česko-anglicko překlad pro "povolení"

CS

"povolení" anglický překlad

volume_up
povolení {stř mn. č.}
volume_up
povoleno {příč. min.}
volume_up
povolena {příč. min.}
EN
volume_up
povolený {příd. jm. m.}
CS

povolení {střední rod}

volume_up
povolení (také: svolení)
volume_up
permit {podstatné jméno}
Sloučit povolení k pobytu a pracovní povolení je dobrá myšlenka.
The idea of combining a residence permit and a work permit is good.
A nyní ke směrnici, kterou se zavádí jediné povolení sdružující povolení k pobytu a pracovní povolení.
I now turn to the directive establishing a single permit, which merges the residence permit and the work permit.
Tento dokument bude mít formát povolení k pobytu společný pro všechny členské státy.
This document will have the residence permit format common to all Member States.
povolení (také: licence, řidičský průkaz)
volume_up
licence {podstatné jméno}
Vývozní povolení bylo předtím zamítnuté, protože nebyly splněny podmínky.
Previously, an export licence was refused because these conditions were not fulfilled.
Svoboda náboženství však nesmí být zneužívána jako povolení k diskriminaci.
Freedom of religion must not be misused as a licence to discriminate against others, however.
V Rumunsku už bylo třem ropným společnostem uděleno povolení k této činnosti.
Three oil companies have already obtained a licence to do this in Romania.
povolení (také: autorizace, oprávnění, pověření)
volume_up
authorization {podstatné jméno}
Doufám, že nová nařízení o činnosti Evropské agentury pro železnice budou přínosem pro spotřebitele a zjednoduší postupy týkající se povolení pro vozidla.
I hope the new regulations for the operation of the European Railway Agency shall bring more benefits to the consumer and simplify the procedures relating to the authorization of vehicles.
V této souvislosti je třeba mít na paměti, že předcházející udělení povolení, licence či koncese by za těchto okolností nemělo být omluvou."
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.'
V této souvislosti je třeba mít na paměti, že předchozí udělení povolení, licence nebo oprávnění by nemělo za těchto okolností představovat ospravedlnění."
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.”
Vaše povolení státní podpory a veřejných zakázek jsou rozumná a doplňují váš závazek, že je budou doprovázet strukturální reformy stanovené v Lisabonské strategii.
Your concessions on state aid and public procurement are reasonable, alongside your commitment to accompany them with the structural reforms laid down in the Lisbon Strategy.
povolení
volume_up
dispensation {podstatné jméno}
povolení (také: schválení)
volume_up
go-ahead {podstatné jméno}
Jak bylo řečeno, toto povolení bylo pro Evropskou unii klíčovým v souvislosti se započetím této operace.
As mentioned, this authorisation was essential for the European Union so that the operation could go ahead.
A vetšinou se ani nezeptají o povolení, prostě jdou do toho a vykonají to, a jak se k nim další Googleři připojí, tak se to zvětšuje a zvětšuje.
And they don't usually ask for permission; they just go ahead and do it, and then other Googlers join in, and it just gets bigger and bigger.

Příklady použití pro "povolení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStanovisko ECB k povolení k výkonu funkce člena dozorčí rady banky ve Slovinsku
ECB Opinion on authorisation to act on the supervisory boards of banks in Slovenia
CzechTento dokument bude mít formát povolení k pobytu společný pro všechny členské státy.
This document will have the residence permit format common to all Member States.
CzechPráva k užívaní médií jsou povolení použít chráněný soubor určitým způsobem.
Media usage rights are permissions to use a protected file in a particular way.
CzechTím, že do této směrnice zahrneme předchozí povolení, se vrátíme na začátek.
By including pre-authorisation in this directive, we are back where we started.
CzechČlenské státy by měly přestat vydávat nelegálním cizincům povolení k pobytu.
Member States should stop rewarding illegal foreigners with residence permits.
CzechJe zásadní přesně vědět, za jakých podmínek je nutné získat předchozí povolení.
It is vital to know exactly when conditions should be subject to prior authorisation.
CzechOdhaduje se, že 40 % ryb bylo chyceno bez povolení nebo za porušení nařízení.
An estimated 40% of fish were caught without licences or in violation of regulations.
CzechPostup naleznete v tématu Povolení komunikace programu přes bránu Windows Firewall.
To learn how to do this, see Allow a program to communicate through Windows Firewall.
CzechTakové předchozí povolení ale nesmí být používáno k omezení pacientovi volby.
However, such prior authorisation must not be used to limit patient choice.
CzechV Rumunsku už bylo třem ropným společnostem uděleno povolení k této činnosti.
Three oil companies have already obtained a licence to do this in Romania.
CzechJe samozřejmě používán, pokud pozorovatelé získají povolení lov tuleňů pozorovat.
That is, of course, when they have actually been permitted to observe sealing activities.
CzechTo má svůj velký význam v souvislosti s udělováním víz a povolení k pobytu.
This is particularly important in the context of issuing visas and residence permits.
CzechVíme, že řada členských států je schopna vydávat povolení pobytu relativně včas.
We are aware that some Member States are able to issue the residence permits in good time.
CzechNikdy byste nedostali povolení vypustit to do oceánu, a tady to všechno vyvěrá ven.
You could never get a permit to dump this in the ocean, and it's coming out all from it.
CzechPokud dnes jdu k doktorovi ve Stockholmu, nemusím žádat o povolení ani platit.
If I go to the doctor in Stockholm today I do not need to ask permission or to pay money.
CzechPrávě byla obnovena povolení EU pro jejich vody a i oni to už jednou zažili.
EU licences had just been renewed for their waters and they too had seen it all before.
CzechProgram, který není součástí systému Windows, potřebuje ke spuštění vaše povolení.
A program that is not part of Windows needs your permission to start.
CzechTato povolení budou muset být vydána Německem, Dánskem, Švédskem a také Finskem.
These permits would have to be issued by Germany, by Denmark, by Sweden and also by Finland.
CzechMám tím na mysli dočasná povolení k pobytu pro nezletilé osoby, které jsou vykořisťovány.
I am thinking of the temporary residence permit for minors who have been exploited.
CzechPro osoby samostatně výdělečně činné se pracovní povolení v EU nikdy nevyžaduje.
Work permits are never required for self-employed people in the EU.