CS

pověst {ženský rod}

volume_up
pověst (také: dobré jméno)
volume_up
reputation {podstatné jméno}
To je pověst, kterou máme, a možná máte takovouto pověst trochu i vy, pane prezidente.
That is the reputation we have, and perhaps you have too a little bit, Mr President.
Kvůli krátkodobému politickému zisku je pošpiněna pověst Bulharska.
Bulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
Jejich špatnou pověst zčásti vysvětluje riziko manipulace.
Their bad reputation is partly explained by the risk of manipulation.
pověst (také: proslulost, sláva, věhlas)
volume_up
fame {podstatné jméno}
pověst (také: opakování, zástupce)
volume_up
rep {podstatné jméno}
pověst (také: bajka, báje, mýtus, výmysl)
volume_up
fable {podstatné jméno}
pověst (také: fáma)
volume_up
rumor {podstatné jméno}
pověst (také: bengál, kravál)
volume_up
rumpus {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pověst" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDomnívám se, že pokud se nebudeme držet faktů, budeme této sněmovně kazit pověst.
If we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
CzechSvou dosavadní činností si nicméně tyto agentury vysloužily nelichotivou pověst.
Hitherto, however, these agencies have earned themselves a dishonourable reputation.
CzechBudeme-li pokračovat v tomto duchu, riskujeme pověst legislativního procesu.
If we continue in this vein, we risk bringing the legislative process into disrepute.
CzechJe to příležitost pro tuto zemi zlepšit si špatnou pověst v této oblasti.
It is an opportunity for the country to improve its poor record in this area.
CzechTo je pověst, kterou máme, a možná máte takovouto pověst trochu i vy, pane prezidente.
That is the reputation we have, and perhaps you have too a little bit, Mr President.
CzechNyní je čas obnovit pověst Evropské unie jako důležitého mezinárodního orgánu.
Now is the time for the reputation of the EU as a serious international body to be renewed.
CzechMá horší pověst, než jakou si ve skutečnosti zaslouží, a jeho pozice je nyní zaručena.
It has a worse reputation than it actually deserves and its position has been guaranteed.
CzechKvůli krátkodobému politickému zisku je pošpiněna pověst Bulharska.
Bulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
Czech(Hudba) KBS: A proto má dnes Ahmedabád pověst prvního indického města přátelského k dětem.
(Music) KBS: And because of that, Ahmedabad is known as India's first child-friendly city.
CzechMěl jsem pověst, že se zajímám o pacienty trpící chronickou únavou.
I had a reputation as being interested in patients with chronic fatigue.
CzechOd doby, kdy se Filipíny staly nezávislým státem, budovaly si pověst země se špatnou vládou.
As an independent state, the country has since developed a reputation for poor government.
CzechKvůli takovýmto případům evropská soudní spolupráce získává špatnou pověst.
Cases like this give European judicial cooperation a bad name.
CzechBez ohledu na to, podívejme se, jakou má Chorvatsko nyní pověst.
Leaving that aside, let us look at the picture in Croatia at the moment.
CzechMohly by poškodit pověst bezpečnostní politiky a já bych ráda věděla, jaká je vaše vize.
They could damage the image of the security policy, and I would like to see what your vision is.
CzechZásadní je také dobrá pověst organizace a stupeň odbornosti.
An organisation's good reputation and level of expertise are also crucial.
CzechNezasloužil by si pověst, ke které by uvedený postoj mohl vést.
It would not deserve the reputation that this attitude could generate.
CzechDodal jste Evropské unii větší politickou vážnost a zlepšil jste její pověst ve světě.
You have given the European Union more political weight and have improved its reputation in the world.
CzechZadruhé, pověst evropského vína bude znovu poškozena.
Secondly and importantly, the reputation of European wine will be damaged yet again.
CzechPolitika laissez-faire poškozuje pověst celého evropského projektu.
A laissez-faire policy discredits the European project itself.
CzechJejich špatnou pověst zčásti vysvětluje riziko manipulace.
Their bad reputation is partly explained by the risk of manipulation.