CS

pozorovací {přídavné jméno}

volume_up
pozorovací

Příklady použití pro "pozorovací" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe třeba posílit politická a technická opatření, která na volební pozorovací mise navazují.
There is a need for enhancing political and technical follow-up to EU EOMs.
CzechBez této sítě pozorovatelů bychom nemohli tyto vynikající pozorovací mise organizovat.
Without this network of observers, we would not have these excellent observation missions.
CzechTakovou podporu bychom mohli projevit například vysláním pozorovací mise pro nadcházející volby.
One such show of support could be an observation mission for the coming elections.
CzechNa předpisy v oblasti likvidity do roku 2015 vztahuje pozorovací období.
Liquidity regulations are subject to an observation period until 2015.
CzechPozorovací mise byly vyslány do mnoha starých evropských demokracií.
Observation missions have been deployed to many old European democracies.
CzechNaše volební pozorovací skupina EU navrhla uspořádání nezávislého auditu.
Our own EU election observation team suggested that an independent audit of the results take place.
CzechPodporuji požadavek, aby do Tibetu byla vyslána pozorovací mise.
I support the request to organise an observation mission to Tibet.
CzechMezinárodní volební pozorovací mise však zjistila několik pochybení a nedostatků.
However, the international election observation mission has identified several irregularities and shortcomings.
CzechPozorovací mise se často konají v rámci rozvojové pomoci na základě dohody z Cotonou.
Often the observation mission takes place within a framework of development support under the Cotonou Agreement.
CzechMrzí mě, že nebyla oficiálně pozvána volební pozorovací mise EU.
I regret that an election observation mission from the European Union has not been officially invited.
CzechJinak by naše pozorovací mise při volbách neměly smysl.
Otherwise, our electoral observation missions would be pointless.
CzechMáme v současné době možnost kontrolovat při volební pozorovací misi falšování počítačovými prostředky?
Do we currently have the ability to check for computerised rigging in election observation missions?
CzechVolební pozorovací mise Evropské unie byla přítomna přímo na místě a vedl ji pan Lambsdorff.
The European Union Election Observation Mission was present at the actual location and was led by Mr Lambsdorff.
CzechVolební pozorovací mise jsou velice důležitou součástí politiky Evropské unie na podporu demokracie.
Election observation missions are a very important element of European Union policy for fostering democracy.
CzechJsem si vědoma přání, aby byly pozorovací mise rozšířeny a byly aktivnější v oblasti jižního Středomoří.
I notice the wish to expand observation missions and make them more active in the southern Mediterranean.
CzechJak dobře víte, Pákistán je jednou z těch zemí, kde můžeme předpokládat volební pozorovací misi.
As you are well aware, it is one of those countries where we might envisage a possible election observation mission.
CzechMusíme se za její věc bít dál, a já vítám to, že paní komisařka vysílá silnou volební pozorovací misi.
We need to continue this cause, and I welcome the fact that the Commissioner is sending a strong electoral observation mission.
CzechAvšak tyto volební pozorovací mise jsou financovány z velmi omezeného rozpočtu určeného právě pro tento nástroj.
However, it is also out of the very limited budget for this instrument that the election observation missions are financed.
Czechc) Rada by měla definovat "co nejdříve pozorovací charakter statutu EU jako pozorovatele v Organizaci spojených národů",
the Council should define, 'as soon as possible, the operational nature of the EU's observer status at the United Nations';
CzechAno, volební pozorovací mise má velmi zvláštní postavení, neboť je nezávislá a je od zbylého procesu oddělena.
Yes, the election observation mission has a very special place in that it is independent and ring-fenced from the rest of the process.