CS

pozorovatelé {mužský rod množné číslo}

volume_up
pozorovatelé
Proto je nazýváme pozorovateli a v textu jsou rovněž označováni ze pozorovatele.
We are therefore calling them observers and in the text they are termed observers.
Na Kavkazu musíme společně požadovat neomezený přístup pro pozorovatele EU.
In the Caucasus, we must jointly demand unrestricted access for EU observers.
Jinak řečeno, neposílejme volební pozorovatele na nelegitimní volby.
In other words, do not send election observers there for an illegitimate election.

Příklady použití pro "pozorovatelé" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto je nazýváme pozorovateli a v textu jsou rovněž označováni ze pozorovatele.
We are therefore calling them observers and in the text they are termed observers.
CzechCo ale mohou naši pozorovatelé dělat na obranu civilistů proti každodennímu násilí?
However, what can our observers do to defend civilians against the daily violence?
CzechNa Kavkazu musíme společně požadovat neomezený přístup pro pozorovatele EU.
In the Caucasus, we must jointly demand unrestricted access for EU observers.
CzechJe samozřejmě používán, pokud pozorovatelé získají povolení lov tuleňů pozorovat.
That is, of course, when they have actually been permitted to observe sealing activities.
CzechNaši pozorovatelé shodně chválí to, čeho byli během pozorovatelské mise svědky.
Our observers are united in their praise for what they saw during the observation mission.
CzechJak to, že nejsme pozváni jako pozorovatelé na ruské parlamentní volby?
Why have we not been invited to observe the Russian parliamentary elections?
CzechJinak řečeno, neposílejme volební pozorovatele na nelegitimní volby.
In other words, do not send election observers there for an illegitimate election.
CzechPro Rusko by měla být čest, že pozorovatelé voleb byli pozváni s dostatečným předstihem.
Russia should feel honoured that election observers have been called in well in advance.
CzechPolitičtí pozorovatelé se shodují, že nová Komise neobsahuje žádné politické těžké váhy.
Political observers agree that the new Commission contains no real political heavyweights.
CzechMimořádně důležité je do neděle i poté chránit naše pozorovatele.
It is extremely important to protect our observers until Sunday and beyond.
CzechStatus Unie jako náhodného pozorovatele v této radě je pro tento účel nicméně nedostačující.
The Union's ad hoc observer status in the Arctic Council is inadequate for this purpose.
CzechVšichni byste řekli, že je nezákonné, aby tam Evropská unie pozorovatele vyslala.
You would all have said that it is unlawful for the European Union to send election observers there.
CzechPodporuji velmi myšlenku poslat vlastní pozorovatele do Tibetu.
I am very much in favour of the idea of sending our own observers to Tibet.
CzechProč odmítla pozvat pozorovatele z EU, pokud jsou volby tak demokratické, jak vláda tvrdí?
Why did it refuse to host EU observers if the elections are as democratic as it says they are?
CzechJe potřeba, aby zahraniční pozorovatelé měli přístup do oblasti, mohli vyhodnotit humanitární potřeby.
Foreign observers must have access to the area in order to assess humanitarian needs.
CzechPozorovatelé by měli též monitorovat probíhající výkony trestů a věznění obyčejných občanů.
The observers should also monitor criminal proceedings under way and arrests of ordinary citizens.
CzechDelegaci předsedy Parlamentu bude na mezinárodních konferencích udělen status pozorovatele.
The Chair of Parliament's delegation will be granted observer status at international conferences.
CzechTo říkají národní keňští pozorovatelé, kteří tam rozmístili 16 000 až 20 000 lidí.
That statement comes from the national Kenyan observers, who stationed between 16 000 and 20 000 people there.
CzechDlouhodobí pozorovatelé EU by se měli co nejdříve vrátit, aby mohli sledovat předvolební situaci.
Long-term EU observers should return as soon as possible to monitor the pre-election situation.
CzechTento pozměňovací návrh se týká účasti Tchaj-wanu v těchto institucích v postavení pozorovatele.
The amendment refers to Taiwan's participation in these institutions in the capacity of observer.