česko-anglicko překlad pro "poznamenaný"

CS

"poznamenaný" anglický překlad

volume_up
poznamenaný {příd. jm. m.}
CS

poznamenaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
poznamenaný (také: podotknutý)
volume_up
remarked {příč. min.}

Příklady použití pro "poznamenaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMyslím, že všichni, každý z nás je dnes poznamenaný informační grafikou.
I feel that everyday, all of us now are being blasted by information design.
CzechJeho dějiny jsou poznamenány polohou země v blízkosti pomezí Evropy a Asie.
Its history is marked by its location near Europe’s frontier with Asia.
CzechDesítky milionů východních Evropanů stále žije životem, který je poznamenaný hrůzami komunismu.
Tens of millions of eastern Europeans still live a life troubled by the Communist horrors.
CzechI dnes jsou na Blízkém Východě i jinde oblasti, které jsou poznamenány napětím mezi těmito komunitami.
Even today, in the Middle East and elsewhere, there are areas marked by tensions between these communities.
Czech. - V posledních letech byly vztahy mezi Ruskou federací a Evropskou unií poznamenány některými problémy.
in writing. - The relations between the Russian Federation and the European Union have seen several challenges in recent years.
CzechJak víte, nadcházející měsíce budou poznamenány řadou institucionálních změn, které mohou ovlivnit načasování i výkon naší práce v oblasti kolektivního odškodnění.
As you know, the coming months will be marked by many institutional changes, and this may influence the timing and the delivery of our work on collective redress.
CzechRok 2009 bude výjimečný, bude to přechodný rok s velkým významem, a jsem si jistý, že bude poznamenaný pravděpodobným vstupem v platnost nové Evropské smlouvy, Lisabonské smlouvy.
2009 will be a special year, a transition year of great importance marked, I am confident, by the likely entry into force of the new European Treaty, the Treaty of Lisbon.
CzechPokud chceme, aby výsledky těchto testů akceptovala i odborná veřejnost, musíme se vyhnout povrchnosti a nedůslednosti, kterými byly poznamenány testy bankovního sektoru z července 2010.
If we want the experts to accept the results of these tests, we must avoid the superficiality and inconsistency which characterised the banking sector tests of July 2010.
CzechOd obecních voleb, které se konaly v listopadu 2008 a byly poznamenány obviněními z rozsáhlých podvodů, důvěra mezinárodních dárců v současnou vládu poklesla na historické minimum.
Since the municipal elections held in November 2008, which were tainted with allegations of widespread fraud, international donors' confidence in the current government has fallen to an all-time low.