česko-anglicko překlad pro "poznamenat"

CS

"poznamenat" anglický překlad

EN
CS

poznamenat {sloveso}

volume_up
poznamenat
Chci také poznamenat, že Parlament má právo vetovat mezinárodní dohody.
I would also note that Parliament has the right to veto international agreements.
Je důležité poznamenat, že tato podpora je vyčleněna pro regiony, kde se tabák pěstuje.
It is important to note that it is earmarked for the tobacco-producing regions.
V této souvislosti musím poznamenat, že situace se stále vyvíjí.
In this context, I have to note that the situation is still evolving.
Na závěr bych chtěla poznamenat, že Rada se diskuse o této otázce nezúčastnila.
Finally, I would like to observe that the Council was absent for the whole of the debate on this issue.
Chtěl bych poznamenat, že politiku soudržnosti ve venkovských oblastech není příliš vidět, navzdory prohlášením, která k této záležitosti činíme.
I would like to observe that cohesion policy is not very visible in rural areas, despite the declarations which have been made on this matter.
Jsem nucen poznamenat, že ke konci francouzského předsednictví si Rada uložila velmi ambiciózní cíle, zejména dosažení schopnosti realizovat určité operace souběžně.
I feel compelled to observe that, at the end of the French Presidency, the Council set very ambitious objectives, namely acquiring the ability to carry out certain operations in parallel.
Sejmutí otisků prstů u dítěte v raném věku může dotyčné dítě poznamenat na celý život.
Fingerprinting a child at an early age could mark him/her for life.
poznamenat (také: podotknout, zpozorovat)
K tomuto návrhu je třeba poznamenat několik bodů.
A number of remarks need to be made on this proposal.
Také bych chtěl zdůraznit, že těchto pět zpráv je doplňkem, a poznamenat, že opravdu tvoří unitární celek, který vymezuje stanovisko Parlamentu.
I would also emphasise the complementary nature of the five reports and remark that they do, indeed, form a unitary whole setting out Parliament's position.
Zároveň bych však chtěl poznamenat, že titul "obránce lidských práv" nedává panu Orlovovi právo obviňovat prezidenta Čečenské republiky z vraždy.
At the same time, I should like to remark that the title of 'human rights defender' does not give Mr Orlov the right to accuse the President of the Republic of Chechnya of murder.

Příklady použití pro "poznamenat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe třeba poznamenat, že pro zprávu hlasovalo 671 poslanců a pouze 16 bylo proti.
It should be noted that the report had 671 votes in favour and only 16 against.
CzechTaké je zapotřebí poznamenat, že začleňujeme i ústní pozměňovací návrh pana Kelama.
It should also be noted here that we are also including Mr Kelam's oral amendment.
CzechKonečně bych chtěl poznamenat, že soudržnost má svůj absolutní a relativní rozměr.
Finally, I would like to note that cohesion has an absolute and a relative dimension.
CzechJe důležité poznamenat, že tato podpora je vyčleněna pro regiony, kde se tabák pěstuje.
It is important to note that it is earmarked for the tobacco-producing regions.
CzechMusím poznamenat, že s tímto poslancem Parlamentu nechci mít nic společného.
I must point out that I want nothing to do with this Member of Parliament.
CzechChci také poznamenat, že Parlament má právo vetovat mezinárodní dohody.
I would also note that Parliament has the right to veto international agreements.
CzechJen toto jsem chtěl poznamenat, neboť je to relevantní v této souvislosti.
I just wanted to point that out, since it is relevant in this connection.
CzechNa závěr ovšem musím poznamenat, že třetí pokus už nebude v žádném případě zapotřebí.
However, I must conclude by saying that there will surely be no need for a third relaunch.
CzechK tomu bych chtěla poznamenat, že se zdá, že s tím v Radě panuje souhlas.
In this regard, I would note that there seems to be agreement in Council along these lines.
Czech. - (DE) Paní předsedající, pane komisaři, chtěl bych poznamenat čtyři věci.
Madam President, Commissioner, I should like to make four comments.
CzechTaké se zobrazí možnost poznamenat si, že účet vašeho přítele byl napaden hackerem.
There's also an option to note that your friend has been hacked.
CzechSejmutí otisků prstů u dítěte v raném věku může dotyčné dítě poznamenat na celý život.
Fingerprinting a child at an early age could mark him/her for life.
CzechChtěl bych poznamenat, že v různých zemích mají banky různé obchodní modely.
I would like to mention that the banks have had different business models in different countries.
CzechChci poznamenat, že irská Labouristická strana nepodporuje CCCTB.
I wish to note also that the Irish Labour Party does not support a CCCTB.
CzechNa závěr bych chtěla poznamenat, že Rada se diskuse o této otázce nezúčastnila.
Finally, I would like to observe that the Council was absent for the whole of the debate on this issue.
CzechJe třeba poznamenat, že určitý podíl viny má i policie, protože nad tímto přivírá oči.
It should be noted that the police also bear a share of the blame as they tend to turn a blind eye.
Czech(EL) Pane předsedající, také já bych chtěl poznamenat, že vyhrazený čas nebyl rozdělen rozumně.
(EL) Mr President, I too should like to note that time has not been apportioned rationally.
CzechPane předsedající, chtěla bych poznamenat, že stínovou zpravodajkou pro tuto zprávu je paní Roureová.
Mr President, I wanted to say that Mrs Roure is the shadow rapporteur for this report.
CzechJe důležité poznamenat, že místní orgány chtějí stále častěji využívat obnovitelnou energii.
It is worth noting that local authorities are increasingly willing to exploit renewable energy.
CzechV této souvislosti musím poznamenat, že situace se stále vyvíjí.
In this context, I have to note that the situation is still evolving.