česko-anglicko překlad pro "pr"

CS

"pr" anglický překlad

volume_up
pr {citosl.}
EN
EN

"PR" český překlad

volume_up
PR [zkratka]
CS

pr {citoslovce}

volume_up
pr (také: hou!, prr!)
EN

PR [zkratka]

volume_up
1. "Public Relations"
The day before the event, I called the head of P.R. for the company.
Den před tou akcí jsem zavolal jejich šéfovi přes vztahy s veřejností.
However, the Commission must also engage in a proper PR strategy to bring that good work home to the citizens.
Komise se však rovněž musí věnovat skutečné strategii pro vztahy s veřejností, aby tyto dobré výsledky přinesla až k občanům.
Mr President, one of the lessons to be learnt from the recent referendum in Ireland is that a good PR campaign makes a big difference.
Pane předsedající, z nedávného referenda v Irsku se musíme poučit v tom smyslu, že dobrá kampaň zaměřená na vztahy s veřejností přináší výsledky.

Příklady použití pro "pr" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDo této doby jsme udělali půl bilionu dojmů marketingem a PR pro tuto značku, Purple Moon.
We've made half-a-billion impressions with marketing and PR for this brand, Purple Moon.
CzechTento summit by se pro Kazachstán neměl stát pouhým PR cvičením.
That summit should not become a mere PR exercise for Kazakhstan.
CzechV některých případech nejsou výdaje ničím jiným než šikovným trikem PR.
In some cases the expenditure is nothing but a PR stunt.
CzechA jak známo, v Římě žil přibližně milion lidí již před prvním století .
Famously, Rome had about a million citizens by the first century A.D. So how did a city like this feed itself?
Czech[LINK to PR]
Official Journal of the EU and on the ECB’s website.
CzechNa druhé straně si nemyslíme, že by EU měla vést informační a PR kampaně na veřejnosti.
On the other hand, we do not think that the EU should conduct information and PR campaigns directed at the public.
CzechŘekl bych, že jde o PR peníze pro účely propagace EU.
I would maintain that it is because it is PR money designed to be used as advertising for the EU.
CzechNapříklad velmi odmítám, že by některé z těchto agentur dělaly jen PR a že pracují jen povrchně.
For example, I very strongly reject the notion that some of these agencies just do PR and work of a very superficial nature.
CzechZbytek jde do zbytečností a do různých typů PR akcí, jako například peníze pro přizpůsobení se globalizaci.
The rest goes to preposterous things, and to different kinds of PR work, such as the money for adaptation to globalisation.
CzechZdarma ke stažení ~~~

~~~

~~~ Pr ~~~

CzechZainvestovali bychom skoro polovinu do ochranářské zemědělské politiky, do PR a marketingu pro výrobky, které by se jinak neprodaly?
Would we invest nearly half in a protectionist agricultural policy, in PR and marketing for products that could not otherwise be sold?
CzechSama pocházím z prostředí reklamy - moji profesí je reklama a PR - a vím, že reklama má jediný cíl a tím je prodávat.
I myself come from the world of advertising - my professional background is in advertising and PR - and I know that advertising has one aim, and that is to sell.
CzechTakhle Čína vypadala po vítězství dynastie Čchin, v roce 221 . ~~~ n. l. na konci období válčících států - v době zrodu moderní Číny.
This was what China looked like with the victory of the Qin Dynasty in 221 B.C. at the end of the warring-state period -- the birth of modern China.
Czech[LINK to PR]
A related press release and the updated list of all eligible direct and relayed links are available on the ECB’s website.
CzechVím, že v některých dalších zemích, které tento problém v takové intenzitě neprožívají, je situace pravděpodobně odlišná, minimálně z hlediska PR.
I know that in some other countries, which are not facing the problem with that kind of intensity, the situation is probably different, at least in PR terms.
CzechJedná se o diktaturu středověkého typu, která používá západní PR agentury k tomu, aby prezentovala své představitele v nóbl časopisech jako pseudomodernizující celebrity.
This is a medieval-style dictatorship which uses western PR agencies to present its representatives as pseudo-modernising influences in glossy magazines.
CzechMinulý týden Komise využívala PR a propagandu ve spojitostí s přípravou rozpočtu, aby propagovala svůj program hospodářské obnovy členských států.
Last week saw the Commission indulge in PR and propaganda in connection with the preparation of the budget in order to promote its programme for the economic recovery of the Member States.
CzechJM: Možná byste také stáli o to vidět tento n-gram, který říká Nietzschemu, že Bůh není mrtvý, i když byste mohli usoudit, že by mohl užít lepšího PR agenta..
JM: You might also want to have a look at this particular n-gram, and that's to tell Nietzsche that God is not dead, although you might agree that he might need a better publicist.
CzechJeden způsob, jak o tom uvažovat, je, že jsme velmi způsobilí k zvažování rizik, která jsou běžná u životů v malých klanech ve východoafrických vysočinách 100 000 let .n.l.
One way to think of it is that we're highly optimized for risk decisions that are endemic to living in small family groups in the East African highlands in 100,000 B.C. 2010 New York, not so much.

Synonyma (anglicky) pro "PR":

PR