česko-anglicko překlad pro "povrchně"

CS

"povrchně" anglický překlad

CS

povrchně {příslovce}

volume_up
povrchně
povrchně (také: formálně)
povrchně
povrchně (také: náznakově)
povrchně

Příklady použití pro "povrchně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMám tím na mysli, že když se konec konců podíváte na děti povrchně, jeví se dost neužitečné.
I mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
CzechZa žádných okolností se tímto nelze zabývat povrchně a lehkomyslně.
Under no circumstances can these be dealt with superficially or lightly.
CzechJsem zklamána tím, že zpráva se tématu adopce věnuje jen povrchně.
On the subject of adoption, I regret the fact that the text goes into so little detail.
CzechTakto ale plníme naše závazky z Kjóta pouze povrchně a ve skutečnosti tento problém ještě zhoršujeme.
Thus we are meeting our Kyoto obligations only superficially and, in reality, making the problem worse.
CzechNapříklad velmi odmítám, že by některé z těchto agentur dělaly jen PR a že pracují jen povrchně.
For example, I very strongly reject the notion that some of these agencies just do PR and work of a very superficial nature.
CzechBudu se nyní zabývat tématem změny klimatu - samozřejmě velmi povrchně, vzhledem ke zdejším časovým omezením.
I will now address the issue of climate change - obviously, very superficially, because of the time constraints here.
CzechSměrnice Evropské komise 86/609 je více než 20 stará a reguluje tyto oblasti pouze neurčitě a povrchně.
European Commission Directive 86/609 is more than 20 years old and regulates these aspects only in a vague, open-minded fashion.
CzechDnešní rozprava také svědčí o tom, že není užitečné hovořit povrchně o antiamerikanistických nebo antieuropeistických pocitech.
Today's debate also shows that it is not helpful to talk in superficial terms about anti-Americanism or anti-European sentiments.
CzechZůstává zachován, protože jeho základní příčiny byly řešeny povrchně a na základě krátkodobých, čistě politických zdůvodnění.
It remains intact because the underlying causes have been addressed superficially and on the basis of a short-term, purely political rationale.
CzechVystudují na prestižní škole, dostanou dobrou práci a někdy se povrchně považují za úspěšné a vydělávají velké peníze.
They get into competitive colleges, they get good jobs, and sometimes they make a success of themselves in a superficial manner, and they make a ton of money.
CzechMusíme mít na paměti výsledek irského referenda, jenž by pravděpodobně nedovolil povrchně zjednodušené rozšíření, jako je to, jež jsme si vybrali.
We must bear in mind the outcome of the Irish referendum, which possibly would not allow such simplistic enlargements as the ones we have chosen.
CzechProblém řešíme pouze částečně a v této naší rozpravě se tímto obrovským problémem nelegálního přistěhovalectví zabýváme pouze povrchně.
We are addressing the problem in a fragmentary way, and the debate we are holding today merely scratches the surface of this vast problem of illegal immigration.
CzechTi, kdo jen povrchně čtou formuláře a bez přemýšlení a bez bližšího zkoumání je podepíší, mohou být nepříjemně překvapeni, jak draho je to přijde.
Those who merely skim over the forms and sign them without thinking and without close examination can be unpleasantly surprised how dearly it will cost them.
CzechA ta třetí, chtěl bych vám říct velmi povrchně, pár věcí na které jsme narazili, když jsme zkoumali finanční záznamy - účetní výkazy - gangu.
And then third, I want to tell you, in a very superficial way, about some of the things we found when we actually got to look at the financial records -- the books -- of the gang.
CzechTato zpráva, která vyzývá k větší účinnosti trhu namísto větší hospodářské soutěži mezi věřiteli, jen povrchně podporuje legendu o samoregulaci trhu.
By calling for greater market efficiency instead of greater competition between lenders, this report continues to pay lip service to the myth of the self-regulating market.
CzechTo nechtěli; chtěli výjimku jen povrchně upravit, ale chtěli to udělat natrvalo a zničit tak jeden ze základních nástrojů evropského sociálního práva.
They did not want to; they merely wanted to give the opt-out a superficial make-over, but to do so permanently, destroying one of the fundamental instruments of European social law.
CzechMáme-li to definovat takto povrchně, toto obrácení důkazního břemene je proto problematické z hlediska své slučitelnosti s působením v rámci právního státu.
Defined in this sweeping way, this reversal of the burden of proof is therefore questionable from the point of view of its compatibility with acting as a state under the rule of law.
CzechPřesto však mi dovolte říct v krátkém čase, který mám k dispozici, že jsem velmi rád, že Komise řešila všeobecnou otázku ochrany osobních údajů, i když dost povrchně.
Nevertheless, let me say in the brief time at my disposal that I am very pleased that the Commission addressed the general issue of data privacy, albeit rather superficially.