česko-anglicko překlad pro "pozastavený"

CS

"pozastavený" anglický překlad

volume_up
pozastavený {příd. jm. m.}
CS

pozastavený {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
To představuje malou část prostředků, které byly pozastaveny, zbývá dalších 46 milionů EUR.
This represents a small part of the funds that have been suspended, which amount to an additional EUR 46 million.
Pozastavený web nelze inzerovat, dokud z něj neodstraníte veškerý nepřijatelný obsah.
When a website is suspended, that means you won't be able to advertise that suspended website until you remove any unacceptable content.
Kromě toho byly pozastaveny technické schůzky na základě dohody o partnerství a spolupráci, činnost Výboru pro spolupráci a podvýborů.
In addition, technical meetings under the PCA, the Cooperation Committee and the subcommittees, were suspended.

Příklady použití pro "pozastavený" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOperace v nejnovějším odvětví jaderné energie musely být nedávno pozastaveny kvůli riziku znečištění.
Operations in the newest nuclear energy plant had to be halted recently due to contamination risks.
CzechTo představuje malou část prostředků, které byly pozastaveny, zbývá dalších 46 milionů EUR.
This represents a small part of the funds that have been suspended, which amount to an additional EUR 46 million.
CzechPozastavený web nelze inzerovat, dokud z něj neodstraníte veškerý nepřijatelný obsah.
When a website is suspended, that means you won't be able to advertise that suspended website until you remove any unacceptable content.
CzechNeúspěšné projekty by měly být pozastaveny.
CzechTento přehled by nás měl informovat o všech stávajících aktivitách s Ruskem a těch, jež jsou v současné době pozastaveny.
This review should guide us in approaching all our current activities with Russia and those which are currently on hold.
CzechKromě toho byly pozastaveny technické schůzky na základě dohody o partnerství a spolupráci, činnost Výboru pro spolupráci a podvýborů.
In addition, technical meetings under the PCA, the Cooperation Committee and the subcommittees, were suspended.
CzechRozhovory byly pozastaveny v červnu 2008 v důsledku toho, že andské země s cíli a obsahem kapitoly o obchodu nesouhlasily.
The talks were suspended in June 2008, because the Andean countries could not agree on the objectives and content of the chapter on trade.
CzechMěli bychom zopakovat výzvu k tomu, aby byly Řecku pozastaveny úhrady prostředků na zemědělství do doby, než se Řecko přizpůsobí.
We should repeat our call for the payment of agricultural monies to Greece to be suspended until such time as Greece comes into line.
CzechPátá odrážka odstavce 65 neupravuje toto, ale otázku, zda mohou být platby pozastaveny v případě podezření na nesprávný postup.
Paragraph 65, fifth indent does not regulate that, but whether payments can be suspended in the event that there is suspicion of malpractice.
CzechJe proto škoda, že zpráva nevyzývá k tomu, aby byly činnosti dané agentury pozastaveny do doby, než bude provedena skutečná a komplexní reforma.
It is therefore a shame that the report does not call for the activities of that agency to be suspended until a real, comprehensive reform has taken place.
CzechTyto aktivity byly pozastaveny a já věřím, že aktivity Unie pro Středomoří se v brzké době znovu obnoví a že na Blízkém Východě dojde k pokroku.
These activities have been suspended and I hope that soon the Union's activities for the Mediterranean will resume and that there will be progress in the Middle East.
CzechVážený pane předsedající, může tedy Rada potvrdit, že rozhovory v Radě o zásadě dostupnosti a o opatření pro policejní spolupráci byly pozastaveny?
Mr President, can the Council therefore confirm that discussions in the Council on both the availability principle and the police cooperation measure have been suspended?
CzechByly pozastaveny platby z rozpočtové podpory i rozvojová spolupráce - s výjimkou spolupráce s občanskou společností a humanitární spolupráce.
Budgetary support payments, as well as development cooperation - with the exception of cooperation with the civil society and that of a humanitarian nature - have been suspended.
CzechPodle pravidel celosvětového obchodu mohou být dovozy potravinářských výrobků ze třetích zemí pozastaveny, pokud představují vážné ohrožení zdraví zvířat nebo veřejnosti.
According to global trade rules, imports of food products from third countries might be suspended if they present a serious threat to animal or public health.
CzechV lednu byly s pomocí armády pozastaveny demokratické aktivity v zemi, kde obě hlavní strany vedou ženy, což je jediný případ svého druhu na světě.
In January the activity of democracy was suspended with the support of the military in a country whose two main parties, in the only example of its kind in the world, are led by women.
CzechJak víte, v současnosti jsou konzultace Bezpečnostní rady OSN související s novou rezolucí pozastaveny, ale Bezpečnostní rada OSN je připravena, kdykoliv se k tomuto problému vrátit.
As you are aware, the UN Security Council consultations on a new resolution are currently suspended, but the UN Security Council is very alert to this issue.
CzechVládnoucí vojenské juntě se však musí připomenout Dohoda z Cotonou a to, že pokud se nedosáhne žádného dialogu o obnovení demokratického pořádku, finance EOU budou opět pozastaveny.
The ruling military junta, however, needs to be reminded of the Cotonou Agreement and that, if no dialogue on restoring democratic order is achieved, EU cash will once again be cut off.
CzechJak můžeme mít svobodné a spravedlivé volby, jestliže jsou tiskoviny a elektronická média cenzurovány, další občanská práva a svobody pozastaveny a nezávislost soudnictví podkopána?
How can we have free and fair elections when print and electronic media are censored, other civil rights and liberties suspended and the independence of the judiciary has been undermined?