CS

povaha {ženský rod}

volume_up
volume_up
nature {podstatné jméno}
Jejich povaha vyžaduje uplatnění pravidel EU pro oblast územní spolupráce.
Their nature requires application of the EU territorial cooperation rules.
Geokulturní povaha těchto regionů představuje jedinečný zdroj i znevýhodnění zároveň.
The geocultural nature of these regions is a unique resource as well as a disadvantage.
Mezinárodní povaha otázky vyžaduje koordinaci evropských akcí.
The international nature of the issue requires concerted European action.
volume_up
form {podstatné jméno}
Altruistická povaha dárcovství musí být zachována, abychom zabránili jakékoli formě komercializace nebo finanční motivace dárců.
The altruistic nature of donation must be preserved so that we can prevent any form of commercialisation or financial motivation of donors.
povaha (také: formát, rozměr, ráz, struktura, velikost)
volume_up
format {podstatné jméno}
povaha (také: charakter, nátura, osobnost)
volume_up
personality {podstatné jméno}
A třeba i ostatní aspekty vaší osobní identity -- například vaše povaha a váš intelekt -- jsou také zapsány ve spojeních mezi vašimi neurony.
And perhaps other aspects of your personal identity -- maybe your personality and your intellect -- maybe they're also encoded in the connections between your neurons.
povaha (také: temperament)
volume_up
temperament {podstatné jméno}

Příklady použití pro "povaha" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKrize v Keni je zásadní a dle mého názoru není její povaha pouze politická.
The crisis in Kenya is fundamental and in my view not merely political in nature.
CzechZ toho plyne povaha textu, který obsahuje příliš mnoho nejednoznačných částí a mezer.
As a result, we now have a text which contains too many ambiguous passages and gaps.
CzechJejich povaha vyžaduje uplatnění pravidel EU pro oblast územní spolupráce.
Their nature requires application of the EU territorial cooperation rules.
CzechGeokulturní povaha těchto regionů představuje jedinečný zdroj i znevýhodnění zároveň.
The geocultural nature of these regions is a unique resource as well as a disadvantage.
CzechCelosvětový jev, jehož povaha ani rozsah nemají obdoby od dob druhé světové války.
A global phenomenon that has no equivalent since World War II, in its nature and dimension.
CzechSamotná povaha tohoto typu fóra, soukromá struktura, bohužel převážila.
The very nature of this kind of forum, a private structure, unfortunately prevailed.
CzechDruhý faktor je povaha obchodních dohod, které bychom rádi těmto zemím nabídli.
The second factor is the nature of the trade agreements that we wish to offer these countries.
CzechJedinečná povaha evropského projektu do velké míry vyplývá právě z pojmu soudržnosti.
The unique nature of the European project is largely due precisely to the notion of cohesion.
CzechNerealistická povaha cílů, o nichž se hlasovalo, je pozoruhodná.
The unrealistic nature of the objectives that have been voted on is striking.
CzechDokazují to makroekonomické ukazatele a povaha politické debaty.
The macroeconomic indicators and nature of the political debate prove this.
CzechAle chci mluvit o jiném aspektu vědy zabývající se DNA, a to je fyzická povaha DNA.
But I want to talk about a different aspect of DNA science, and that is the physical nature of DNA.
CzechPovaha stresu, kterému pracující čelí, je dnes možná jiná, avšak tento stres není méně závažný.
Worker stresses may be different nowadays, but they are no less serious.
CzechLidská povaha se obtížněji vyrovnává s dosažením vítězství než s porážkou.
Human nature finds it harder to endure a victory than a defeat.
CzechMezinárodní povaha otázky vyžaduje koordinaci evropských akcí.
The international nature of the issue requires concerted European action.
CzechVčasná a vhodná povaha služeb umožňuje potvrdit jedno právo, a sice právo na zdraví.
The timely and appropriate nature of services make it possible to affirm a right: the right to health.
CzechPovaha současných bezpečnostních hrozeb do ní totiž stále více přesahuje.
This is because current security threats, by their nature, increasingly intrude into internal security.
CzechDůvěrná povaha poštovních zásilek je jedna z posledních bašt, které jsme byli doposud schopni bránit.
The confidentiality of mail is one of the last bastions we have so far been able to protect.
CzechJejich největší předností je jejich "nevládní" povaha.
One of their biggest assets is that they are non-governmental in nature.
CzechPrávně závazná povaha Listiny může být dále posílena, uplatníme-li harmonizovanou strategii.
The legally binding nature of the Charter can be further reinforced if we pursue a harmonised strategy.
CzechNyní by někteří z nich byli nejspíš odmítnuti stejně, ale taková je povaha toho, čemu čelíme.
Now some of them would probably have been refused any way, but that is the nature of what we are facing.