česko-anglicko překlad pro "právě"

CS

"právě" anglický překlad

volume_up
právě {přísl.}
volume_up
pravý {příd. jm. m.}
volume_up
práva {ž mn. č.}
EN
volume_up
právem {přísl.}
CS

právě {příslovce}

volume_up
právě (také: akorát, hned, jen, jenom, pouze, skoro, téměř, znova, zrovna)
Právě odesílám španělským úřadům dopis vyjadřující soustrast v této situaci..
I am just sending a letter of condolence to the Spanish authorities on this matter.
A místo inkoustu - právě jste viděli inkoustovou náplň - používáme buňky.
And instead of using ink, we use -- you just saw an inkjet cartridge -- we just use cells.
(HU) Pane Jánosi Ádere, pouze desetivteřinová oprava toho, co jste právě říkal.
(HU) Mr János Áder, just a ten-second correction of what you have just said.
právě (také: hned, již, nuže, nyní, )
Právě nyní se začínají využívat technologie, ne za 10, 20 let, právě teď.
And there is technology coming online, not 10, 20 years from now, right now.
Myslím, že nyní je nejvyšší čas, krize je tu, a tak bychom měli jednat právě teď.
I think now it is high time, and the crisis is there, so now we should act.
Právě tohoto jednání jsme svědkem, jako například po dnešních událostech.
That is what we can see right now, from the developments today, for example.
Právě nyní se začínají využívat technologie, ne za 10, 20 let, právě teď.
And there is technology coming online, not 10, 20 years from now, right now.
Právě teď mohu vstoupit do vědomí své pravé hemisféry, kde jsme my všichni.
Right here, right now, I can step into the consciousness of my right hemisphere, where we are.
Právě tohoto jednání jsme svědkem, jako například po dnešních událostech.
That is what we can see right now, from the developments today, for example.
právě (také: zrovna)
Pan Bildt právě teď prohlásil, že odmítá myšlenku uzavřené Evropy.
Just now, Mr Bildt said that he rejects the idea of a closed Europe.
Jak zpravodajka právě uvedla, je jednou z nejúčinnějších forem obnovitelné energie.
As the rapporteur put it just now, it is one of the most efficient forms of renewable energy.
Nepodporuji socialistické stanovisko, které právě vyjádřil pan Susta.
I do not support the socialist position, which was expressed by Mr Susta just now.

Příklady použití pro "právě" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPrávě proto by měla Evropská komise zveřejnit hodnocení týkající se této otázky.
That is why the European Commission should publish evaluations on this question.
CzechPrávě jsem se vrátil z vrcholné schůzky SADEC, kde jsem hovořil s hlavami států.
I have just come back from the SADEC Summit, where I spoke with heads of state.
CzechBohužel jsem se právě dozvěděl, že tuto otázku ve skutečnosti kladl pan Posselt.
Unfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
Czech(NL) Pane předsedo, právě jsme ukázali, jak dokážeme být jako Parlament důstojní.
(NL) Mr President, we have just shown how dignified we, as a Parliament, can be.
CzechSpolu s paní Thomsenovou jsme navrhli doplněk k její zprávě právě na toto téma.
Mrs Thomsen and I have drafted an amendment to her report on this very subject.
CzechTotiž právě v této otázce došlo v poslední době k několika mezinárodním sporům.
This issue was actually the subject of several international disputes recently.
CzechPrávě o to tady jde, vzhledem k tomu, že vstoupí v platnost Lisabonská smlouva.
This is particularly the case given the entry into force of the Treaty of Lisbon.
CzechJe-li to pravda, pak je hlasování, k němuž se právě chystáme, o to naléhavější.
If it is true, it makes the vote that we are about to hold all the more pressing.
CzechJsou to právě mladí lidé, kteří budou tvořit budoucnost EU a podílet se na ní.
It is precisely young people who will create and participate in the EU's future.
Czech(DE) Paní komisařko, právě tento poslední bod souvisí s tím, co mne znepokojuje.
(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
CzechRockett 28 Video: Rockett: Je to jako bych se právě probudila, víte BL: Děkuji.
"Rockett 28!" Rockett: It's like I'm just waking up, you know? ~~~ BL: Thanks.
CzechV první řadě se to týká otázky zdravotní péče, o níž se tu právě diskutovalo.
First, there is the issue of health care, which we have just been talking about.
CzechPane předsedající, nebudu polemizovat s údaji, které právě uvedl pan Corbett.
Mr President, I shall not dispute the figures that Mr Corbett has just read out.
CzechV současné době je zemí, která má k přistoupení k EU nejblíže, právě Chorvatsko.
At the moment, the country which is closest to acceding to the EU is Croatia.
CzechRád bych reagoval na některá tvrzení týkající se dvou právě představených zpráv.
I would like to respond to several points regarding the two reports just presented.
Czech. - Paní předsedající, právě jsem obdržel smutné zprávy.
on behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, I have just had some sad news.
CzechBohužel sankce často dopadají právě na tuto mladou a aktivní občanskou společnost.
Unfortunately, sanctions often hit precisely this young and active civil society.
CzechJednotky EUFOR by proto měly být rozmístěny právě v těchto krizových oblastech.
EUFOR troops should therefore be deployed specifically in these crisis areas.
CzechTo zabezpečuje právě index HICP opírající se o soubor právně závazných norem.
The HICP, supported by a set of legally binding standards, does precisely this.
CzechDěje se to v reálném čase a vy nemůžete kontrolovat, co se právě chystáte říct."
It takes place in real time and you can't control what you're going to say."