česko-anglicko překlad pro "právě když"

CS

"právě když" anglický překlad

EN
CS

právě když {příslovce}

volume_up
právě když (také: dokonce když, jen když, současně)
Nezaměstnanost narůstá, právě když imigrace prudce stoupá.
Unemployment is increasing even as emigration is rocketing.
Díky technologiím definujeme sami sebe pomocí sdílení našich myšlenek a pocitů, právě když nás napadnou.
We use technology to define ourselves by sharing our thoughts and feelings even as we're having them.
Velmi dobře vím, že se to ekonomickým realistům může zdát nereálné, ale jestliže sen, za nímž jdete, není dost velký, ztratíte ho z očí, právě když ho sledujete.
I know full well that this may appear unrealistic to the economic realists, but if the dream you are chasing is not big enough, you are going to lose sight of it even as you chase it.

Příklady použití pro "právě když" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA jak vysvětlíme, že je skutečně třeba opravit střechu právě tehdy, když je pěkné počasí?
And how do we explain that it really is necessary to fix the roof in good time?
CzechProto také potřebujeme větší transparentnost právě nyní, když byly definovány tři zóny.
We therefore also need greater transparency now that the three zones have been defined.
CzechPrávě to se stane, když řečník hovoří déle, než se očekávalo.
This is what happens when speakers take up a greater amount of time than was anticipated.
CzechZobrazují se překryvná okna s reklamou, i když právě neprocházíte Internet.
You see pop-up ads, even if you're not on the Internet.
CzechKdyž dovolíte, právě o tom bych s vámi rád hovořil.
This is essentially what I should like to talk to you about, if I may.
CzechPrávě když dělají pokračování nebo podobné filmy v rámci žánru, soustředí se na špatnou věc.
It's why when people do sequels, or rip off movies, you know, of a genre, they're ripping off the wrong thing.
CzechNezaměstnanost narůstá, právě když imigrace prudce stoupá.
Unemployment is increasing even as emigration is rocketing.
CzechDíky technologiím definujeme sami sebe pomocí sdílení našich myšlenek a pocitů, právě když nás napadnou.
We use technology to define ourselves by sharing our thoughts and feelings even as we're having them.
CzechPrávě naopak, když se tak děje, neuvědomujeme si nebezpečí, a tudíž se před ním nechráníme.
Quite the opposite, when this happens, we are not aware of the dangers and, as a result, we do not guard against them.
CzechOdsuzuji jazyk, který pan Tannock právě použil, když řekl, že dlouhodobé příměří by bylo katastrofou.
I deplore the language that Mr Tannock has just used, when he said that a long-term ceasefire would be a disaster.
CzechTento rok, právě když NATO slaví 60 let existence, se bude muset jasně ukázat, jakou budoucí úlohu bude NATO zastávat.
This year, just as NATO is turning 60, it will have to be apparent what future role NATO will claim.
CzechPrávě když se mnozí rybáři snažili těchto opatření využít, zasáhly je důsledky globální recese.
Just as many fishermen tried to avail themselves of these measures, they were hit with the fallout from the global recession.
CzechČas od času byste si ale jistě rádi užívali svou hudbu, video a obrázky, i když právě nesedíte u počítače.
There might be times, however, when you want to enjoy your songs, videos, or pictures when you're not sitting at the computer.
CzechJe to politická otázka, kterou je třeba řešit politicky a nikoli právě zde, když jednáme o naléhavých případech.
This is a political issue that should be dealt with politically and not just here, when we are dealing with urgent cases.
CzechPokud již nechcete tisknout úlohu, která byla odeslána do tiskárny, můžete ji zrušit, i když právě probíhá.
If you no longer want to print something you've already sent to a printer, you can cancel the print job—even if it's in process.
CzechNikdo už nemůže pochybovat o tom, že Evropa je ve vážné krizi právě v okamžiku, když jsme se domnívali, že se znovu stavíme na nohy.
No one can still doubt that Europe is in a serious crisis, just when we thought we were back on our feet again.
CzechPrávě když nyní hovoříme, je v plamenech Lampedusa, protože někdo založil požár v detenčním středisku pro nelegální přistěhovalce.
As we speak, Lampedusa is in flames because someone has set fire to the detention centres for illegal immigrants.
CzechDalo by se říci, že se zavřela vrata od stodoly právě v okamžiku, když je kůň ještě na poli, a nebylo by to daleko od pravdy.
It might be said that the barn door has just been closed when the horse is in the field, and that would be true to say.
CzechVšechny tyhle věci jsou důležité pro rozvoj, zvlášť, když se právě dostáváte z chudoby a měli byste se posunovat k blahobytu.
All these things are important for development, especially when you just get out of poverty and you should go towards welfare.
CzechJe pravda, že bychom si ho měli připomenout právě dnes, když hovoříme o Afghánistánu, z vděčnosti za to, co udělal na podporu míru.
It is right that we should remember him today as we speak about Afghanistan, in gratitude for what he did to promote peace.

Podobné překlady pro "právě když" anglicky

když spojka
právě příslovce
i když spojka
i když příslovce
English
právě uplynulý přídavné jméno
English
jen když příslovce
English
dokonce když příslovce
English
právě tak příslovce
English
právě tak jako příslovce
English