česko-anglicko překlad pro "povstání"

CS

"povstání" anglický překlad

volume_up
povstání {stř mn. č.}
CS

povstání {střední rod}

volume_up
povstání
volume_up
uprising {podstatné jméno}
Je zajímavé, že obě strany si přisvojují zásluhu za toto arabské lidové povstání.
Interestingly enough, both are claiming the credit for this Arab popular uprising.
Následkem povstání museli dalajlama a osmdesát tisíc Tibeťanů opustit svoji zemi.
As a result of the uprising, the Dalai Lama and 80 000 Tibetans had to leave their country.
(PL) 27. prosince vzpomeneme 90. výročí Velkopolského povstání.
(PL) On 27 December, we will celebrate the 90th anniversary of the Wielkopolska Uprising.
povstání
volume_up
insurgency {podstatné jméno}
Takže náš záměr nasadit vojáky, abychom reagovali na povstání Tálibánu, je chybný.
So the idea that we deployed the troops to respond to the Taliban insurgency is mistaken.
Ale vím, že bychom se měli podívat na strukturu povstání, abychom na to mohli odpovědět.
But I know that we should be looking at the structure of the insurgency to answer that question.
A zjistili jsme, že Alfa, pokud se na tím opravdu zamyslíme, je organizovaná struktura samotného povstání.
And what we really found was that alpha, if we think about it, is the organizational structure of the insurgency.
povstání (také: stoupání, vzestup, vzrůst, zvýšení)
volume_up
rise {podstatné jméno}
Cílem těchto cvičení bylo potlačit fiktivní povstání polské etnické menšiny.
The objective of these exercises was to put down a fictitious rising of the Polish ethnic minority.
Nemohu si pomoci, abych si nevzpomněl na slova krajana pana Broka po povstání ve Východním Berlíně.
I cannot help being reminded of Mr Brok's countryman's words following the rising in East Berlin.
Tyto revoluce prokazují, že ani nejbrutálnější represivní postupy, ani nejrepresivnější režimy nejsou silnější než povstání pracujícího lidu a povstání chudých.
The revolutions there demonstrate that a risen working class and the risen poor are more powerful than even the most brutal repressive methods, the most repressive regimes.
povstání (také: odboj, odvolání, revolta, vzbouření, vzpoura)
volume_up
rebellion {podstatné jméno}
Nechte Libyjce, aby si vyřešili své problémy sami, jinak bychom se mohli v arabských zemích dočkat rozsáhlého povstání!
Let the Libyans solve their problems themselves, otherwise we might see get a full-scale rebellion in Arab countries!
Druhý břeh Středozemního moře vzplál plamenem občanských povstání proti arabským despotům.
Civil rebellions against Arab despots have set the other side of the Mediterranean alight.
V uplynulých týdnech jsme byli svědky národního povstání v celém Egyptě, které vyústilo v odstoupení prezidenta Mubaraka po 30 letech autoritářské vlády.
In recent weeks, we have witnessed a national rebellion in Egypt, which has resulted in President Mubarak stepping down after 30 years of authoritarian rule.
povstání (také: odboj, odpor, revolta, vzpoura)
volume_up
revolt {podstatné jméno}
Uvítali jsme příchod demokracie, když začaly vzpoury a povstání.
We welcomed the coming of democracy when the revolts and uprisings began.
Je působivé, že tato povstání iniciovali mladí lidé, možná částečně díky komunikačním prostředkům, které jsou dnes k dispozici.
It is impressive that the young people have started these revolts, partly perhaps due to the means of communication that are now available.
Sýrie, Bahrajn a Jemen se nacházejí v sevření několika lidových povstání, která jsou násilně potlačována.
Syria, Bahrain and Yemen have found themselves in the grip of a series of popular revolts that are being forcibly put down.
My v této sněmovně jsme si vědomi tíživé situace barmského lidu obecně, avšak od povstání buddhistických mnichů v roce 2007 se tato země jaksi vytratila z povědomí veřejnosti.
We in this House are well aware of the plight of the people of Burma generally, but since the riots by Buddhist monks of 2007, that country has rather faded somewhat from the public consciousness.
povstání
volume_up
insurrection {podstatné jméno}
Ten jistý právní základ dává úředníkům na výkon práva povolení zabíjet v případě povstání a úřadům dokonce možnost znovu zavést preventivní vazbu.
That same source of law gives law enforcement officers licence to kill in the event of insurrection and even authorises, to quote once again 'preventive detention'.

