česko-anglicko překlad pro "pozměňovací"

CS

"pozměňovací" anglický překlad

CS

pozměňovací {přídavné jméno}

volume_up
pozměňovací (také: opravný, zlepšovací)

Příklady použití pro "pozměňovací" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVím, že původní pozměňovací návrh 138 neměl z hlediska soudnictví řádnou podobu.
I know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
CzechStáhli jsme zpět pozměňovací návrh 25 související s daní z finančních transakcí.
We have withdrawn Amendment 25, which related to the financial transaction tax.
CzechPozměňovací návrh 11 upozorňuje na otázky lidských práv v Kolumbii a Hondurasu.
Amendment 11 draws attention to human rights concerns in Columbia and Honduras.
CzechS vaším svolením, pane předsedající, bych chtěla přednést ústní pozměňovací návrh.
With your permission, Mr President, I should like to propose an oral amendment.
CzechLituji, že některé velmi citlivé pozměňovací návrhy byly těsnou většinou zamítnuty.
I regret that certain very sensible amendments were rejected by a narrow margin.
CzechPokud by tento pozměňovací návrh prošel, znamenal by pro demokracii zhoršení.
If this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
CzechProto vás vyzývám, dámy a pánové, abyste podpořili moje pozměňovací návrhy 2 až 6.
I therefore call on you, ladies and gentlemen, to endorse my Amendments 2 to 6.
CzechZ toho důvodu nemůže Komise přijmout pozměňovací návrhy číslo 4, 5, 21, 23 a 24.
For that reason, the Commission cannot accept Amendments 4, 5, 21, 23 and 24.
CzechSkupina socialistů zprávu podporuje, avšak předložili jsme i pozměňovací návrhy.
The Socialist Group supports this report, but we have also tabled amendments.
CzechRada přijala všechny pozměňovací návrhy schválené Parlamentem v prvním čtení.
The Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.
CzechPodpořím také pozměňovací návrhy o trhu práce, které předložila paní Figueiredová.
I will also support the amendments on the labour market tabled by Mrs Figueiredo.
CzechÚstní pozměňovací návrh pana Landbergise není v souladu s tímto rozhodnutím.
The oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
CzechKomise může přijmout pozměňovací návrhy č. 7, 12, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 53 a 63.
The Commission can accept Amendments 7, 12, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 53 and 63.
CzechZnovu předkládám svůj pozměňovací návrh 166, který byl v předešlém čtení přijat.
I am re-tabling my Amendment 166, which was adopted at the previous reading.
CzechTyto dva pozměňovací návrhy velmi posilují pozici občanů v rámci celého systému.
These two amendments significantly empower citizens within the whole system.
CzechProto je mi líto, pane Matsakisi, ale nemůžeme vzít váš pozměňovací návrh v potaz.
I am therefore sorry, Mr Matsakis, but we cannot take your amendment into account.
CzechZ těchto důvodů já i má delegace podporujeme pozměňovací návrhy paní Wallisové.
For these reasons, I and my delegation are supporting the amendments by Mrs Wallis.
CzechPro Komisi jsou všechny tyto pozměňovací návrhy přijatelné, a proto text podporuje.
The Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
CzechJsem potěšen, že byly moje pozměňovací návrhy v tomto ohledu do zprávy začleněny.
I am pleased that my amendments along these lines were incorporated into the report.
Czech- Zdá se, že se pozměňovací návrh, který se týká doplnění, vztahuje na celé znění.
- The feeling is that the amendment with the addition covers the whole of the text.