česko-anglicko překlad pro "pozornost"

CS

"pozornost" anglický překlad

CS pozornost
volume_up
{ženský rod}

pozornost (také: ošetření, pozor, péče)
volume_up
attention {podstatné jméno}
Zvláštní pozornost je třeba věnovat zemědělskému odvětví a spotřebitelům.
Particular attention should be paid to the agricultural sector and consumers.
Zvláštní pozornost je věnována otázkám týkajícím se kartelů a spotřebitelů.
Particular attention is paid to issues concerning cartels and consumers.
Nicméně špičkový výkon vyžaduje zvláštní pozornost za příznivých okolností .
However, top performance requires special attention under favourable circumstances.
pozornost
volume_up
focus {podstatné jméno}
Kromě toho je třeba věnovat důkladnou pozornost přeshraničnímu dvojímu zdanění.
Furthermore, cross-border dual taxation should be a subject of greater focus.
A konečně, musíme rovněž neustále věnovat pozornost řešení hospodářské krize.
Finally, we must continue to keep the focus on tackling the economic crisis.
Naše pozornost se zaměřovala na otázku označování vodíkových vozidel.
Our focus was on the issue of labelling hydrogen powered vehicles.
pozornost (také: pečlivost, péče, starost, údržba)
volume_up
care {podstatné jméno}
Proto jsem přesvědčen, že zvláštní pozornost je nutné věnovat ochraně dlužníka.
I therefore believe that particular care should be taken to protect the debtor.
Soudce Goldstone neprokázal při zkoumání důkazů dostatečnou pozornost.
Justice Goldstone did not show sufficient care when examining the evidence.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění potřeb žen v oblasti zdravotní péče a hygieny.
Specific attention should be paid to women's health care and hygiene needs.
pozornost
volume_up
heed {podstatné jméno}
Obsahuje velmi důležité body, kterým musíme v budoucnu věnovat zvláštní pozornost.
It contains very important points that we will need to take heed of in future.
Nezbývá než doufat, že Komise dnešní věnuje výzvě této instituce pozornost.
It is to be hoped that the Commission takes heed of today's call from this institution.
Nevěnovali jsme tomu pozornost a krize vypukla.
We did not take heed of this, and the crisis erupted.
pozornost (také: laskavost, ochota, zdvořilost)
volume_up
attentiveness {podstatné jméno}
K jeho tradici patří vzájemná otevřenost a pozornost.
Clear-mindedness and open attentiveness towards each other befit its traditions.
Za tuto jejich pozornost jim mohu jen poděkovat .
I can only thank them for this attentiveness.
Pozornost řidičů klesá téměř stejně tak v důsledku únavy, jak tomu je pod vlivem alkoholu.
Drivers' attentiveness falls almost as much as a result of tiredness as it does under the influence of alcohol.
pozornost (také: opatrnost)
volume_up
heedfulness {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pozornost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechZpráva věnuje těmto otázkám pozornost a já jsem hlasoval pro její doporučení.
The report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
CzechZ těchto důvodů si tato zpráva zaslouží, aby jí byla věnována nejvyšší pozornost.
For these reasons, this report deserves to be given the highest consideration.
CzechChtěla bych vyzdvihnout některé aspekty, jež si podle mého zasluhují pozornost.
I should like to highlight some aspects that I think deserve to be picked out.
CzechZde mi zároveň připadá, že se určitým problémům nevěnuje dostatečná pozornost.
Here, too, I feel that there is not enough mention given to specific problems.
CzechRozhodně chcete, aby nadpis poutal pozornost. Můžete v něm použít klíčová slova.
If you really want your headline to stand out, consider including keywords.
CzechV budoucnosti je tomu třeba při provádění právních předpisů věnovat větší pozornost.
More consideration must be given to this when implementing future legislation.
CzechČísla jsou šokující, a přesto Evropa a její vlády věnují pozornost jiným problémům.
The numbers are shocking, and yet Europe and its governments seem distracted.
CzechJsem toho názoru, že by měla být větší pozornost věnována zásadě subsidiarity.
I am of the opinion that more account should be taken of the subsidiarity principle.
CzechPoslouchali jsme pozorně a věnujeme náležitou pozornost všemu, co bylo řečeno.
We have listened carefully and are taking due notice of everything that has been said.
CzechVelmi mě těší, že věnuje významnou pozornost také takzvané politice sportu pro všechny.
I am very pleased to note also the prominence given to so-called sport for all.
CzechMohou odvádět pozornost nebo kvůli nim mohou být ikony na ploše obtížně viditelné.
They can be distracting or make it difficult to see icons on the desktop.
CzechTímto návrhům, úvahám a kritice jsem samozřejmě věnoval náležitou pozornost.
I have of course taken due note of all these suggestions, observations and criticisms.
CzechZdá se mi, že naléhavým výzvám rybářů byla v minulosti věnována jen velmi malá pozornost.
It seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.
CzechPatřičnou pozornost je v tomto ohledu třeba věnovat i otázce subsidiarity.
The subject of subsidiarity must also be given adequate consideration in this regard.
CzechZvláštní pozornost by přitom měla být věnována malým a středním podnikům.
Particular consideration should be given here to small and medium-sized enterprises.
CzechNavrhované řešení, konkrétně rozdělení zátěže, si zaslouží zvláštní pozornost.
The proposed solutions, namely the so-called 'burden sharing' merit serious consideration.
CzechDěkuji za pozornost a těšíme se, že Vám během Vašeho předsednictví tento závazek splníme..
Thank you, and we look forward to delivering it to you during your Presidency.
CzechChápete –- udržují si vaši pozornost –- (smích) –- vy jste to snad neviděli?
You know -- so it keeps us -- (Laughter) -- have you guys not seen that?
CzechVěnoval jsem pozornost všem projevům, které byly k této zprávě proneseny.
I have taken notice of all the speeches that have been made on this report.
CzechVe Výboru pro průmysl naši pozornost zaujímají zejména dvě velmi těsně spjaté otázky.
Two closely linked topics in particular are central for us in the Committee on Industry.