CS

povinnosti {ženský rod množné číslo}

volume_up
povinnosti
Musíme snížit přehnané množství administrativních povinností.
We must reduce the exaggerated number of administrative duties.
Tyto povinnosti se budou týkat mnoha lidí, kteří jsou dnes zranitelní a trpí.
Those duties will apply to so many people who are vulnerable and suffering today.
Neexistují pouze práva, ale také povinnosti a pravidla, které musí být dodržovány.
Not only are there rights, there are also duties and rules which must be respected.
Proč jsou podniky zatěžovány každoroční povinností předkládat obchodní plán pro rovnost pohlaví?
Why are businesses saddled with the annual obligation to submit a business plan for gender equality?
Proto bude Komise od 1. listopadu vykonávat jen běžné povinnosti.
Therefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
Opravdu není naší věcí starat se, kdo si koho vezme, ale naší povinností je chránit práva občanů.
Indeed, it is none of our business who they decide to marry, but what we have to do is to safeguard citizens' rights.
povinnosti (také: závazky)
Mám další povinnosti a nemohu tedy zůstat.
I have other engagements so I cannot stay.
I have a lot of engagements as well.

Příklady použití pro "povinnosti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMezinárodní vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (
International recovery of child support and other forms of family maintenance (
Czech4. takto získané údaje plně využít prostřednictvím morální oznamovací povinnosti.
4. to make full use of the data thus obtained via a moral obligation to report.
CzechJe naší povinností jednat tak, aby k podobným pochybením a únikům nedocházelo.
It is our duty to take action so that similar errors and outbreaks do not occur.
CzechPro ty, kdo již mají dobrý systém řízení, se nezavádějí žádné nové povinnosti.
There are no new obligations for those who already have a good management system.
CzechPokud dospějí k jasným závěrům, pak je jen naší povinností okamžitě reagovat.
If they come to clear conclusions, then it is only our duty to react immediately.
CzechNíže uvedená webová adresa obsahuje seznam základních povinností podnikatele.
The following website provides a list of the main obligations of an entrepreneur.
CzechJe naší povinností udělat vše, co je v našich silách, aby k tomu došlo co nejdříve.
It is our responsibility to make sure that we do our utmost to see this happen.
CzechNa portugalský stát je v současné době uvalena žaloba za nesplnění povinnosti.
Infringement proceedings are currently being brought against the Portuguese State.
CzechTato opatření by nám měla pomoci zjednodušit povinnosti kladené na zemědělce.
These measures should enable us to simplify the obligations imposed on farmers.
CzechDnes je naší povinností takové politiky schválit na obranu naší společné měny.
That is our duty today, to adopt such policies, in defence of our common currency.
CzechBoj proti chudobě mezi ženami je morální povinností, ale také sociální investicí.
Combating poverty amongst women is a moral obligation but also a social investment.
CzechTyto povinnosti se budou týkat mnoha lidí, kteří jsou dnes zranitelní a trpí.
Those duties will apply to so many people who are vulnerable and suffering today.
CzechNeexistují pouze práva, ale také povinnosti a pravidla, které musí být dodržovány.
Not only are there rights, there are also duties and rules which must be respected.
CzechPresident, který je volen na sedm let, vykonává především reprezentační povinnosti.
The President, elected for a seven-year period, mainly performs ceremonial duties.
CzechPráce na zprávě o mechanismu přenesení daňové povinnosti byla velice konstruktivní.
The work on the report on the reverse charge mechanism has been very constructive.
CzechNaší povinností jakožto Evropanů je říct, že máme důvěru v dotčené členské státy.
It is our job as Europeans to say that we have faith in the Member States concerned.
CzechStáty se nesmí vyhýbat své povinnosti poskytnout všem občanům přiměřené důchody.
States must not shirk their obligation to provide adequate pensions for all citizens.
CzechZpětné přijímání nelegálních přistěhovalců se však konečně musí stát povinností.
However, taking back illegal immigrants must become an obligation at last.
CzechJe to spojeno s povinností využívat tuto odpovědnost v nejlepším zájmu všech.
It is accompanied by a duty to use this responsibility in everyone's best interest.
CzechNaší povinností je vyvíjet tlak na to, aby se docílilo spravedlivého řešení a míru.
We have an obligation to exert pressure to achieve a fair solution and peace.