česko-anglicko překlad pro "poznat"

CS

"poznat" anglický překlad

volume_up
navzájem se poznat {refl. sl.}
CS

poznat {sloveso}

volume_up
Mimochodem, je vlastně velmi obtížné poznat, co bereme jako dané.
It's very hard to know, by the way, what it is you take for granted.
Máte velký zájem poznat Portugalsko, ale nevíte, z kterého konce?
Eager to discover Portugal but don’t know where to start?
Poznat naši historii se stává protilátkou proti tomu, abychom vstoupili podruhé do stejné řeky.
To know our history is the antidote to falling into the same trap twice.
Potřebujeme poznat naše kulturní kompetence a naučit je i naše občany.
We need to learn about and to teach intercultural competences to our citizens.
Chceme-li tyto druhy ochránit, musíme je lépe poznat.
If we want to save this species, we have to learn more about it.
Chcete pomáhat druhým a současně se učit novému jazyku a poznat jinou kulturu?
Would you like to help others and at the same time practice a new language and learn about another culture?
Zástupce lze poznat podle šipky na jejich ikoně.
You can identify shortcuts by the arrow on their icon.
Chcete-li osobu na obrázku kontaktu snadno poznat, zkuste přidat zvětšený obrázek obličeje.
To easily identify the person in a contact picture, try to add a picture that is zoomed in closely on the person's face.
Ke kontaktům lze přidat obrázek, aby bylo snazší poznat a zapamatovat si osoby při hledání kontaktních informací.
You can add pictures to your contacts, making it easier to identify and remember people when you look up their contact information.
Při slyšeních budeme mít příležitost je poznat ještě lépe.
We will have the opportunity to get to know them even better in the hearings.
Takže pokud chceme jednat v rámci světa efektivněji, musíme lépe poznat sami sebe.
So, if we want to act more effectively in the world, we have to get to know ourselves better.
Chceme poznat vaše hospodářské modely.
We want to get to know your economic models.
Spotřebitelé musí poznat produkty vyrobené ve Společenství a musí vědět, proč jsou zdravější než jiné.
Consumers need to recognise Community products and know why they are healthier than others.
Za prvé musíme poznat, o jaké zájmy a o jaké politické síly se jedná, a za použití politických metod je zastavit.
Firstly, we must recognise what these interests and political forces are and, using political methods, tell them to stop.
Demokratický režim lze poznat podle toho, že respektuje právě lidská práva a základní svobody.
It is through respect for human rights and fundamental freedoms that a democratic regime can ultimately be recognised.

Příklady použití pro "poznat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNe, lidé odhalující lži jsou ozbrojeni vědeckými znalostmi o tom, jak poznat klam.
No, liespotters are armed with scientific knowledge of how to spot deception.
CzechZačnu s pěti symptomy jak poznat, že ve vaší třídě děláte dokazování špatně.
So first, five symptoms that you're doing math reasoning wrong in your classroom.
CzechUvědomili jsem si, že máme systém, který umožnil technologii poznat něco o vás.
We realized that we had a system that allowed technology to know something about you.
CzechJak jsme již měli možnost poznat, kulturní rozdíly se mohou kdykoli vystupňovat.
As we have experienced, cultural differences can escalate at any time.
CzechPotřebujeme poznat naše kulturní kompetence a naučit je i naše občany.
We need to learn about and to teach intercultural competences to our citizens.
CzechBěhem nich můžete poznat místní lidové tance a hudbu, zejména melancholické fado.
They are characterised by folk dance and music, particularly the traditional melancholy fado .
CzechTakže pokud chceme jednat v rámci světa efektivněji, musíme lépe poznat sami sebe.
So, if we want to act more effectively in the world, we have to get to know ourselves better.
Czech(Smích) (Překladatelka) Chtěla jsem říct, že se musíme pokusit poznat ostatní lidi.
(Laughter) (Translator) AW: I wanted to say that we have to try to know other people, the other.
CzechKdežto v uklizené variantě je jasně poznat opálená žena hrající volejbal.
But in the tidied up version, it's plain to see that it's a sunburnt woman playing volleyball.
CzechPoznat naši historii se stává protilátkou proti tomu, abychom vstoupili podruhé do stejné řeky.
To know our history is the antidote to falling into the same trap twice.
CzechNěkdy je v této hře na kočku a myš velice těžké poznat, kdo je kočka a kdo myš.
At times it is very hard to see in this game of cat and mouse just who is the cat and who is the mouse.
CzechJe konkrétní a umožňuje nám lépe poznat sociální a hospodářské aspekty.
It is specific and it puts us more in the picture about the social and the economic dimensions.
CzechTakže jsme si řekli něco o tom jak mluvit s lhářem a jak poznat lež.
Now we've talked a little bit about how to talk to someone who's lying and how to spot a lie.
CzechPři slyšeních budeme mít příležitost je poznat ještě lépe.
We will have the opportunity to get to know them even better in the hearings.
CzechKdyž chcete poznat dobré foie gras, musí být jasně žluté.
You want to look and see what good foie gras is, it's got to be bright yellow.
CzechMimochodem, je vlastně velmi obtížné poznat, co bereme jako dané.
It's very hard to know, by the way, what it is you take for granted.
CzechDokážete podle těchto rysů poznat rozdíly mezi tím, co někdo říká a jak se chová?
Can you start to find the hot spots to see the discrepancies between someone's words and someone's actions?
CzechChcete pomáhat druhým a současně se učit novému jazyku a poznat jinou kulturu?
Would you like to help others and at the same time practice a new language and learn about another culture?
CzechProblém je poznat, jaký rybářský prut by to měl vlastně být.
The difficulty is to know what kind of fishing-rod it should really be.
CzechMnohem náročnější však je poznat, že občas my sami jsme zaslepení vlastními cíly.
The most difficult thing, of course, is to recognize that sometimes we too are blinded by our own incentives.