česko-anglicko překlad pro "povznést"

CS

"povznést" anglický překlad

CS

povznést {sloveso}

volume_up
Říká, že musíme ještě více povznést demokracii.
It says that we need to further enhance democracy.
povznést
povznést (také: naplnit radostí)

Příklady použití pro "povznést" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMůže vás povznést, ale je návykový a vede k ekonomické smrti."
It can pick you up but it is addictive and leads to economic death.'
CzechVšichni sdílíme přání se povznést a stát se lepšími.
We all share the same need for the earth's gifts -- the same wish to rise above ourselves, and become better.
CzechDnes jde o to ukázat, že Evropský parlament je dost vyspělý na to, aby se uměl povznést nad drobné hašteření.
Today is about showing that the European Parliament is mature enough to rise above petty squabbles.
CzechLidé z Kalandarské komunity se mohou povznést nad tuto krutou barbarskou minulost, kterou žili po celý svůj život.
And the Qalandar people will rise above all this cruel barbaric past that they've lived all their lives.
CzechŘíká, že musíme ještě více povznést demokracii.
It says that we need to further enhance democracy.
CzechEU se musí nad toto povznést a snažit se investovat také do jejich lidských zdrojů, a to obhajobou demokracie a lidských práv.
The EU must rise above this and seek to invest in their human resources too, by advocating democracy and human rights.
CzechNesmíme zapomínat, že nezbytnou podmínkou, aby tato představa byla uvedena do praxe, je povznést se nad zájmy jednotlivých členských států.
We must remember that a condition of bringing such a concept into reality has to be that we rise above the interests of particular Member States.
Czech. - (RO) Turecko dosahovalo značného hospodářského růstu, což mu umožnilo povznést se za 10 let z 27. na 16. místo mezi největšími ekonomikami světa.
Turkey has achieved remarkable economic growth, enabling it to progress in 10 years from the 27th to the 16th biggest economy in the world.