česko-anglicko překlad pro "poznatek"

CS

"poznatek" anglický překlad

CS

poznatek {mužský rod }

volume_up
volume_up
finding {podstatné jméno}
Takže první poznatek je, že vůdčí osobnosti musí umět mluvit na všech úrovních, takže jsou schopni oslovit každého ze společnosti.
So the first little finding from this is that leaders need to be able to talk all the levels so that you can touch every person in society.
poznatek

Příklady použití pro "poznatek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento poznatek mě přivádí k tomu, abych rovněž uvedl, že i naše zprávy jsou velmi významné.
This observation compels me to say that our reports are also very important.
CzechPoznatek, že v roce 2006 byla rakovina druhou nejběžnější příčinou úmrtí, je děsivý.
The knowledge that, in 2006, cancer was the second most common cause of death is horrifying.
CzechDalší cvičení je asi to nejdůležitější ze všech, pokud byste si měli odnést jen jeden poznatek.
The next exercise is probably the most important of all of these, if you just take one thing away.
CzechA nakonec, se jedná, pane předsedající, o můj osobní poznatek, ale i tak ho zmiňuji coby zpravodaj.
Finally, Mr President, this is a personal observation, but I am making it as rapporteur, even so.
CzechTento poznatek vyplývá z prohlášení o globalizaci.
That is the message to come out of the Declaration on Globalisation.
CzechVlády všech zemí světa v Cancúnu přijaly vědecký poznatek, že lidská činnost působí změnu klimatu.
Every government in the world accepted at Cancún the science that man's activities are changing the climate.
CzechŘekl bych, že je to celoevropský poznatek.
CzechVálečné zkušenosti přinesly významný poznatek: Je nezbytná mezinárodní spolupráce, aby svět už nezažil takové utrpení.
The experiences of war gave rise to an awareness that international cooperation was crucial to avert further suffering.
CzechExistuje-li alespoň jeden poznatek, který jsme si odnesli, pak to je to, že je zde nedostatečná regulace určitých segmentů trhu.
If there is indeed one message that we have taken away with us, it is that there is a lack of regulation of certain market segments.
CzechTakže první poznatek je, že vůdčí osobnosti musí umět mluvit na všech úrovních, takže jsou schopni oslovit každého ze společnosti.
So the first little finding from this is that leaders need to be able to talk all the levels so that you can touch every person in society.
CzechA to je velký poznatek.
CzechAle zmiňuji to proto, že hned zpočátku Rabassa nabízí tento elegantně jednoduchý poznatek: "Každý skutek komunikace je skutkem překladu."
But the reason that I mention it is that early on, Rabassa offers this elegantly simple insight: "Every act of communication is an act of translation."
CzechDovolte mi závěrečnou poznámku týkající se toho, jak Parlament chápe sám sebe: děkujeme vám za váš poznatek, že Evropský parlament je významná instituce.
Allow me to make one final comment relating to our Parliament's understanding of itself: we thank you for your acknowledgement that this European Parliament is an important institution.
CzechAle na úvod bych vás všechny požádal abyste na pouhé dvě sekundy zavřeli oči a zkusili si představit technologii či vědecký poznatek který dle vás změnil svět.
But to get us started, I want to ask if everyone could just close your eyes for two seconds and try and think of a technology or a bit of science that you think has changed the world.