Příklady použití pro "povstání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe zajímavé, že obě strany si přisvojují zásluhu za toto arabské lidové povstání.
Interestingly enough, both are claiming the credit for this Arab popular uprising.
CzechTakže náš záměr nasadit vojáky, abychom reagovali na povstání Tálibánu, je chybný.
So the idea that we deployed the troops to respond to the Taliban insurgency is mistaken.
CzechNásledkem povstání museli dalajlama a osmdesát tisíc Tibeťanů opustit svoji zemi.
As a result of the uprising, the Dalai Lama and 80 000 Tibetans had to leave their country.
CzechBylo načase, aby Evropská unie ukončila své mlčení o tuniském povstání.
It was about time the European Parliament ended its silence on the Tunisian uprising.
CzechVe středu 10. března uplyne 51 let od lidového povstání v Tibetu.
Wednesday, 10 March marks the 51st anniversary of the popular uprising in Tibet.
CzechNeměli bychom však přehlížet povstání tureckých Kypřanů na okupované části ostrova Kypru.
However, we should not overlook the uprising by the Turkish Cypriots in occupied Cyprus.
CzechRáda bych připomněla těm, kteří to zapomněli, že tibetské povstání začalo 10. března.
I would like to remind those who have forgotten that the Tibetan uprising began on 10 March.
CzechDruhý břeh Středozemního moře vzplál plamenem občanských povstání proti arabským despotům.
Civil rebellions against Arab despots have set the other side of the Mediterranean alight.
CzechTato lidová povstání vnáší do středomořského prostoru čerstvý vítr.
There is a wind blowing over the Mediterranean as a result of these popular revolutions.
CzechCílem těchto cvičení bylo potlačit fiktivní povstání polské etnické menšiny.
The objective of these exercises was to put down a fictitious rising of the Polish ethnic minority.
CzechJednou z příčin povstání v Tunisku byl nárůst cen potravin.
One of the causes of the uprising in Tunisia has been the increase in food prices.
CzechUvítali jsme příchod demokracie, když začaly vzpoury a povstání.
We welcomed the coming of democracy when the revolts and uprisings began.
CzechAle vím, že bychom se měli podívat na strukturu povstání, abychom na to mohli odpovědět.
But I know that we should be looking at the structure of the insurgency to answer that question.
CzechPaní předsedající, dne 10. března jsme oslavili 51. výročí lidového povstání v Tibetu.
Madam President, on 10 March, we celebrated the 51st anniversary of the popular uprising in Tibet.
CzechTo je druhé poučení, přičemž to první plyne z povstání lidu.
This is the second lesson, after the one learned from the popular uprising.
Czech(PL) 27. prosince vzpomeneme 90. výročí Velkopolského povstání.
(PL) On 27 December, we will celebrate the 90th anniversary of the Wielkopolska Uprising.
Czech(NL) Pane předsedající, uplynul necelý rok od povstání v Barmě.
(NL) Mr President, nearly a year ago there was an uprising in Burma.
CzechZemě jsou svědky povstání, v nichž tisíce nevinných lidí přišlo o život.
Countries there are witnessing uprisings, in which thousands of innocent people have lost their lives.
CzechPo více než dvouletém pobytu v Osvětimi uprchl a poté bojoval ve Varšavském povstání.
After spending more than two years in Auschwitz, he escaped and subsequently fought in the Warsaw Uprising.
CzechRozsáhlá povstání se objevila i v Bahrajnu, Jemenu a Sýrii.
Large-scale movements have also emerged in Bahrain, Yemen and Syria.