česko-anglicko překlad pro "pozměnění"

CS

"pozměnění" anglický překlad

CS

pozměnění {střední rod}

volume_up
pozměnění (také: adaptace, přizpůsobení, změna, úprava)
volume_up
alteration {podstatné jméno}
Paní předsedající, došlo jasně ke změně ústního pozměňovacího návrhu, a autor je nyní nakloněn tomuto ústnímu pozměnění.
Madam President, there has clearly been an alteration to the oral amendment, and the author is now in favour of that oral amendment.

Příklady použití pro "pozměnění" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPozměnění této směrnice učiní sběr údajů podle druhu zboží povinným.
The amendment to this directive will make data capture by type of goods mandatory.
CzechNěkolik řečníků zmínilo otázku pozměnění finančního nařízení.
Several speakers raised the question of amending the Financial Regulation.
CzechZpráva o zabezpečení informuje o tom, kdo je vydavatelem a zda nedošlo k pozměnění (zfalšování) souboru.
The security report will show you who the publisher is, and whether the file has been tampered with.
CzechTo s sebou nese nebo by mohlo nést určité úkoly, jako například pozměnění částky vyčleněných finančních prostředků.
This does generate or could have generated certain tasks, such as amendment of the amount.
CzechPokud většina hlasuje proti bodu odůvodnění D po jeho pozměnění, vrátíme se k původnímu bodu odůvodnění D před změnou.
If a majority votes against recital D, as amended orally, we revert to recital D before the amendment.
CzechŘešení sahají od optimalizace využití stávající kapacity až k pozměnění nařízení o přidělování letištních časů.
The solutions range from optimising the use of existing capacity to perhaps revising the regulations on slots.
CzechNaše legislativní práce nesměřovala k vytvoření dobrého zákona ale k pozměnění chabého legislativního návrhu.
Our legislative work was not directed towards the creation of good law, but to amending a poor legislative proposal.
CzechPozměnění smluv je méně důležitou záležitostí.
Amendments to the treaties are a lesser issue.
CzechKomise zvažuje nahrazení svého pozdrženého návrhu na pozměnění směrnice, aby bylo možné tento problém řešit ještě lépe.
The Commission is considering the replacement of its pending proposal to amend the directive to better address this problem.
CzechZa druhé, z toho důvodu je nanejvýš vhodné, že Evropská komise předložila návrh k pozměnění článku 55 nařízení.
Secondly, it is therefore entirely appropriate for the European Commission to have tabled a proposal to amend Article 55 of the Regulation.
CzechJiž v roce 2006 požádal Parlament Komisi, aby předložila návrhy na pozměnění tohoto nařízení, a učinil několik doporučení:
Parliament asked the Commission back in 2006 to submit proposals for amending the Regulation, suggesting several recommendations:
CzechPaní předsedající, došlo jasně ke změně ústního pozměňovacího návrhu, a autor je nyní nakloněn tomuto ústnímu pozměnění.
Madam President, there has clearly been an alteration to the oral amendment, and the author is now in favour of that oral amendment.
CzechKomise rovněž neustále podporuje potřebu zapojit Parlament do procesu pozměnění a doplnění přílohy k tomuto nástroji.
The Commission has also consistently supported the need to involve Parliament in the procedure for amending the annex to this instrument.
CzechJsem potěšen, že mezi Parlamentem a Radou panuje shoda ohledně pozměnění tohoto fondu, a jsem vděčen paní poslankyni Staunerové za její práci, kterou tomu věnovala.
I am pleased that there is agreement between Parliament and the Council on amending the Fund, and I am grateful to Ms Stauner for her work on this.
CzechPovinnost doplňovat cukernatost vína moštovým koncentrátem z jiných regionů by znamenala ovlivňování a dokonce pozměnění charakteru vín z našeho regionu.
Having to top up the sugar content of wine with must concentrate from other regions would mean influencing and even altering the character of our region's wines.
CzechTato francouzská výjimka ospravedlňuje náš požadavek, aby byl v případě svolání Konventu o pozměnění Smluv zapojen Parlament a aby byla zamítnuta jakákoli mezivládní konference.
This French exception justifies our demand for Parliament to be involved, in the case of a convention on the revision of the Treaties, and to reject any intergovernmental conference.
CzechNavzdory dobrým výsledkům, jichž bylo dosud dosaženo, existuje řada důvodů k pozměnění textu a tyto důvody souvisejí zejména se změnami institucionálního kontextu a s rovnováhou.
Despite the good results which have been obtained up to now, there are various reasons for amending the text, linked in particular to changes in the institutional context and balance.
CzechJak Evropský parlament, tak organizace pacientů již nějakou dobu žádají pozměnění současných předpisů, které v jejich aktuálním znění nezaručují nezbytné informace.
Both the European Parliament and patients' organisations have for some time been asking for an adjustment to the current regulations which, as they stand, do not guarantee the necessary information.