CS

pozorovatel {mužský rod }

volume_up
pozorovatel
volume_up
observer {podstatné jméno}
Tchaj-wan by mohl klidně působit ve Světové zdravotnické organizaci jako pozorovatel.
Taiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
Jakožto hlavní pozorovatel jsem se těchto konzultací sám neúčastnil.
As chief observer, I have not taken part in these consultations myself.
V srpnu 2007 se v něm konaly parlamentní volby, kterých jsem se zúčastnil jako pozorovatel.
In August 2007 it held parliamentary elections at which I acted as an observer.
pozorovatel
volume_up
watcher {podstatné jméno}
pozorovatel
volume_up
spotter {podstatné jméno}
pozorovatel
volume_up
spaectator {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pozorovatel" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTchaj-wan by mohl klidně působit ve Světové zdravotnické organizaci jako pozorovatel.
Taiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
CzechV srpnu 2007 se v něm konaly parlamentní volby, kterých jsem se zúčastnil jako pozorovatel.
In August 2007 it held parliamentary elections at which I acted as an observer.
CzechJakožto hlavní pozorovatel jsem se těchto konzultací sám neúčastnil.
As chief observer, I have not taken part in these consultations myself.
CzechPaní předsedající, v neděli jsem měl tu čest být v Kyjevě jako pozorovatel za skupinu ECR.
Madam President, on Sunday, I had the privilege to be present in Kiev as an observer for the ECR Group.
CzechMezitím se Turecko staví proti NATO a Spojené státy jsou silou na ústupu a jednají jen jako pozorovatel.
Meanwhile, Turkey opposes NATO, and the US is the power in retreat and acts like a spectator.
CzechTaktéž my, jako EU, jsme odmítáni jakožto pouhý pozorovatel.
Likewise, we - the EU - have been rebuffed for observer status.
CzechUkazuje to, že nikdo není jen pozorovatel okolí zvenčí.
What this suggests is that no one is an outside observer of nature.
CzechZadruhé se zabýváme podivnou úlohou, kterou v této věci sehrál pozorovatel Kimberleyského procesu.
Secondly, we are dealing with the strange role that the monitor of the Kimberley Process has played.
CzechEU například nebude pozvána jako pozorovatel voleb, takže musíme využívat nepřímých opatření.
For instance, the EU will not be invited to observe the elections, so we have to utilise indirect measures.
CzechBudu usilovat o to, aby se výboru mohl účastnit stálý pozorovatel Evropského parlamentu.
I will strive to ensure that a permanent observer sits on the Joint Committee on behalf of the European Parliament.
CzechBudu svědkem voleb ve Švýcarsku jako pozorovatel.
I will witness the elections in Switzerland as an observer.
CzechPane předsedající, minulý rok jsem pracoval jako pozorovatel vzpomínkových akcí k revoluci z r. 1956 v Budapešti.
Mr President, last year I served as a monitor at commemorations for the 1956 revolution in Budapest.
CzechKomise v IMO působí jako pozorovatel a Komise připravuje stanoviska společně s členskými státy.
The Commission participates as an observer in the IMO and the Commission prepares positions together with the Member States.
CzechJe to nesmírně důležitý a angažovaný pozorovatel.
It is an extremely important committed observer.
CzechJako pozorovatel se Společenství účastní sedmého zasedání třetí konference Organizace spojených národů o mořském právu.
The Community attends the seventh session of the Third UN Conference on the Law of the Sea as an observer.
CzechEU má však i přesto důležitou roli jako pozorovatel průběhu voleb společně s těmito dalšími mezinárodními orgány.
However, the EU does have a role to play as an election observer together with these other international bodies.
CzechKomise se jednání účastní jako pozorovatel a předseda Rady Colombo vystupuje jménem Společenství s projevem.
The Commission participates as an observer and Mr Colombo, the president of the Council, makes a statement on behalf of the Community.
CzechPokud se tedy EU hodlá prosadit, musí přijmout vhodné kroky a neúčastnit se konference v Madridu jen jako pozorovatel.
If, then, the EU wishes to make its presence felt, it must take appropriate steps, and not go to Madrid merely as an observer.
CzechEU musí i nadále vyvíjet nátlak na Mugabeho a při případném konání voleb by se EU měla účastnit jako pozorovatel.
The EU must continue to put pressure on Mugabe, and if there is a decision to hold elections, the EU should be involved as an observer.
CzechZvláště mě znepokojují komunální volby, u kterých jsme měl možnost působit spolu s kolegou poslancem panem Kowalem jako pozorovatel.
I am particularly disturbed by the local elections, which I had the opportunity to observe together with my fellow Member Mr Kowal.