CS

práce {ženský rod}

volume_up
volume_up
work {podstatné jméno}
Jejich práce představuje pro hospodářství stejný přínos jako práce kteréhokoli zaměstnance.
Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.
Práce tedy postupuje - vzniklo nám zpoždění, ale práce pokračuje.
Work on this is therefore progressing - we have been delayed but the work is going on.
Nezbytnými předpoklady jsou transparentnost a vysledovatelnost práce.
Transparency and traceability in the work are necessary prerequisites.
práce
volume_up
labour {podstatné jméno}
Existují případy otrocké práce za vykořisťujících podmínek a dětské práce.
Cases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
Je to politováníhodně, ale v mnoha státech je dosud využívána dětská práce a dokonce otrocká práce.
It is deplorable, but in many states, child labour or even slave labour are still used.
Mezinárodní organizace práce přijala v roce 2006 Úmluvu o práci na moři.
The International Labour Organization adopted the Maritime Labour Convention in 2006.
volume_up
job {podstatné jméno}
Rozdílnost a komplementárnost na trhu práce a ve společnosti jsou podstatné.
Diversity and compatibility in the job market and in society are fundamental.
Tohle je popis práce nemocničního správce, který vidíte běžet na obrazovce.
This is the job description of a hospital janitor that is scrolling up on the screen.
Tento program se zabývá především učni a dalšími mladými lidmi na trhu práce.
This mostly concerns apprentices and other youngsters on the job market.
volume_up
effort {podstatné jméno}
Vaše práce je samozřejmě ústředním bodem tohoto úsilí, neboť bez vlád by Evropa byla slabší.
Your work is naturally central to this effort, because without the governments, Europe will be weaker.
Bylo vykonáno mnoho práce a snahy vyústily v nové přezkoumání textů výborů NAMA a AGRI.
A lot of work has been done, and the effort led to the new revision of the AGRI and NAMA texts.
Takto práce nutná na jeho přípravu a vynaložené úsilí nepřijdou na zmar.
In this way, the work put into its preparation and the effort invested will not be wasted.
práce
volume_up
labor {podstatné jméno}
Důvodem je to, že mravenci mají reprodukční dělbu práce.
And the reason for that is because there's a reproductive division of labor.
Už jen popisování toho červího konektomu trvalo přes deset let úmorné práce.
Finding that worm connectome took over a dozen years of tedious labor.
Je to těžká a časově náročná práce, kterou musí dělat několik hodin každý týden.
It's a hard, time-consuming labor, which they have to do for hours every week.
volume_up
chore {podstatné jméno}
A moje kamarádka April, kterou znám od mateřské školky, děkuje svým dětem za domácí práce.
And a friend of mine, April, who I've had since kindergarten, she thanks her children for doing their chores.

Příklady použití pro "práce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNaše práce vytváří dobrý základ, na němž nově zvolený Parlament bude moci stavět.
Our work has provided a good basis for the newly elected Parliament to build on.
CzechŽeny musí mít stejný přístup na trh práce a ke kvalitním pracovním příležitostem.
Women must have equal access to the labour market and quality job opportunities.
CzechJe to těžká a časově náročná práce, kterou musí dělat několik hodin každý týden.
It's a hard, time-consuming labor, which they have to do for hours every week.
CzechNakonec podstatou toho všeho je naše společná práce ve službách občanů Evropy.
In the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
CzechNelegální práce hraje významnou úlohu při snižování zaměstnaneckých standardů.
Illegal employment plays a significant role in reducing standards of employment.
CzechVáš mimořádně optimistický názor, že naše práce je hotova, mě velmi překvapil.
I am very surprised by your extremely optimistic view that our work is complete.
CzechPracovali jsme usilovně a já bych si ráda myslela, že naše práce nebyla marná.
We have worked hard and I would like to think that our work will not be in vain.
CzechUmožňuje také zvýšit počet signatářů úmluv OSN a Mezinárodní organizace práce.
It is also the reason for the increase in the signing of UN and ILO conventions.
CzechDovolte mi však připomenout Parlamentu, že musíme udělat ještě velký kus práce.
Let me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
CzechToto je krátce úkol, který před námi stojí a navrhuji, abych se dali do práce.
There is, in short, a great deal to be done, and I suggest we get down to work.
CzechToto je, samozřejmě, oblast, ve které musí EU v budoucnosti vykonat hodně práce.
This is obviously an area where the EU in the future will have a lot of work to do.
CzechPráce umělce Chucka Andersona zkoumá místa, kam může zajít pouze představivost.
The work of artist Chuck Anderson explores places only the imagination can go.
CzechDokonce ani práce s každou společností zvlášť nás pravděpodobně nedovede k cíli.
Even working with individual companies is not probably going to get us there.
CzechTo znamená zajistit, aby byly společnosti podnikající v EU zbaveny dětské práce.
This means ensuring that companies operating in the EU are child-labour-free.
CzechPodpořím také pozměňovací návrhy o trhu práce, které předložila paní Figueiredová.
I will also support the amendments on the labour market tabled by Mrs Figueiredo.
CzechV některých členských státech dosáhla nebo překročila neohlášená práce 20% HDP.
In some Member States the level of undeclared work reached or exceeded 20% of GDP.
Czech(PL) Pane předsedající, tato zpráva je zajímavá, stejně jako celá práce výboru.
(PL) Mr President, the report is interesting, as is the work of the committee.
CzechMnohého jsme dosáhli, mnohé lze oslavovat, stále však zbývá udělat hodně práce.
Much has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do.
CzechNaopak se rovnou pustili do práce, byli připraveni začít znovu od samého začátku.
On the contrary, they got straight to work, ready to start again from scratch.
Czech. - (DE) Bezplatná práce dobrovolníků je životně důležitá pro veřejné blaho.
in writing. - (DE) Unpaid work by voluntary helpers is vital for the public good.