come a moment too soon, and my Group thanks you, Mr Zapatero, for your efforts to speed up the process.
CzechDoporučení uvedené ve zprávě, aby byl přechodný systém pro přepravu zvířat prodloužen do konce prosince 2011, je nezbytné a přichází právě včas.
The report's recommendation with regard to extending the transitional system for the movement of animals until the end of December 2011 is necessary and timely.
CzechPohotové stanovisko Evropského parlamentu k návrhu Komise umožní, aby Rada přijala návrh do konce roku - právě včas, než vyprší platnost stávajícího pravidla.
A quick opinion of the European Parliament on the Commission's proposal will allow the Council to adopt the proposal before the end of the year - just in time, before the current rule expires.

Podobné překlady pro "právě včas" anglicky

právě příslovce
včas příslovce
právě uplynulý přídavné jméno
English
právě když příslovce
English
právě tak příslovce
English
právě tak jako příslovce
English