česko-anglicko překlad pro "povzbuzovaný"

CS

"povzbuzovaný" anglický překlad

volume_up
povzbuzovaný {příd. jm. m.}
CS

povzbuzovaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
povzbuzovaný (také: podpořený, povzbuzený)
Z tohoto důvodu musí být povzbuzovány vazby mezi podniky řízenými ženami a podniky řízenými muži.
For this reason, links must be encouraged between businesses run by women and those run by men.
Je třeba podporovat jejich zakládání a modernizaci a členské státy by měly být v takových investicích povzbuzovány.
Their establishment and modernisation should be promoted and Member States encouraged to invest.
V současné hospodářské krizi je nanejvýš důležité, aby byly osoby samostatně výdělečně činné podporovány a povzbuzovány.
In the current economic crisis, it is of the utmost importance that the self-employed be supported and encouraged.

Příklady použití pro "povzbuzovaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZ tohoto důvodu musí být povzbuzovány vazby mezi podniky řízenými ženami a podniky řízenými muži.
For this reason, links must be encouraged between businesses run by women and those run by men.
CzechJe třeba podporovat jejich zakládání a modernizaci a členské státy by měly být v takových investicích povzbuzovány.
Their establishment and modernisation should be promoted and Member States encouraged to invest.
CzechV současné hospodářské krizi je nanejvýš důležité, aby byly osoby samostatně výdělečně činné podporovány a povzbuzovány.
In the current economic crisis, it is of the utmost importance that the self-employed be supported and encouraged.
CzechEvropským politickým stranám musí být povoleno - a dokonce by k tomu měly být povzbuzovány -, aby se účastnily kampaní k evropským referendům.
The European political parties must be permitted - and even encouraged - to participate in European referendum campaigns.
CzechŽeny z venkovských oblastí by měly být především povzbuzovány k tomu, aby začaly podnikat, ve snaze zvýšit úroveň zaměstnanosti ve venkovských oblastech.
First of all, in order to increase employment levels among women from rural areas, they should be encouraged to start their own businesses.
CzechZároveň, právě proto, že splnění podmínek vyžaduje značné úsilí, musí být přistupující státy také povzbuzovány k tomu, aby toto úsilí vyvinuly, a nejen to.
At the same time, precisely because meeting the conditions requires a major effort, acceding states must also be encouraged to make the effort involved and not only that.
CzechMusíme zajistit, aby vyučující vybavili studenty správným souborem nástrojů a aby byly podniky povzbuzovány k zapojení do aktivního vypracování výukových materiálů pro podnikání.
We must ensure that teachers and students are equipped with the right box of tools and that we encourage business to participate in actively developing teaching materials for entrepreneurship.