CS

poznámka {ženský rod}

volume_up
poznámka (také: komentář)
volume_up
comment {podstatné jméno}
Druhá poznámka se týká signálu pro příslušné evropské orgány.
The second comment concerns a signal to the competent European authorities.
Ještě jedna poznámka k financování: modulace podle mého názoru není hezké slovo.
One more comment on financing: in my opinion, modulation is not a nice word.
Poznámka pana poslance Escobara byla velmi přesná a týká se úkolu pro budoucnost.
The comment by Mr Naranjo Escobar was very accurate and concerns a task for the future.
poznámka (také: bankovka, list, lístek, vrub, zpráva)
volume_up
note {podstatné jméno}
Poznámka: Je vyžadována registrace. Zde si můžete zaregistrovat vaše podrobnosti.
Note: Registration is required. You can register your details here.
(Poznámka: Abyste mohli tyto informace zobrazit, musíte ověřit vlastnictví stránek.)
(Note: you need to verify site ownership to see this information.)
Poznámka: toto je pokročilá alternativa předchozího způsobu.
Note: This is an advanced alternative to the previous method.
poznámka (také: pozorování, všímavost)
volume_up
observation {podstatné jméno}
Moje závěrečná poznámka se týká potřeby všeobecného přístupu k centrům péče o děti.
My final observation concerns the need for universal access to childcare centres.
Má třetí poznámka se týká metodiky výpočtu.
The third observation I have is about the methodology for calculation.
Moje poslední poznámka se dotýká sporných otázek daňového režimu.
Finally, my last observation is about tax regime issues.
poznámka
volume_up
remark {podstatné jméno}
Má poslední poznámka je ta, že jsme odhodláni spolupracovat s Evropským parlamentem.
My last remark is that we are determined to work with the European Parliament.
Má druhá poznámka se týká pokušení kopírovat to, co se děje v národních parlamentech.
My second remark concerns the temptation to copy what the national parliaments do.
Má druhá poznámka patří paní Swinburnové, ale nejen jí.
I would like to make a second remark to Mrs Swinburne, but not just to her.
poznámka (také: kláda, kmen, kulatina, poleno, zápisek, záznam, špalek)
volume_up
log {podstatné jméno}
poznámka
volume_up
memo {podstatné jméno}
poznámka (také: komentář, lesk)
volume_up
gloss {podstatné jméno}
poznámka
volume_up
jot {podstatné jméno}
poznámka (také: vysvětlivka)
volume_up
anotation {podstatné jméno}

Příklady použití pro "poznámka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMá poslední poznámka je, že zvířata by neměla být vystavována zbytečnému utrpení.
My final point is that animals should not be subjected to unnecessary suffering.
CzechMá poslední poznámka bude o kodexu chování a postupu "dodržet anebo vysvětlit".
My last point is about the code of conduct and the 'comply-or-explain' procedure.
CzechJeště jedna poznámka k financování: modulace podle mého názoru není hezké slovo.
One more comment on financing: in my opinion, modulation is not a nice word.
Czech(EL) Paní předsedající, závěrečná poznámka pana komisaře mi dává důvod k naději.
(EL) Madam President, the Commissioner's final comment gives me some cause for hope.
CzechMoje závěrečná poznámka se týká potřeby všeobecného přístupu k centrům péče o děti.
My final observation concerns the need for universal access to childcare centres.
CzechMoje druhá poznámka se týká souměrnosti a směřuje především k paní Ferreirové.
My second point is about symmetry, and I am addressing Mrs Ferreira in particular.
CzechPoznámka: Uživatelská jména služby Google Mail nelze po vymazání vytvořit znovu.
Note: Google Mail usernames cannot be recreated after they've been deleted.
CzechMá druhá poznámka se týká posílení agentury Frontex, o kterém tu už byla řeč.
My second point concerns strengthening Frontex, as has already been mentioned.
CzechJedna poznámka na závěr: vyhrožování Lisabonskou smlouvou považuji za doslova hanebné.
One final word: I find the threat with the Treaty of Lisbon utterly disgraceful.
CzechMá poslední poznámka je ta, že jsme odhodláni spolupracovat s Evropským parlamentem.
My last remark is that we are determined to work with the European Parliament.
CzechMá druhá poznámka se týká pokušení kopírovat to, co se děje v národních parlamentech.
My second remark concerns the temptation to copy what the national parliaments do.
CzechDruhá poznámka se týká stárnutí a křehké věkové skladby této společnosti.
My second point concerns ageing and the top-heavy age structure in this society.
CzechTolik má poslední poznámka, která, jak doufám, pomůže tuto diskusi zpřehlednit.
That is my final point, which I hope will help to clarify this discussion.
CzechMoje druhá poznámka se týká politik, zejména Společné zemědělské politiky (SZP).
My second point concerns the policies, and firstly the common agricultural policy (CAP).
CzechPoznámka pana poslance Escobara byla velmi přesná a týká se úkolu pro budoucnost.
The comment by Mr Naranjo Escobar was very accurate and concerns a task for the future.
CzechPane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, moje poznámka bude stručná.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, my comment will be brief.
CzechTřetí poznámka se týká toho, že rovné zacházení je pro sociální Evropu povinností.
My third point is that equal treatment is a commitment to a social Europe.
CzechVěřím, že na místě je také poznámka, že EU zde hrála velmi kladnou roli.
I hope it can also be mentioned that the EU played a very positive role in this.
CzechMoje poslední poznámka se týká čtrnácté směrnice, pro kterou jsem rovněž zpravodajem.
My final comment concerns the 14th Directive, for which I am also rapporteur.
CzechMá poslední poznámka se týká směnného kurzu, který zmínila řada poslanců.
My last point concerns the exchange rate, which a number of Members mentioned.