česko-anglicko překlad pro "právě tak"

CS

"právě tak" anglický překlad

EN
CS

právě tak {příslovce}

volume_up
právě tak

Příklady použití pro "právě tak" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPrávě tak jako jsme Brusel nežádali o peníze, nechceme teď bruselská omezení.
Just as we do not ask Brussels for money, so we do not want Brussels restrictions.
CzechPrávě tak musí být při revizi zohledněno hodnocení výsledků předchozího období.
Even so, renewal must make use of an evaluation of the results of the previous period.
CzechPrávě tak chápeme, jaké následky mohou mít takového přírodní katastrofy pro ostatní země.
We also understand the effects such natural disasters have upon other countries.
CzechPrávě tak jsme se dohodli a zhodnotili jsme, že proces ratifikace bude pokračovat.
Equally, there is the agreement and conclusion that ratification processes will continue.
CzechPrávě tak je třeba prosadit rozhodnutí příslušných soudních institucí.
Similarly, the decisions of the competent judicial institutions must be enforced.
CzechMusíme být nejlepší na světě - a právě díky excelenci se tak stane.
We must become the best in the world, and it is excellence that will get us there.
CzechPrávě tak si počínáme a vzájemně si tímto způsobem přehazujeme míč z jednoho hřiště na druhé.
That is how we go on, throwing the ball into each other's courts in that way.
CzechRada si však musí uvědomit, že právě tak musí zastupovat občany Evropy.
The Council must be aware, however, that it too needs to represent the citizens of Europe.
CzechPo 12 hodinách jsem byl příšerně spálený od slunce, právě tak jako Richard Dreyfuss ve tom filmu.
Within 12 hours, I was horribly sunburned, just like Richard Dreyfuss in the movie.
CzechPrávě tak se i evropské hospodářství spoléhá na účinnou silniční dopravu.
The European economy too relies on having efficient road transport.
CzechMuseli jsme přijmout rozhodnutí, která byla právě tak těžká, ale dosáhli jsme úspěchu.
We had to take decisions that were just as hard, but we succeeded.
CzechZ mého hlediska zde bylo nicméně právě tak jasně řečeno, že musí být solidarita.
From my point of view, however, it has also been stated quite clearly that there must be solidarity.
CzechV Sin-ťiangu, regionu Ujgurů, existuje právě tak malá kulturní autonomie jako v Tibetu.
In Xinjiang, the region of the Uighurs, there is just as little cultural autonomy as in Tibet.
CzechJsem přesvědčen, že řešení najdeme, právě tak jako ho nalezli Dánové.
We will find a solution; I am convinced, just as the Danish found one.
CzechBylo by to levnější a účinnější, a to právě proto, že jsme tak závislí na dovozech.
This would have been cheaper and more efficient, precisely because we are so dependent on imports.
CzechJe třeba odpovědět na spoustu otázek a my tak právě činíme.
There are a lot of questions to be answered and we are in the process of doing this.
CzechAvšak právě tak zajisté potřebujeme, aby této záležitosti přidělily členské státy vyšší prioritu.
However, we just as surely need the Member States to give higher priority to this matter.
CzechPrávě tak je důležité zdůraznit mezinárodní rozměr evropské politiky životního prostředí.
It is just as important to emphasise the international dimension of European environmental policy.
Czech- (HU) Vážený pane předsedající, právě tak vyslovuji podporu zprávě zpravodajky, paní Gurmaiové.
(HU) Mr President, I support the report by the rapporteur Mrs Gurmai.
CzechPodle mne je tato otázka právě tak důležitá jako regulace mezinárodního finančního trhu.
In my opinion this issue is just as important as regulation of the international financial markets.

Podobné překlady pro "právě tak" anglicky

právě příslovce
tak příslovce
tak spojka
English
kdyby tak
právě uplynulý přídavné jméno
English
jak … tak spojka
neříkat tak ani tak sloveso
zrovna tak příslovce
English
i tak příslovce
English
jít někam jen tak sloveso
nebo tak příslovce
English
právě když příslovce
English
právě tak jako příslovce
English