česko-anglicko překlad pro "pozoruhodně"

CS

"pozoruhodně" anglický překlad

volume_up
pozoruhodný {příd. jm. m.}
CS

pozoruhodně {příslovce}

volume_up
pozoruhodně (také: zajímavě)
Pozoruhodně často je to tehdy, kdy jsou vyšetřováni vyšší úředníci.
This is remarkably often the case where senior officials are under investigation.
Za třetí, dovolte mi říci, že odkaz na zdravotnictví v ní je pozoruhodně malý.
Thirdly, let me say that the reference to health in this is remarkably thin.
Celkové příjmy z daní zůstaly díky zvýšené hospodářské činnosti pozoruhodně stabilní.
The total tax revenue has remained remarkably stable, thanks to increased economic activity.
pozoruhodně (také: nápadně)
(DE) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat poslanci Ulmerovi za jeho pozoruhodně věcný příspěvek.
(DE) Mr President, I would like to thank Mr Ulmer for his noticeably factual contribution.
pozoruhodně (také: výborně)
Po většinu historie Evropské unie jedinými dvěma čistými přispěvateli do rozpočtu bylo Spojené království a pozoruhodně i Německo.
The only two net contributors to the budget for most of the European Union's history were the United Kingdom and, outstandingly, Germany.

Příklady použití pro "pozoruhodně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZa třetí, dovolte mi říci, že odkaz na zdravotnictví v ní je pozoruhodně malý.
Thirdly, let me say that the reference to health in this is remarkably thin.
CzechRovněž opakovaně připomínal, jak pozoruhodně se od té doby názory změnily.
He also reiterated how striking it was to note how opinion has changed since that date.
CzechPozoruhodně často je to tehdy, kdy jsou vyšetřováni vyšší úředníci.
This is remarkably often the case where senior officials are under investigation.
CzechCelkové příjmy z daní zůstaly díky zvýšené hospodářské činnosti pozoruhodně stabilní.
The total tax revenue has remained remarkably stable, thanks to increased economic activity.
CzechEuro je měna, která si pozoruhodně dobře udržela svou vnitřní i vnější stabilitu.
The euro is the currency that has maintained its internal and external stability remarkably well.
Czech(DE) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat poslanci Ulmerovi za jeho pozoruhodně věcný příspěvek.
(DE) Mr President, I would like to thank Mr Ulmer for his noticeably factual contribution.
CzechAle drobnosti, které byste mohli nazvat uživatelským rozhraním, se dělají pozoruhodně špatně.
But also, there seems to be a complete sort of gridlock in terms of solving these small solutions.
CzechZjistili jsme, že cenu, výkon, kapacitu a datový tok regulují pozoruhodně přesné exponenciální křivky.
There are remarkably smooth exponential curves that govern price performance, capacity, bandwidth.
CzechJe to výsledek pozoruhodně rychlého konsensu.
It is a result of a remarkably quick consensus.
CzechJakožto členové delegace ASEAN jsme každý den svědky toho, jak rychle a pozoruhodně se tato země rozvíjí.
As members of the ASEAN delegation, we have frequently seen for ourselves how quickly and remarkably this country has grown.
CzechDovolte mi zdůraznit zejména to, že práce Parlamentu byla pozoruhodně úspěšná v rozšíření rozsahu působnosti tohoto návrhu.
Let me particularly stress that Parliament has succeeded remarkably in enlarging the scope of the proposal.
CzechPo většinu historie Evropské unie jedinými dvěma čistými přispěvateli do rozpočtu bylo Spojené království a pozoruhodně i Německo.
The only two net contributors to the budget for most of the European Union's history were the United Kingdom and, outstandingly, Germany.
CzechPřesto dnes existují pozoruhodně velké rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o provádění našich požadavků týkajících se odpadu.
Yet what is remarkable today is the great disparities between the Member States with regard to the implementation of our waste requirements.
CzechV tomto smyslu byla tedy práce pozoruhodně rychlá a ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kdo se na ní podíleli, protože tento příklad je důkazem, že systém funguje.
Therefore, in that sense, this was remarkably fast and, once again, I want to thank all the people who were involved in this, because it shows that the machinery works.
CzechKdyž přijde na obnovu sluchu, zcela jistě jsme ušli dlouhou cestu, pozoruhodně dlouhou Ale ještě máme daleko delší cestu před sebou co se týče obnovy dokonalého sluchu.
When it comes to restoration of hearing, we have certainly come a long way, a remarkably long way. ~~~ And we have a much longer way to go when it comes to the idea of restoring perfect hearing.