CS

později {příslovce}

volume_up
později
Chcete-li zprávu odeslat později, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Odeslat později.
To send the message at a later time, click the File menu, and then click Send Later.
Zavázal jsem se, že s tím začnu později. A nepříliš překvapivě "později" nikdy nepřišlo.
And I'd commit to doing it later, and not surprisingly, later never came.
Později bude postupně zaváděna do dalších odvětví činnosti Společenství.
It will later be gradually introduced into other sectors of Community activities.
později
Chcete-li zprávu odeslat později, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Odeslat později.
To send the message at a later time, click the File menu, and then click Send Later.
Zavázal jsem se, že s tím začnu později. A nepříliš překvapivě "později" nikdy nepřišlo.
And I'd commit to doing it later, and not surprisingly, later never came.
Později bude postupně zaváděna do dalších odvětví činnosti Společenství.
It will later be gradually introduced into other sectors of Community activities.
později (také: pak, potom)
Po odinstalaci zařízení Extender jej můžete později opět přidat.
After you uninstall the Extender, you can add it again at a later time.
Měli bychom podporovat výchovu ke správnému stravování v základních školách i později.
We should promote feeding education both in primary school and after.
Je to vyřezané z papíru, a barvu jsem později přidala na počítači.
It is a papercutting, and then after, I added color on the computer.
později (také: a ještě, dál, dále)
O sedm let později však činíme další významný krok.
But, seven years later, we go a crucial step further.
Komise má v úmyslu dál tento mechanismus rozvíjet a později v letošním roce plánuje další akci sweep.
The Commission intends to further develop this mechanism and has planned a further sweep for later this year.
Politováníhodné je, že tyto otázky jsou později zapomenuty: návrhy potřebné k nápravě těchto situací chybí.
Regrettably, these issues are forgotten further on: the proposals necessary to correct these situations are not made.
později (také: pak, potom, poté)
Chtěl bych vás požádat, zda by to mohli později zkontrolovat odborníci.
I would just like to ask if this could be checked afterwards by experts.
Prosím o strpení, ale projev si budete moci později přečíst na internetu.
Please bear with us, but I am sure the speech can be read afterwards on the web.
Značku můžete přiřadit i později pomocí podokna Detaily.
You can also add tags afterwards using the Details pane.
Komise předložila návrh, z něhož se později stala směrnice 2002/2/ES.
The Commission presented a proposal, which subsequently became Directive 2002/2/EC.
Později Maďarsko od výstavby odstoupilo a vodní dílo dokončilo Slovensko samo.
Hungary subsequently withdrew from the project and Slovakia completed the hydroelectric power plant alone.
Později jsem se stala vyslancem Skotska a HIV.
I've subsequently become an envoy for Scotland and HIV.
později (také: potom)

Příklady použití pro "později" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKdyž budete později chtít fotografie najít, můžete hledat příslušný název značky.
Then when you're looking for the photos later, you can search for the tag name.
CzechO rok později jsem poslouchal všechny ty zprávy o konfliktu na Středním Východě.
A year later, I was listening to all the noise about the Middle East conflict.
CzechZávod byl přestěhován do méně nákladné oblasti EU, a později přemístěn do Asie.
This factory moved to a less expensive area of the EU and has since moved to Asia.
CzechPane předsedo, mám ještě doplňující otázku: říkáte "raději dříve než později".
Mr President, I have an additional question: you say 'sooner, rather than later'.
CzechJsem přesvědčen, že tyto postoje budou tímto Parlamentem později znovu zváženy.
I am convinced that those positions will be reconsidered by this House later.
CzechKdyž jsem se probudila později toho odpoledne, šokovalo mě, že jsem stále naživu.
When I woke later that afternoon, I was shocked to discover that I was still alive.
CzechPo dlouhou dobu to vypadalo, jako by se nic nestalo, ale raději později než nikdy.
For a long time it looked as if this would not happen, but better late than never.
CzechMůj kolega, pan Giegold, bude později pravděpodobně více hovořit o eurobondech.
My colleague, Mr Giegold, will probably talk more about the Eurobonds later.
CzechPokud se nebudete držet těchto pokynů, nebude později možné váš počítač aktivovat.
If you don't follow these instructions, you won't be able to activate your PC later.
CzechLidé říkají jak polovina všech projektů vodních studen o rok později selhala.
You know, people say how half of all water well projects, a year later, are failed.
CzechTeď, o 250 roků později, si myslíme, že začínáme chápat, jak se to všechno děje.
Now, 250 years later, I think we're beginning to glimpse how this is done.
CzechMáme tu výhodu, že jsme očekávali věci, o nichž jiné instituce mluvily až později.
We have the advantage that we anticipated things that other institutions said later.
CzechJen o půl roku později znamená pro EU krize v Řecku velmi dramatickou situaci.
Only half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.
CzechTisková agentura, která tuto zprávu uvedla, ji později odvolala jako chybnou.
The press agency that filed the report withdrew that story saying it was erroneous.
CzechKdyž jsem video později sledoval, inspirovalo mě to k tomu, co dnes dělám.
And watching that videotape later that day inspired me to keep doing what I do.
CzechZde budou příslušná opatření provedena později, pokud se ukáže, že je to nutné.
Here, appropriate measures are to be taken later, if they prove necessary.
CzechDošlo by se k jasnému výsledku a později by nebylo zapotřebí provádět úpravy.
With a clear result, it would not be necessary to make adjustments later on.
CzechNyní i kdykoli později jsme samozřejmě otevřeni diskusi o různých detailech.
We are, of course, open to discussing the various details now and at a later stage.
CzechProsím o strpení, ale projev si budete moci později přečíst na internetu.
Please bear with us, but I am sure the speech can be read afterwards on the web.
CzechTéměř o 90 let později platí za toho rozhodnutí Gruzie a Evropa vysokou daň.
Almost 90 years later, Georgia and Europe are paying a high price for this decision.