CS

poznávací {přídavné jméno}

volume_up
poznávací (také: kognitivní)
Pozornost je základ pro všechny poznávací a emoční schopnosti.
Attention is the basis of all higher cognitive and emotional abilities.
Co jsme udělali, je, že jsme posunuli štěstí za poznávací obzor jako společnost.
What we've done is we've pushed happiness over the cognitive horizon as a society.
Digitální systémy mění nás, mění naše jednání, naše chování a naše poznávací schopnosti, nakonec mění i náš mozek.
Digital systems are changing us, they are changing the way we act and think, our cognitive skills and, ultimately, our brains.
poznávací

Příklady použití pro "poznávací" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechCo jsme udělali, je, že jsme posunuli štěstí za poznávací obzor jako společnost.
What we've done is we've pushed happiness over the cognitive horizon as a society.
CzechVozidla s polskou poznávací značkou jsou podrobována kontrolám, které trvají několik hodin.
Vehicles with a Polish registration plate are being subjected to checks lasting several hours.
CzechPozornost je základ pro všechny poznávací a emoční schopnosti.
Attention is the basis of all higher cognitive and emotional abilities.
CzechStátní poznávací značka vašeho auta dokládá, že máte sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.
Your car's number plate is proof that you have liability insurance.
CzechMá k dispozici služební vůz s řeckou poznávací značkou, který používá k soukromým účelům i v Bulharsku.
He drives a company car - registered in Greece - which he also uses privately in Bulgaria.
CzechKaždý astronom by vám řekl, že to je jasný poznávací znak něčeho, co nemá původ na Zemi.
Now any astronomer will tell you, this is the telltale sign of something that doesn't originate from Earth.
CzechDigitální systémy mění nás, mění naše jednání, naše chování a naše poznávací schopnosti, nakonec mění i náš mozek.
Digital systems are changing us, they are changing the way we act and think, our cognitive skills and, ultimately, our brains.
CzechNamísto toho by měly přijmout metody zaměřené především na vědecký obsah a poznávací procesy; na účinné učení a na účinnou výuku.
They must instead adopt methods focused, above all, on scientific content and cognitive processes; on effective learning and teaching.
CzechPro nás a v každé pohraniční oblasti je nepřijatelné, aby o závažnosti trestného činu rozhodovala státní poznávací značka.
For us, and in every border region, it is unacceptable that it is the licence plate that determines whether or not a serious offence is punished.
CzechStátní poznávací znacka
CzechTito Estonci dnes předtím překročili syrsko-libanonskou hranici a přibližně v 17:30 hod. byli přepadeni ozbrojenci ve třech vozidlech bez poznávací značky.
The Estonians had crossed into Lebanon from Syria earlier in the day and were intercepted at about 17.30 by armed men in three vehicles with no licence plates.
CzechTuto poznávací značku můžete získat v zemi, ve které auto kupujete.
If you cannot resolve the matter amicably, you might consider a civil action against the seller, but this can prove costly and difficult.
CzechOdebrali mu převozní poznávací značky, které byly platné, zakoupené v Německu, a vozidlo zabavili.
They took away his interim licence plates which were legal, bought in Germany, and they confiscated the car and they will not give it back until they have gone through a legal process in December.