česko-anglicko překlad pro "právě tak jako"

CS

"právě tak jako" anglický překlad

EN
CS

právě tak jako {příslovce}

volume_up
právě tak jako (také: stejně jako)
Právě tak jako jsme Brusel nežádali o peníze, nechceme teď bruselská omezení.
Just as we do not ask Brussels for money, so we do not want Brussels restrictions.
Vývoz představuje závislost právě tak jako dovoz.
Exports represent dependence just as much as imports.
Jsem přesvědčen, že řešení najdeme, právě tak jako ho nalezli Dánové.
We will find a solution; I am convinced, just as the Danish found one.

Příklady použití pro "právě tak jako" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPrávě tak jako jsme Brusel nežádali o peníze, nechceme teď bruselská omezení.
Just as we do not ask Brussels for money, so we do not want Brussels restrictions.
CzechPo 12 hodinách jsem byl příšerně spálený od slunce, právě tak jako Richard Dreyfuss ve tom filmu.
Within 12 hours, I was horribly sunburned, just like Richard Dreyfuss in the movie.
CzechJsem přesvědčen, že řešení najdeme, právě tak jako ho nalezli Dánové.
We will find a solution; I am convinced, just as the Danish found one.
CzechSpolečná obrana je v zájmu Evropy právě tak, jako větší konkurenceschopnost.
It is in the common defence interest of Europe and it is in the common interest of Europe to have more competition.
CzechJsme důležitým trhem a zdrojem investic, právě tak jako je Rusko naším velmi důležitým dodavatelem.
We are an important market and a source of investment, just as Russia is a very important supplier to us.
CzechTurecko je v tomto procesu důležité právě tak, jako jsme my důležití pro Turecko v evropsko-středomořském procesu.
Turkey is vital in that Process just as we are vital for Turkey in the Euro-Mediterranean Process too.
CzechVývoz představuje závislost právě tak jako dovoz.
Exports represent dependence just as much as imports.
CzechMá svobodu projevu právě tak jako vy.
He has just the same freedom to speak as you do.
CzechMá-li však setrvat na cestě demokracie, potřebuje naši pomoc a solidaritu právě tak, jako ji nedávno potřebovalo Řecko.
However, if it is to continue on a democratic path, it will need our help and solidarity, just as Greece needed it recently.
CzechPrávě tak jako je nezbytné zajistit, aby ženy měly možnost návratu z mateřské dovolené do pracovního procesu, ale také i k dalšímu studiu.
They should also be given the opportunity to return from maternity leave to the labour market, but also to further studies.
CzechPodrobnější informace jsou vám samozřejmě k dispozici právě tak, jako jsem vám k dispozici já a rád odpovím na vaše dotazy, případně komentáře.
More detailed information is of course available and I am now available myself to respond to your questions and comments.
CzechLátky používané ve Spojených státech zřejmě nepřestaly být karcinogenní, právě tak, jako vědecká komunita nezměnila svůj názor.
The substances used in the United States have obviously not stopped being carcinogenic, just as the scientific community has not changed its mind.
CzechDřímají pod povrchem a švédská společnost je postižena právě tak, jako my v Belgii, jako lidé ve Francii, Německu a na Slovensku.
They are slumbering beneath the surface, and Swedish society is just as affected as we in Belgium are, just as they are in France, Germany and Slovakia.
CzechPrávě tak, jako nelze považovat za formu diskriminace skutečnost, že se odmítne vytvoření právních rámců pro všechny možné vztahy mezi lidmi.
Just as the refusal to set legal frameworks for all possible forms of relationships between human beings could not be compared to any type of discrimination.
CzechNemůžeme dovolit, aby byli rumunští zemědělci poškození a potrestaní poklesem dotací. v Rumunsku jsou potřebné právě tak, jako v ostatních členských státech.
We cannot allow Romanian farmers to be harmed and punished by a drop in subsidies. They are just as necessary in Romania as in other Member States.
CzechV této souvislosti jsou údržba a a rozšiřování silniční infrastruktury budoucnostně orientovanými tématy právě tak jako výzkum, vzdělání a zaměstnanost.
In this context, the maintenance and expansion of road infrastructures are future-oriented topics in precisely the same way as research, education and employment.
CzechToto zařízení hraje svou roli v Pobřeží slonoviny právě tak, jako ji hrálo v severní Africe, kdy lidé textovými zprávami žádali o pomoc a o lékařskou pomoc.
These pieces of equipment are playing their role in Côte d'Ivoire, just as they have done in North Africa, with people texting for assistance and medical help.
CzechJe načase, abychom my poslechli je, právě tak, jako by evropská politická špička měla poslechnout své voliče, když v jednom referendu za druhým odmítají Lisabonskou smlouvu.
It is about time we listened to them, just as the European political élite should listen to the voters when, in referendum after referendum, they have rejected the Lisbon Treaty.
CzechPrávě tak, jako se členské státy zavazují plnit uvedené povinnosti, se i Evropská komise zavázala, že na konci roku 2008 vypracuje zprávu, která k tomuto úsilí výrazně přispěje.
As well as the Member States having to honour these obligations, the European Commission has undertaken to draw up a report at the end of 2008, which will contribute enormously to this endeavour.

Podobné překlady pro "právě tak jako" anglicky

jako spojka
English
jako příslovce
English
jako
English
právě příslovce
tak příslovce
tak spojka
English