česko-anglicko překlad pro "povolena"

CS

"povolena" anglický překlad

volume_up
povolena {příč. min.}
EN
CS

povolena {příčestí minulé}

volume_up
povolena (také: dovolen)
volume_up
allowed {příč. min.}
Důležité tedy je nejen to, že výjimka je povolena, ale i to, že musí být zdůvodněna.
It is important, not only that an exception is allowed, but that it has to be justified.
Odchylka od 30 dní není povolena zejména v případě veřejných orgánů.
Derogation from the 30 days is particularly not allowed in the case of public authorities.
Jinými slovy, je-li v ulici mešita, nebude v ní povolena žádná jiná náboženská stavba.
In other words, if there is a mosque on that street, then no other religious building is allowed.

Příklady použití pro "povolena" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDůležité tedy je nejen to, že výjimka je povolena, ale i to, že musí být zdůvodněna.
It is important, not only that an exception is allowed, but that it has to be justified.
CzechZařízení, jež spadají do působnosti této směrnice, musí být povolena.
Installations which come under the remit of this directive must be authorised.
CzechNENÍ – pokud platnost vašeho řidičského průkazu není delší než doba povolená předpisy EU.
YES — but only if your licence is valid for longer than the period allowed by EU rules.
CzechV minulosti bylo dosti nejasně stanoveno, že kabotáž je povolena pouze omezeně.
In the past, it was stated in rather vague terms that cabotage is possible on a temporary basis.
CzechV důsledku toho byla tato kukuřice v roce 2008 opět povolena a před několika dny opět zakázána.
It was subsequently approved again in 2008 and then, a few days ago, it was prohibited.
CzechOdchylka od 30 dní není povolena zejména v případě veřejných orgánů.
Derogation from the 30 days is particularly not allowed in the case of public authorities.
CzechJinými slovy, je-li v ulici mešita, nebude v ní povolena žádná jiná náboženská stavba.
In other words, if there is a mosque on that street, then no other religious building is allowed.
CzechVe vzdáleném počítači pravděpodobně nejsou povolena vzdálená připojení.
Remote connections might not be enabled on the remote computer.
CzechPokud se funkce nezobrazuje v nabídce Další, přesvědčte se, zda je povolena v dialogu Možnosti.
If you don’t see the feature in the More menu, make sure it’s enabled in the Options dialog.
CzechSvoboda tisku, svoboda slova a sdružování by měla být povolena a měla by se stát normou.
The liberty of the press, freedom of speech and of assembly should be permitted and become the norm.
CzechNěkdy se však tato povolená rozšíření v reklamách nezobrazí.
Sometimes, however, the extensions you enabled don't show in your ads.
CzechJako takovému by se mu mělo dostávat lidského zacházení a měla by mu být povolena komunikace s vnějším světem.
As such, he should be given humanitarian treatment and be allowed to communicate.
CzechJediná německá politická nadace povolená v Minsku, byla uzavřena.
The only German political foundation that had been allowed to function in Minsk has had to close.
CzechPort zůstane otevřený, dokud jej nezavřete, povolená aplikace však vytvoří otvor jen v případě potřeby.
A port stays open until you close it, but an allowed app opens the "hole" only when needed.
CzechFunkce Wake on LAN je ve výchozím nastavení povolená ve stolních počítačích, ale zakázaná v přenosných počítačích.
Wake on LAN is enabled by default in desktop computers but disabled in laptops.
CzechV Evropské unii nemůžete prodávat látku, která není k prodeji v Evropské unii povolená.
In the European Union you cannot market a substance that is not allowed to be marketed in the European Union.
CzechChyba zvukového zařízení — zvuková karta není nainstalována, povolena nebo nemá aktualizované ovladače.
Audio device error—The audio card is not installed, enabled, or does not have updated drivers.
CzechChyba zvukového zařízení – zvuková karta není nainstalována, povolena nebo nemá aktualizované ovladače.
Audio device error—The audio card is not installed, enabled, or does not have updated drivers.
CzechVe Francii je povolena a používá se například v jelitech.
It is authorised in France and used in black pudding, for example.
CzechFunkce Filtrování InPrivate je ve výchozím nastavení vypnuta a musí být povolena pro každou jednotlivou relaci.
InPrivate Filtering is turned off by default and must be enabled on a per-session basis.