CS

pověřený {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
pověřený (také: objednaný, zmocněný)
pověřený (také: svěřený)
Těmito kontrolami by měly být pověřeny specializované nezávislé organizace, aby byla zajištěna větší záruka nestrannosti.
These controls should be entrusted to dedicated independent organisations so as to offer greater guarantees of impartiality.
Ty země, které přijímají pomoc, musí být pověřeny větší odpovědností za to, co nazýváme problémová výsada v práci týkající se pomoci.
Those countries which receive aid must be entrusted with greater responsibility for what we might call the problem-stating prerogative in aid work.
Společný Vysoký úřad pověřený řízením tohoto plánu bude tvořen nezávislými osobami, které budou jmenovány vládami na principu rovného zastoupení.
The common High Authority entrusted with the management of the scheme will be composed of independent persons appointed by the governments, giving equal representation.
pověřený (také: zastoupený)

Příklady použití pro "pověřený" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVybíráním finančních prostředků pro potřeby EU jsou pověřeny členské státy.
The member countries collect the money on behalf of the EU.
CzechECB a národní centrální banky společně vykonávají činnost, kterou byly pověřeny.
The ESCB comprises the ECB and the national central banks (NCBs) of all EU Member States whether they have adopted the euro or not.
CzechV přípravách na příští schůzku G20 jsme zaznamenali čilou aktivitu institucí, které byly přípravou pověřeny.
In preparation for the next G20, these last months have seen intense activity by the institution tasked with following up.
CzechProč zde nevystoupil žádný jejich pověřený mluvčí?
CzechTěmito kontrolami by měly být pověřeny specializované nezávislé organizace, aby byla zajištěna větší záruka nestrannosti.
These controls should be entrusted to dedicated independent organisations so as to offer greater guarantees of impartiality.
CzechDohoda také stanovuje, že má být zřízen smíšený readmisní výbor pověřený sledováním provádění této dohody.
The agreement also provides for the establishment of a joint readmission committee, tasked with monitoring implementation of the agreement.
CzechJejich vedením byly pověřeny příslušné osoby.
CzechTy země, které přijímají pomoc, musí být pověřeny větší odpovědností za to, co nazýváme problémová výsada v práci týkající se pomoci.
Those countries which receive aid must be entrusted with greater responsibility for what we might call the problem-stating prerogative in aid work.
CzechRovněž navrhujeme rozšířit oblast, v níž mohou být mezinárodní organizace pověřeny realizací informačních programů pro třetí země.
We are also proposing to extend the areas where international organisations can be assigned the implementation of information programmes for third countries.
CzechSpolečný Vysoký úřad pověřený řízením tohoto plánu bude tvořen nezávislými osobami, které budou jmenovány vládami na principu rovného zastoupení.
The common High Authority entrusted with the management of the scheme will be composed of independent persons appointed by the governments, giving equal representation.
CzechAno, pan Verheugen je pověřený jednáním s americkým partnerem o podpoře obchodu mezi našimi dvěma oblastmi, ale může to provádět, když obětuje evropské zdravotní normy?
Yes, Mr Verheugen is in charge of negotiating with his US counterpart to promote trade between our two regions, but can he do it by sacrificing European health standards?
CzechMyslím si, že veřejná pomoc, kterou rozděluje Komise pod vaší kontrolou a pod kontrolou všech institucí, které jsou jí pověřeny, přichází na místo určení.
I think that the public aid that is dispensed by the Commission under your control and under the control of all the institutions whose task it is, does arrive at its intended destination.
CzechTo velmi komplikuje činnost Dočasné komise pro obnovu Haiti, což je hlavní orgán pověřený účinnou správou zdrojů uvolněných mezinárodním společenstvím.
This is hampering significantly the operation of the Interim Haiti Recovery Commission, the main body tasked with the efficient management of the resources released by the international community.
CzechOd roku 2002 pak byly jednotlivé národní centrální banky v eurozóně pověřeny výrobou určeného podílu a určitých nominálních hodnot eurobankovek z celkového ročního objemu.
Therefore, since 2002 each national central bank of the euro area has been allocated a share of the total annual production of euro banknotes in respect of certain denominations.
CzechRozsah úkolů, jimiž jsou agentury pověřeny, a nárůst jejich počtu, velikosti a rozpočtů však vyžaduje, aby tyto orgány plnily své vlastní rozpočtové odpovědnosti.
The scope of the tasks entrusted to the agencies and the increase in their number, size and budgets does, however, require the institutions to fulfil their own budgetary authority responsibilities.
CzechČlenské státy musí tuto strategii podrobně prozkoumat a co nejdříve vytvořit správní orgán pověřený prováděním strategie a její koordinací s ostatními členskými státy.
Member States must scrutinise this strategy closely and set up as soon as possible an administrative body tasked with the strategy's implementation and coordination with the other Member States.