česko-anglicko překlad pro "pověsti"

CS

"pověsti" anglický překlad

volume_up
pověsti {ž mn. č.}
CS

pověsti {ženský rod množné číslo}

volume_up
pověsti (také: fámy, zvěsti)
Pověsti mohou být destruktivní a mohou dokonce pomoci epidemii šířit.
Rumours can be destructive and can even help spread an outbreak.
(DA) Pane předsedající, americký spisovatel Mark Twain kdysi řekl: "Pověsti o mé smrti byly značně nadsazené."
(DA) Mr President, the American writer Mark Twain once said 'rumours of my death have been greatly exaggerated'.
Podobně bychom mohli říci, že naštěstí se ukázalo, že pověsti, které obklopovaly klimatický proces OSN, byly značně nadsazené.
Likewise, we could say that, fortunately, the rumours surrounding the UN climate process have been shown to be greatly exaggerated.
pověsti

Příklady použití pro "pověsti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEU se v rámci mezinárodního dialogu o sociálních otázkách těší dobré pověsti.
The EU has a good reputation in terms of international dialogue on social issues.
CzechMoje zpráva rovněž zavádí novou koncepci: koncepci "poškození pověsti" Parlamentu.
My report also introduces a new concept: that of 'reputational damage' to Parliament.
CzechTrochu více kontroly nad námi samotnými by naší pověsti mezi voliči neuškodilo.
A little more control over ourselves would not harm our reputation amongst the electorate.
CzechNemůžeme ustupovat od dosažené úrovně kvality našich vinic a jejich značkové pověsti.
We cannot cut back on the quality of our vineyards and their brand image.
CzechByli bychom rádi, kdybyste v tomto volebním období této pověsti skutečně naplno dostál.
We would be delighted if you fully lived up to that reputation in this election period.
CzechDoufám, že Parlament této pověsti při zítřejším hlasování dostojí.
I hope that Parliament lives up to this reputation during tomorrow's vote.
CzechZ toho by měli prospěch nejen spotřebitelé, ale i podniky s dobrou pověstí.
This would benefit both consumers and reputable businesses alike.
CzechDruhou fázi napravování své pověsti jsme dnes završili rozsáhlou podporou této zprávy.
Part two of cleaning up the act is what we did today by voting for this report in huge numbers.
CzechMáte vůbec představu, jakou škodu to způsobuje maďarským zemědělcům a pověsti EU?
Do you have any idea how much damage this is causing to Hungarian farmers and to the EU's reputation?
CzechŠkodí pověsti země, jejím občanům a jejich ambicím týkajícím se evropské budoucnosti.
It is hurting the reputation of the country, its citizens and their ambitions for a European future.
CzechPověsti mohou být destruktivní a mohou dokonce pomoci epidemii šířit.
Rumours can be destructive and can even help spread an outbreak.
CzechSvé předsednictví jste nastoupili s pověstí klimaskeptiků.
You started your Presidency with the reputation of being climate-sceptics.
CzechRusko a Ukrajina uštědřily sobě a své pověsti těžké rány.
Russia and Ukraine have dealt themselves and their reputations heavy blows.
CzechNyní však musíme bojovat za obnovení pověsti tohoto postu a instituce MMF.
However, now we have to fight to rebuild the reputation of this position and the institution of the IMF.
CzechPověsti Indie by prospělo, kdyby její vláda přerušila styky se zločineckým režimem v Barmě.
It would be to the credit of India if the government were to break with the criminal regime in Burma.
CzechTakovéto chování nepřispívá k dobré pověsti Parlamentu.
This sort of behaviour is not good for Parliament's reputation.
CzechPráva na ochranu osobnosti zahrnují ochranu vašeho soukromého života, pověsti, lidské důstojnosti a soukromí.
Privacy rights include the protection of your private life, reputation, human dignity and privacy.
CzechDomnívám se, že díky tomu máte bohužel na vaší jinak dokonalé pověsti malou vadu, která se však zvětšuje.
I believe that unfortunately you have a small, but growing black spot on your otherwise spotless reputation.
CzechKypr je známý jako ostrov Afrodity, bohyně lásky a krásy, která se zde podle pověsti narodila.
Cyprus is well known as the island of Aphrodite, the goddess of love and beauty, who, according to legend, was born here.
CzechTato opatření poslouží k dobré pověsti našich národů.
This action will thus be a credit to our nations.