česko-anglicko překlad pro "pozadí"

CS

"pozadí" anglický překlad

volume_up
pozadí {stř mn. č.}
CS

pozadí {střední rod}

volume_up
Do vyhledávacího pole zadejte text pozadí plochy a poté klikněte na položku Změnit pozadí plochy.
In the search box, type desktop background, and then click Change desktop background.
Komplikované pozadí konfliktu ukazuje hloubku rozdílů mezi stranami.
The complicated background to the conflict shows the depth of the divisions involved.
Pro pozadí plochy lze také vybrat barvu nebo použít barvu k orámování obrázku pozadí.
You can also select a color for your desktop background or use a color to frame your background picture.
pozadí (také: horizont, prospekt)
volume_up
backdrop {podstatné jméno}
Na takovém pozadí jednání o přistoupení k EU vedou do slepé uličky.
Against such a backdrop, negotiations on EU accession are leading to a dead end.
To je pozadí, vůči kterému je třeba stanovit naši reakci na Irsko.
This is the backdrop against which our response to Ireland must be measured.
Jak bychom měli číst vaši zprávu na pozadí těchto událostí?
How should we read your report against the backdrop of these events?
Na kartě Upřesnit nastavení rozbalte položku Nastavení pozadí plochy a potom položku Prezentace.
On the Advanced settings tab, expand Desktop background settings, and then expand Slide show.
Chcete-li změnit výchozí prezentaci nebo nastavení obrázků motivu, klikněte na položku Pozadí plochy.
To change the theme's default slide show pictures or settings, click Desktop Background.
Systém Windows potom pracuje na pozadí a přepíná mezi příslušnými nastaveními.
Windows then works behind the scenes to toggle between the appropriate settings.
pozadí
volume_up
backround {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pozadí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSystém Windows potom pracuje na pozadí a přepíná mezi příslušnými nastaveními.
Windows then works behind the scenes to toggle between the appropriate settings.
CzechLidé chtějí znát politické pozadí, a my se proto do informování musíme zapojit.
People want to know the political background, and we should therefore be involved.
CzechKaždý uživatel si například může vybrat své vlastní pozadí plochy a barevné schéma.
For example, each user can choose a unique desktop background and color theme.
CzechMůžete ji vidět i jako kostku na černém pozadí, viděnou přes kus švýcarského sýra.
As a cube, on a black background, as seen through a piece of Swiss cheese.
CzechEvropská vlajka má podobu kruhu dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí.
The European flag consists of 12 golden stars in a circle on a blue background.
CzechMůžete zakázat, aby po ukončení prohlížeče Chrome zůstaly spuštěny aplikace na pozadí.
You can disable all background apps from running when you have closed Chrome.
CzechVlajka s kruhem tvořeným dvanácti hvězdami na modrém pozadí mě vždy fascinuje.
The flag showing a circle of 12 golden stars on a blue background always fascinates me.
CzechProgram Microsoft Security Essentials pracuje na pozadí a chrání váš počítač.
Microsoft Security Essentials works in the background to protect your PC.
CzechBarvu pozadí změníte klepnutím pravého tlačítka myši na políčko dostupných barev.
To change the background color, right-click an available color square.
CzechAle pan Schulz by se měl blíže podívat na pozadí německého výtržnictví.
However, Mr Schulz should take a closer look at the backyard of German hooliganism.
CzechČerné pozadí plochy se může zobrazit, pokud se kanál správně neinicializoval.
You might experience a black desktop background if the feed wasn't initialized correctly.
CzechMotiv je kombinací pozadí plochy, barvy ohraničení oken, zvuků a spořiče obrazovky.
Тема - це комбінація тла робочого стола, кольору рамок вікон, звуків і екранної заставки.
CzechPaní předsedající, v pozadí případu Faraie Maguwua je celá problematika těžby diamantů.
Madam President, behind the Farai Maguwu case lies the whole issue of diamond mining.
CzechZměnit lze dokonce i pozadí a barvu úvodní obrazovky, aby zcela odpovídala vaší náladě.
You can even change the background and colour on your Start screen to match your mood.
CzechIndexování běží na pozadí, aby se zaznamenaly změny prováděné u souborů.
Indexing runs in the background to keep track of changes you make to files.
CzechV každé hře si můžete vybrat z různých vzhledů a pozadí balíčku karet.
For each game, you can choose from a variety of deck designs and backgrounds.
CzechChcete-li malovat barvou pozadí, stiskněte při přetahování ukazatele pravé tlačítko myši.
To paint with the selected background color, right-click while you drag the pointer.
CzechObrázek, barva nebo návrh, které tvoří pozadí otevřených oken na ploše vašeho počítače.
A picture, color, or design that provides a backdrop to your open windows.
CzechObsahuje pozadí plochy, spořič obrazovky, barvu ohraničení okna a schéma zvuku.
It includes a desktop background, a screen saver, a window border color, and a sound scheme.
CzechBez ohledu na pozadí musíme v této věci hovořit velice jasně, hovoříme velice jasně.
Irrespective of the background, we must be very clear on this; we are very clear on this.