česko-anglicko překlad pro "pozitivně"

CS

"pozitivně" anglický překlad

CS

pozitivně {příslovce}

volume_up
pozitivně
Tento návrh pozitivně přispěje ke kvalitě života a zdraví v EU.
This proposal will contribute positively to quality of life and health in the EU.
Myslím, že je třeba vnímat to pozitivně, stejně jako výsledek hlasování.
I think this should be seen positively and therefore so should the result of the vote.
Stav reforem od roku 2001 lze v mnoha ohledech hodnotit pozitivně.
The status of reforms since 2001 can be judged positively in many respects.
pozitivně (také: kladně)

Příklady použití pro "pozitivně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPřál bych si, abychom jednali pozitivně a vyvíjeli tlak tam, kde je to zapotřebí.
I would like us to be positive and place the pressure where it needs to be.
CzechMusím říci, že nás velmi pozitivně překvapili odpovědi, jakých se nám dostalo.
I must say that we have been very positively surprised by the responses we have got.
CzechTo nás jednoznačně pozitivně odlišuje od téměř všech ostatních kontinentů.
It clearly marks us apart from almost all other continents, in a positive way.
CzechNemůžeme proto svalovat vinu na globální krizu, musíme vidět věci pozitivně.
We cannot therefore blame the global crisis; we must see things positively.
CzechSnahu zlepšit systém financování malých a středních podniků vnímám velmi pozitivně.
I view an attempt to improve the way that SME finance systems work as broadly positive.
CzechVěřím, že toto je nejlepší způsob, jak své partnery můžeme pozitivně ovlivnit.
This, I believe, is the best way to influence our partners positively.
CzechA chtěla jsem, abyste to vnímali pozitivně - žádná charita, žádná lítost.
And I wanted to make you see it in a positive way -- no charity, no pity.
CzechPane Chichestere, Evropská investiční banka již reagovala pozitivně.
Mr Chichester, the European Investment Bank has already given a positive response.
CzechMyslím, že je třeba vnímat to pozitivně, stejně jako výsledek hlasování.
I think this should be seen positively and therefore so should the result of the vote.
CzechEU může rovněž pozitivně ovlivňovat na situaci na Blízkém východě.
The EU can also exert a positive influence on the situation in the Middle East.
CzechTento návrh pozitivně přispěje ke kvalitě života a zdraví v EU.
This proposal will contribute positively to quality of life and health in the EU.
CzechTento obecný závěr nám umožňuje nahlížet na celou zprávu pozitivně.
This general conclusion gives us grounds to view the report as a whole with approval.
CzechMůže pozitivně působit proti rasismu, sexismu, diskriminaci apod.
It can be a positive force acting against racism, sexism, discrimination and so on.
CzechStav reforem od roku 2001 lze v mnoha ohledech hodnotit pozitivně.
The status of reforms since 2001 can be judged positively in many respects.
CzechPrávo obchodních společností je nyní silné a podle mě pozitivně ovlivněné evropskými pravidly.
Company law is now strongly and, in my view, positively influenced by European rules.
CzechBez ohledu na jeho pravomoci jsou mu členské státy pozitivně nakloněny.
Despite its power in that respect, the Member States are very positively disposed towards it.
CzechZpráva vypadá velmi pozitivně a budeme pokračovat podle tohoto vzoru.
It seems to be very positive and we will continue along these lines.
CzechZ těchto 76 žádostí o azyl bylo 36 vyhodnoceno pozitivně, 3 nebyly vzaty v potaz a zbytek...
Of these 76 requests for asylum, 36 had a positive outcome, 3 were suspended and the rest ...
CzechMusíme však také brát v úvahu obavy našich spoluobčanů a pozitivně na ně reagovat.
However, we must also take into account the fears of our fellow citizens and respond positively to them.
CzechVe svém nedávném stanovisku se Komise k mezietnickým vztahům v Albánii vyjádřila pozitivně.
In its recent opinion the Commission commented positively on inter-ethnic relations in Albania.