česko-anglicko překlad pro "povzbudivý"

CS

"povzbudivý" anglický překlad

volume_up
povzbudivý {příd. jm. m.}
CS

povzbudivý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
povzbudivý
Jde o povzbudivý příklad pro budoucí podobnou spolupráci.
This is an encouraging example for further similar cooperation.
Využívání a čerpání financování Evropské unie takto dává velice jasný a povzbudivý signál.
The use and absorption of EU funds gives a very clear and encouraging signal here.
První přezkum systému EMAS nebyl povzbudivý.
First revision of the EMAS scheme was not encouraging.

Příklady použití pro "povzbudivý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVyužívání a čerpání financování Evropské unie takto dává velice jasný a povzbudivý signál.
The use and absorption of EU funds gives a very clear and encouraging signal here.
CzechZároveň ztrácí EU svůj povzbudivý vliv na Čínu v procesu otevírání se.
At the same time, the EU is losing its encouraging influence on China in the process of opening.
CzechDomnívám se, že pro poslance Evropského parlamentu, kteří se summitu zúčastnili, byl jeho výsledek povzbudivý.
I think the MEPs who took part in the summit were reassured by the outcome.
CzechV daném přezkumu je prezentován povzbudivý obraz stavu mnoha průmyslových odvětví v Unii.
The review undertaken presents an encouraging picture of the state of many sectors of the Union's industry.
CzechJde o povzbudivý příklad pro budoucí podobnou spolupráci.
This is an encouraging example for further similar cooperation.
CzechExistuje tu povzbudivý vývoj, který je však provázen velmi represivními soudy.
There have been some encouraging developments at times, but these are also accompanied by some very repressive judgments.
CzechChtěl bych vám teď ukázat další stavební kámen naší snahy porozumět Číně - možná nebude až tak povzbudivý.
Let me offer you another building block to try and understand China -- maybe not sort of a comfortable one.
CzechPrvní přezkum systému EMAS nebyl povzbudivý.
First revision of the EMAS scheme was not encouraging.
CzechZpůsob, jakým členové tohoto Parlamentu, napříč všemi politickými skupinami, dosud reagovali, je velmi povzbudivý.
The way Members of this House, across all political groups, have responded to date has been extremely heartening.
CzechÚdaje Eurostatu naznačují povzbudivý trend.
Data from Eurostat confirms an encouraging trend.
CzechOdvahu mi dodal především povzbudivý konsensus dosažený v otázce našich představ, jak reagovat na globalizaci.
I was particularly encouraged by the stimulating consensus reached around our ideas on how to respond to globalisation.
CzechPodíváme-li se na určité oblasti, jako například na hospodářskou politiku, zpráva OECD vykresluje skutečně povzbudivý obraz.
If you look at certain areas, such as economic policy, the OECD report paints a truly encouraging picture.
CzechV oblasti zemědělství je obraz povzbudivý.
CzechAčkoliv jde o povzbudivý pohyb správným směrem, musí Komise zavádění opatření bedlivě sledovat.
Though this is an encouraging move in the right direction, the implementation of the measures needs to be closely followed by the Commission.
CzechTento pokles je povzbudivý.
CzechTakový příklad praktické spolupráce vysílá povzbudivý signál pro širší dohodu o volném obchodu, která v budoucnosti může nabýt platnosti.
Such an example of practical cooperation is encouraging for any broader free trade agreement that may come into force later.
CzechBangladéšská volební komise nyní jako povzbudivý krok zveřejnila rozpis konzultací s 15 hlavními stranami v zemi.
In an encouraging move, the Bangladesh Election Commission has now announced a schedule for consultations with the 15 principal parties in the country.
CzechOsobně doufám, že naše středeční hlasování potvrdí hlasování ve výboru a že jeho výsledkem bude povzbudivý text zabývající se vymáháním daní.
I hope that the vote we take on Wednesday confirms the vote in committee and results in some encouraging tax recovery texts.
CzechMusíme zajistit, aby byl 20% cíl dosažitelný; nesmíme pustit tuto příležitost, a to by vyslalo Evropě povzbudivý signál.
We must make the 20% target an achievable one; we cannot let this opportunity pass us by, since it would send out an encouraging signal to Europe.
CzechSouhlasný postoj, který jsme zaujali k těmto systémům minimálního příjmu, je tedy sice povzbudivý, avšak pravděpodobně nebude dostačující.
The position that we have taken in favour of these minimum income schemes is therefore encouraging, but is likely to be insufficient.