CS

pozorovat {sloveso}

volume_up
Můžeme pozorovat nárůst průměrné teploty globální atmosféry.
We can see the increase in the average temperature of the global atmosphere.
Znovu můžeme pozorovat, že základy ruské demokracie jsou velmi slabé.
Once again we can see that the foundations of Russian democracy are very weak.
Tento efekt lze snadno pozorovat na vodoznaku zobrazujícím hodnotu bankovky.
This effect is very easy to see in the value watermark.
Není čas omlouvat nečinnost a pozorovat, jak nám nové příležitosti jenom proklouzávají pod prsty.
It is not the time to make excuses for inaction and watch emerging opportunities just slip through our fingers.
Bude to velice napínavý okamžik, pozorovat vesmírnou sondu při přistání na jiné planetě.
So it will be a very tense moment, you know, as we are watching that spacecraft landing on another planet.
Nemůžeme stát nečinně stranou a pozorovat, jak nejméně šest milionů studentů je nuceno každý rok předčasně ukončit školní docházku na evropských školách.
We cannot stand idly by and watch while at least six million students drop out of European schools each year.
Jsou menší než vlnová délka světla, takže nemáme možnost, jak je pozorovat.
They're smaller than a wavelength of light, so we have no way to directly observe them.
No a v tom dopise v zásadě stálo: "Tento den budeme pozorovat.
And that letter basically said, "We'll observe this day.
Je samozřejmě používán, pokud pozorovatelé získají povolení lov tuleňů pozorovat.
That is, of course, when they have actually been permitted to observe sealing activities.

Příklady použití pro "pozorovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA mohli jsme pozorovat novou nemoc, mimo okruh těch 30 nových infekčních nemocí.
And we've seen a new disease, not like the 30 novel emerging communicable diseases.
CzechA překvapivě jsem objevil, že i u nich lze pozorovat posun směrem ke specializaci.
And so, remarkably, I discovered that there's also a drift toward specialization.
CzechA jak jsem je začal pozorovat, zjistil jsem, že se staly hyper-přizpůsobené.
And as I started looking at them, I was finding that they had hyper-adapted.
CzechBěhem Obamovi kampaně jsme mohli pozorovat nejnápaditější využití sociálních médií.
And I don't mean most imaginative use in politics -- I mean most imaginative use ever.
CzechJestliže chcete létat, je dobré, když budete pozorovat ptáky, být inspirován ptáky.
Well, if you want to fly, it's good that you look at birds -- to be inspired by birds.
CzechJe samozřejmě používán, pokud pozorovatelé získají povolení lov tuleňů pozorovat.
That is, of course, when they have actually been permitted to observe sealing activities.
CzechJsou menší než vlnová délka světla, takže nemáme možnost, jak je pozorovat.
They're smaller than a wavelength of light, so we have no way to directly observe them.
Czech(Smích) A důsledky tohoto problému můžeme pozorovat v knihkupectvích.
(Laughter) And the consequences of this problem make themselves felt in bookshops.
CzechZnovu můžeme pozorovat, že základy ruské demokracie jsou velmi slabé.
Once again we can see that the foundations of Russian democracy are very weak.
CzechTendence, kterou lze pozorovat také v kandidátských zemích, jako je Turecko?
A trend that can also be observed in candidate countries like Turkey.
CzechVyšší ceny ropy vytváří inflaci, a tento dopad se dá již pozorovat.
Increased oil prices create inflation and that impact can be noticed already.
CzechMáme svobodu věřit či nevěřit, ale nemáme svobodu pozorovat, jak jsou naše svobody porušovány.
We are free to believe or not, but we are not free to see our freedoms abused.
CzechDůkazy o tom můžeme nyní pozorovat v Komisi v souvislosti se strategií Evropa 2020.
We can see evidence of that now in the Commission in connection with the Europe 2020 strategy.
CzechŘíkávám, že každý by měl mít doma rastrovací elektronový mikroskop, aby to mohl pozorovat.
As I say, every home should have a scanning electron microscope to be able to see these.
CzechNa řecké krizi můžeme pozorovat, že to, co se dosud povedlo, je naprosto nedostatečné.
From the crisis in Greece we can see that what has happened up to now is totally inadequate.
CzechU dalších lze pozorovat selhání, porovnáme-li je s jejich cíli.
Others can be seen to have failed when they are compared with their objectives.
CzechPoté jsem se stal zpravodajem pro Chorvatsko a tam lze pozorovat jasný rozdíl.
After this, I became rapporteur for Croatia and there, it is possible to see a clear difference.
CzechI v bohatých zemích můžeme nyní obecně pozorovat nárůst této nerovnosti.
Even in wealthy countries it is common now to see inequality growing.
CzechJsem nadšený, že můžu pozorovat soutěž mez modrou VB a červenými USA.
And I'm delighted to see a great competition between the U.K. in blue, and the U.S. in red.
CzechOvšem za poslední dva roky můžeme pozorovat mnoho nových příkladů lidské pošetilosti.
But of course, just in the last two years we see these unprecedented examples of human ineptitude.