česko-anglicko překlad pro "povinen"

CS

"povinen" anglický překlad

volume_up
povinen {příč. min.}
EN
CS

povinen {příčestí minulé}

volume_up
povinen
volume_up
bounden {příč. min.}

Příklady použití pro "povinen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA Parlament není povinen plnění těchto závazků delší dobu vynucovat.
Nor does Parliament have to enforce these commitments over a longer period of time.
CzechPane Allistere, předsedající není povinen posuzovat vybranost chování.
Mr Allister, it is not the duty of the Presidency to judge on courtesy.
CzechEvropský parlament je povinen Číně tyto její veřejné sliby připomínat.
The European Parliament has a responsibility to remind China of the public promises it made.
CzechKaždý, kdo je do této problematiky zapojen, je povinen zaručit, že logistické operace probíhají hladce.
Everyone involved has a duty to ensure that logistics operations proceed smoothly.
CzechMy, volení zástupci, se můžeme vyjadřovat k zahraniční politice, nikdo nás však není povinen poslouchat.
We, the elected, can be heard in foreign policy, but no one needs to listen.
CzechJsem povinen vás náležitě informovat o procedurálních důsledcích.
I have to inform you properly of the procedural consequences.
CzechEvropský parlament je povinen přijmout naléhavá opatření, aby byl Evropský dobrovolnický sbor zřízen.
The European Parliament has a duty to take urgent action to create a European volunteer corps.
CzechIslandský lid není povinen platit za krizi.
It is not the responsibility of the Icelandic people to pay for the crisis.
CzechCítím se povinen vašemu tvrzení důrazně odporovat, neboť čísla vykreslují docela jiný obrázek.
I feel duty bound to vigorously contradict your statement, as the figures paint a completely different picture.
CzechPrezident ECB je povinen Generální radu informovat o rozhodnutích, které přijala Rada guvernérů.
The President of the ECB has to keep the General Council informed of decisions taken by the Governing Council.
CzechEvropský parlament je povinen utrácet peníze daňových poplatníků vhodným a odpovědným způsobem.
The European Parliament is under an obligation to spend taxpayers' money in an appropriate and responsible way.
CzechJe třeba si připomenout, že podle současného statutu nikdo není povinen cestovat business třídou.
It should also be remembered that, according to the current statute, no one is obliged to travel business class.
Czech(DE) Paní předsedající, dámy a pánové, tisk v Evropě není povinen zachovávat vyvážený přístup.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, the press in Europe is under no obligation to take a balanced approach.
CzechNáš kontinent skutečně Haiti něco dluží a je povinen napravit tolik let nadvlády a drancování.
Our continent is truly indebted to Haiti and has a duty to make amends for so many years of domination and plundering.
CzechJe to však systém, kterým jsem povinen se řídit.
However, this is the system that I am obliged to adhere to.
CzechKaždý členský stát je také povinen zaujmout v dvoustranných vztazích k těmto otázkám striktní a rozhodný postoj.
Every Member State is also obliged to act strictly and firmly on these matters in bilateral relations.
CzechZaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách přestávku v trvání nejméně 30 minut.
The employer must provide the employee with a break of at least 30 minutes after a maximum of 6 hours of work.
CzechVěřitel rovněž bude povinen klienta jasně informovat o výhodách a nevýhodách jím nabízené půjčky.
Lenders will also have to give consumers clear information about the advantages and disadvantages of their credit offers.
CzechIntegraci těchto struktur a jejich konzistentní fungování je povinen zajistit přímo vysoký představitel.
It is the High Representative's direct duty to ensure that these structures will be integrated and operate coherently.
CzechJe to problematika, která se dotýká i samotného státu, který zodpovídá za práva menšin a je povinen je dodržovat.
It is also an issue of the State itself being responsible for, and obliged to respect, the rights of its minorities.