česko-anglicko překlad pro "považován za"

CS

"považován za" anglický překlad

volume_up
považován za {příč. min.}
CS

považován za {příčestí minulé}

volume_up
považován za
volume_up
accounted {příč. min.}

Příklady použití pro "považován za" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(PL) Soudce Goldstone rozhodně nemůže být považován za příklad objektivnosti.
(PL) Justice Goldstone certainly cannot be considered a paragon of objectivity.
Czech. - Irský úřad pro rovné zacházení je považován za vzor správné praxe.
in writing. - The Irish Equality Authority is considered to be a model of good practice.
CzechFond solidarity by neměl být mylně považován za nástroj mimořádné pomoci.
The Solidarity Fund should not be misunderstood as an emergency instrument.
CzechKaždý, kdo se odmítne podřídit takovému systému, bude od počátku považován za podezřelého.
Anyone who refuses to fall in with the system would be under suspicion from the outset.
CzechTento pozměňovací a doplňkový návrh byl považován za radikální a nezískal potřebnou většinu.
This amendment was seen as radical and did not gain the required majority.
CzechSport je považován pouze za volnočasovou aktivitu, a to je chyba.
Sport is regarded as being only a leisure activity, and that is a mistake.
Czech(PL) Pane předsedající, evropský summit bude považován za historický milník.
(PL) Mr President, the latest European summit will be seen as marking a turning point in history.
CzechDoping je považován za rozšířenou hrozbu současného sportu.
Doping is a recognised and widespread scourge of contemporary competitive sport.
CzechTakový způsob kontroly by nebyl schůdný a byl by pak považován za nepřijatelný.
This kind of monitoring system would not be feasible and would subsequently be considered unacceptable.
CzechBuďme upřímní, tento červený kal není považován za nebezpečný odpad?
Let us be honest: this red sludge is not considered hazardous waste?
CzechMyslím si, že tento případ by měl být považován výhradně za lidskou tragédii a jako takový i řešen.
I think this case should be seen and solved exclusively as a human tragedy.
CzechProto je vývoj technologií na zachycování a ukládání uhlíku považován za tak důležitý.
That is why the development of carbon capture and storage technology is recognised as so important.
CzechMnohými je považován za nejkrásnější strukturu v matematice.
It's considered by many to be the most beautiful structure in mathematics.
CzechKaždý projev nezávislosti je považován za politickou opozici.
Every manifestation of independence is treated as political opposition.
CzechPrávě ten je v kulturních zemích považován za rozhodující.
The last aspect is seen as the most important one in civilised countries.
CzechMasakr u Wounded Knee je považován za konec indiánských válek.
The Wounded Knee massacre is considered the end of the Indian wars.
CzechPoužívá se jako stabilizátor plastů a ve vysokých koncentracích je považován za toxický.
It is a well-known stabiliser in plastic materials and is considered to be toxic in high concentrations.
CzechNemůže být považován za žádných okolností za řádnou spravedlnost.
It cannot be regarded as proper justice in any circumstances.
CzechAnticikanismus nesmí být považován za bezvýznamný trestný čin, ale musí být trestán jako zločin.
Antiziganism must not be regarded as or remain a trivial offence, but must be punished as a crime.
Czech(ES) Pane Barroso, jste považován za obránce životního prostření, a k tomu vám gratuluji.
(ES) Mr Barroso, you are regarded as a champion of environmental protection, and I congratulate you for it.

Podobné překlady pro "považován za" anglicky

za předložka
jít za sloveso
utíkat za sloveso
výprava za podstatné jméno
English
být odpovědný za sloveso
být za sloveso
English
být zodpovědný za sloveso
kandidovat za sloveso
English
na oplátku za příslovce
nabídnout za sloveso
English