česko-anglicko překlad pro "pozměňovací návrh"

CS

"pozměňovací návrh" anglický překlad

CS

pozměňovací návrh {mužský rod }

volume_up
pozměňovací návrh (také: dodatek, novela, oprava, změna)
volume_up
amendment {podstatné jméno}
(DE) Pane předsedající, nejprve je zde další pozměňovací návrh, konkrétně pozměňovací návrh 1.
(DE) Mr President, there is another amendment before that, namely Amendment 1.
Třetí pozměňovací návrh - pozměňovací návrh 10 - se týká nizozemského zákona o péči o děti.
The third amendment - Amendment 10 - concerns the Dutch law on child care.
Pozměňovací návrh č. 27 byl schválen, a proto je pozměňovací návrh č.
Amendment 27 was accepted; Amendment 92 was therefore invalidated.

Příklady použití pro "pozměňovací návrh" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVím, že původní pozměňovací návrh 138 neměl z hlediska soudnictví řádnou podobu.
I know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
CzechStáhli jsme zpět pozměňovací návrh 25 související s daní z finančních transakcí.
We have withdrawn Amendment 25, which related to the financial transaction tax.
CzechPozměňovací návrh 11 upozorňuje na otázky lidských práv v Kolumbii a Hondurasu.
Amendment 11 draws attention to human rights concerns in Columbia and Honduras.
CzechS vaším svolením, pane předsedající, bych chtěla přednést ústní pozměňovací návrh.
With your permission, Mr President, I should like to propose an oral amendment.
CzechPokud by tento pozměňovací návrh prošel, znamenal by pro demokracii zhoršení.
If this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
CzechÚstní pozměňovací návrh pana Landbergise není v souladu s tímto rozhodnutím.
The oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
CzechZnovu předkládám svůj pozměňovací návrh 166, který byl v předešlém čtení přijat.
I am re-tabling my Amendment 166, which was adopted at the previous reading.
CzechProto je mi líto, pane Matsakisi, ale nemůžeme vzít váš pozměňovací návrh v potaz.
I am therefore sorry, Mr Matsakis, but we cannot take your amendment into account.
Czech- Zdá se, že se pozměňovací návrh, který se týká doplnění, vztahuje na celé znění.
- The feeling is that the amendment with the addition covers the whole of the text.
CzechNa závěr samozřejmě to hlavní, co nás přivedlo ke smíru, tedy pozměňovací návrh 138.
Finally, of course, the salient point that led us to conciliation: Amendment 138.
CzechTaké je zapotřebí poznamenat, že začleňujeme i ústní pozměňovací návrh pana Kelama.
It should also be noted here that we are also including Mr Kelam's oral amendment.
CzechPozměňovací návrh č. 8 byl stažen, a proto nemůžete o odstavci 36 hlasovat.
Amendment 8 has been withdrawn, and as a result you cannot vote on paragraph 36.
CzechNaštěstí byl můj pozměňovací návrh, který se týká využití regionů a měst, přijat.
Fortunately, my amendment on the use of regions and cities has been adopted.
CzechProto jsem předložil pozměňovací návrh k článku 81, aby bylo jeho znění upřesněno.
I have therefore tabled an amendment to Article 81 in order to clarify its wording.
CzechVážený pane předsedající, chci vás přímo požádat, abyste pozměňovací návrh č.
Mr President, I would ask you specifically to declare Amendment 15 admissible.
CzechHovořil jsem se zpravodajem a zdá se, že tento pozměňovací návrh podporuje a přijímá.
I have talked to the rapporteur, who seems to support and accept this amendment.
CzechČlánek 38, nebo spíš pozměňovací návrh k němu, je v rozporu s takovým řešením.
Article 38, or rather the proposed amendment to it, is at odds with such a solution.
CzechPan Stockmann bohužel považuje náš pozměňovací návrh - jde o číslo 24 - za nevhodný.
I regret, though, that Mr Stockmann deems our amendment - number 24 - undesirable.
CzechTomu musíme bránit, a já vás proto žádám, abyste podpořili pozměňovací návrh č. 254.
We must guard against this, and I therefore urge you to support Amendment 254.
CzechÚstní pozměňovací návrh zpravodajky reagoval na takové positivní trendy v Rusku.
The rapporteur's oral amendment reflected these positive trends in Russia.

Podobné překlady pro "pozměňovací návrh" anglicky

pozměňovací přídavné jméno
English
návrh podstatné jméno
nemravný návrh podstatné jméno
daňový návrh podstatné jméno
podat návrh
předložit návrh sloveso
zlepšovací návrh