česko-anglicko překlad pro "povzbuzovat"

CS

"povzbuzovat" anglický překlad

CS

povzbuzovat {sloveso}

volume_up
1. generál
Musíme povzbuzovat, podněcovat, chránit a odměňovat vynálezy a inovace.
We need to encourage, stimulate, protect and remunerate creation and innovation.
Měli bychom i nadále povzbuzovat Tádžikistán, aby zavedl program reforem.
We must continue to encourage Tajikistan to introduce a programme of reforms.
Účelem těchto fondů je povzbuzovat růst a rozvoj chudých regionů.
The purpose of these funds is to encourage the growth and development of deprived areas.
povzbuzovat (také: fandit)
Musí zahrnovat občanskou společnost, a zejména povzbuzovat vzájemnou komunikaci mezi občany, nevládními organizacemi a místními úřady.
It has also to involve civil society and especially stimulate grass-root exchanges between citizens, NGOs and local authorities.
2. ekonomika
povzbuzovat (také: podporovat)
Musíme povzbuzovat a podporovat aktivity v oblasti vzdělávání a informací a prosazovat osvědčené postupy.
We must encourage and support education and information measures and promote good practices.
Musíme se vyhnout zejména dvěma věcem: jednou jsou příliš strnulé trhy práce, což ochromuje příležitosti, podporuje nezaměstnanost a jednoduše povzbuzuje šedou ekonomiku.
We need to avoid two things in particular: one is over-rigid labour markets which paralyse opportunity, promote unemployment and simply encourage the black economy.
Program prosazuje mobilitu vnitř hranic Evropské unie i mimo ně a povzbuzuje k začleňování všech mladých lidí bez ohledu na jejich vzdělanostní, sociální a kulturní zázemí.
The programme promotes mobility both inside and beyond the EU's borders and encourages the inclusion of all young people, irrespective of their educational, social and cultural background.
3. sport
povzbuzovat (také: fandit)

Příklady použití pro "povzbuzovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme povzbuzovat, podněcovat, chránit a odměňovat vynálezy a inovace.
We need to encourage, stimulate, protect and remunerate creation and innovation.
CzechMěli bychom i nadále povzbuzovat Tádžikistán, aby zavedl program reforem.
We must continue to encourage Tajikistan to introduce a programme of reforms.
CzechJe také důležité povzbuzovat Rusko, aby omezilo svoji jadernou spolupráci s Íránem.
It is also important to encourage Russia to wind down its nuclear cooperation with Iran.
CzechChcete-li povzbuzovat inovace, vzhlížejte k jednotlivcům, kteří prochází vysokými školami.
If you want to encourage innovation, look to individuals coming through universities.
CzechBudoucí regulace by měla toto odvětví povzbuzovat a posilovat, a nikoli omezovat.
The future regulation should be stimulating and enhancing the industry instead of limiting it.
CzechA to znamená povzbuzovat a podporovat evropské aspirace Kazachstánu.
And that means encouraging and supporting Kazakhstan's European aspirations.
CzechPotřebujeme systém, který bude také výrobce povzbuzovat k investicím do ekologického designu.
We need a system which also encourages manufacturers to invest in eco-design.
CzechMezitím bychom měli povzbuzovat a konat více pro začlenění na nejnižší úrovni.
In the meantime, we should encourage and do much more for integration at the grassroots level.
CzechMyslím, že je lepší, když budeme povzbuzovat naše významné tvořivé osobnosti, aby žily.
I think it's better if we encourage our great creative minds to live.
CzechNesmíme povzbuzovat k vedlejším úlovkům, nelze však z jejich vykládky učinit zločin.
We must not encourage by-catches, but we must not criminalise fishermen for landing them either.
CzechÚčelem těchto fondů je povzbuzovat růst a rozvoj chudých regionů.
The purpose of these funds is to encourage the growth and development of deprived areas.
CzechPro dosažení tohoto cíle je třeba povzbuzovat fiskální odpovědnost členských států.
In order to achieve this objective, fiscal responsibility must be encouraged among the Member States.
CzechNyní pomáhá povzbuzovat sousední regiony, aby se posouvaly blíže k evropskému hodnotovému systému.
It now helps to encourage neighbouring regions to move towards the European value system.
CzechMusíme ji povzbuzovat k tomu, aby se na věci dívala z dlouhodobého hlediska.
We need to encourage them to take such a long-term view.
CzechMůžeme snad povzbuzovat lidi, aby přinášeli oběti, když jim říkáme, že budou vždy čekat venku?
Can we encourage people to make sacrifices if we tell them they will always be kept waiting outside?
CzechÚkolem politiků je požadovat bezpečnost, koordinovat zdroje a povzbuzovat veřejnost k pozitivní reakci.
The politicians' role is to demand safety, coordinate sources, and increase public acceptance.
CzechMusíme povzbuzovat a podporovat aktivity v oblasti vzdělávání a informací a prosazovat osvědčené postupy.
We must encourage and support education and information measures and promote good practices.
CzechTato opatření Společenství musí rovněž povzbuzovat uživatele k větší důvěře v internetové prostředí.
These Community measures must also encourage users to have greater trust in the online environment.
CzechZnamená, že bychom měli přispívat, podporovat, povzbuzovat a pokud je to potřebné, přijímat právní úpravy.
It means that we should complement, support, encourage and even legislate when it is necessary.
CzechMusíme povzbuzovat všechny zúčastněné strany, aby v přátelském duchu pokračovaly po již nastoupené cestě.
We must encourage all sides to continue in friendship along the path that has already been taken.