česko-anglicko překlad pro "pozvání"

CS

"pozvání" anglický překlad

volume_up
pozvání {stř mn. č.}
volume_up
pozvaný {příd. jm. m.}
volume_up
pozván {příč. min.}
EN
CS

pozvání {střední rod}

volume_up
pozvání (také: pozvánka)
volume_up
invitation {podstatné jméno}
Každému z pozvaných jsem vysvětlil důvod jeho pozvání.
I informed each of the Members concerned of the reason for the invitation.
Jestliže oba počítače nepoužívají systém Windows 7, potom použijte soubor pozvání.
Use an invitation file if both computers are not running Windows 7.
Zástupci Rady však bohužel letos opět ignorovali pozvání technické komise.
Unfortunately, Council representatives ignored the invitation of the technical committee this year, too.

Příklady použití pro "pozvání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDěkuji vám všem, kteří jste reagovali na pozvání k zapojení se do dnešní diskuse.
Thanks to all of you who responded to the invitation to participate in today's debate.
Czechje mi velikou ctí, že k vám dnes mohu promluvit, a děkuji vám za pozvání.
It is a great honour to speak before you today and I thank you for your invitation.
CzechNátlakem už je však samotná skutečnost, že nebylo vydáno žádné pozvání.
But the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
CzechJá jsem si vypočítal, že má otázka zodpovězena bude, takže jsem pozvání na večeři odmítl.
I calculated that my question would be taken and I refused an invitation to dinner.
CzechJak to, že nejsme pozváni jako pozorovatelé na ruské parlamentní volby?
Why have we not been invited to observe the Russian parliamentary elections?
CzechPoslanci Evropského parlamentu pozvaní na tento seminář se rovněž zúčastní posuzování.
The MEPs who have been invited to the workshop will also participate in the assessment.
CzechJestliže oba počítače nepoužívají systém Windows 7, potom použijte soubor pozvání.
Use an invitation file if both computers are not running Windows 7.
CzechPro Rusko by měla být čest, že pozorovatelé voleb byli pozváni s dostatečným předstihem.
Russia should feel honoured that election observers have been called in well in advance.
CzechSkupiny: Při zvaní nových členů není zobrazena informace o uživatelích, kteří již byli pozváni
Groups: When inviting new members, you can't see who has already been invited
CzechChcete-li přijmout pozvání jen od důvěryhodných kontaktů,postupujte podle těchto kroků:
To accept invitations from trusted contacts only, follow these steps:
CzechZástupci Evropského parlamentu byli samozřejmě také pozváni.
Representatives of the European Parliament have, of course, been invited as well.
CzechExistují různé důvody: patrně naše pozvání odešla poněkud pozdě.
There are various reasons: ostensibly our invitations have gone out somewhat too late.
CzechPozvaní přátelé a členové rodiny pak mohou navštívit tento web a prohlédnout si vaše fotoalba.
Invited friends and family members can then visit the website to view your photo albums.
CzechÚplné zpřístupnění by se mělo týkat nejen platů, ale i poplatků, pozvání na večeře atd.
Complete disclosure should include not only salaries, but also fees, invitations to dinner, etc.
CzechVedl je pan Papadimoulis sám, bez pozvání ostatních stínových zpravodajů.
They were conducted by Mr Papadimoulis alone without the other shadow rapporteurs being invited.
CzechJe to účast na pozvání. ~~~ A města, z historického pohledu, zvala nejrůznější účastníky.
It's inviting participation, and cities have, historically, invited all sorts of participation.
CzechVy jste důvod, proč jsem řekl ano na pozvání sem dnes přijít.
You are the reason why I said yes to the invitation to come here today.
CzechDěkuji vám za pozvání, pane Boullande, uvidíme, co se dá dělat.
Thank you for the invitation, Mr Boulland, I shall see what I can do.
CzechKdyž přijmete pozvání od důvěryhodných kontaktů, pomůžete tím zachovat větší bezpečnost svého počítače.
Accepting invitations only from trusted contacts helps keep your computer more secure.
CzechZástupci Rady však bohužel letos opět ignorovali pozvání technické komise.
Unfortunately, Council representatives ignored the invitation of the technical committee this year, too.