česko-anglicko překlad pro "poví"

CS

"poví" anglický překlad

CS

poví {sloveso}

volume_up
poví (také: řekne)
volume_up
will tell {sl.} (future tense)
. ~~~ A Aicha vám teď poví, jak k tomu došlo.
So we met in November 2002, and Aicha will now tell you how that came about.
Nakupují více vašich služeb a poví o vás více přátelům, což vede k vyššímu zisku.
They buy more of your service and they tell more of their friends, which leads to more profit.
Mezinárodní společenství vám jednou poví, kudy se dostat z problému - jen to možná nebude hned.
The international community at some point will tell you where to get off - perhaps not just quite yet.

Příklady použití pro "poví" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech. ~~~ A Aicha vám teď poví, jak k tomu došlo.
So we met in November 2002, and Aicha will now tell you how that came about.
CzechNakupují více vašich služeb a poví o vás více přátelům, což vede k vyššímu zisku.
They buy more of your service and they tell more of their friends, which leads to more profit.
CzechJsem žena, která ráda dostává SMS a která vám teď poví, že mnoho SMS může být problém.
I'm a woman who loves getting texts who's going to tell you that too many of them can be a problem.
CzechŘekneme několik zběžných slov o Liou Siao-povi, ale naše vlády se zajímají o obchodování.
We say a few passing words about Liu Xiaobo, but our governments are interested in doing business.
CzechMezinárodní společenství vám jednou poví, kudy se dostat z problému - jen to možná nebude hned.
The international community at some point will tell you where to get off - perhaps not just quite yet.
CzechEvropská rada sice skončila před chvílí, ale o jejím průběhu nám jistě poví pan ministr Bernard Kouchner.
The European Council has just ended, but Minister Bernard Kouchner will undoubtedly tell us all about it himself.
CzechDoufám, že nám paní komisařka poví více o využívání fondů na podporu demokracie a právního státu.
I hope the Commissioner can tell us more about the use being made of the funds for the promotion of democracy and the rule of law.
CzechNebo budeme jen nečinně sedět, pokorně přijmeme všechno, co nám Čína poví, a jednoduše se jen zúčastníme olympijských her?
Or will we just sit idly by and meekly accept whatever the Chinese tell us and simply attend the Olympics?
CzechLahev šampaňského tomu, kdo mi ho poví.
A bottle of champagne for anyone that tells me.
CzechVe zdravotnictví -- ve Spojených státech už neplatí, že přijdete k doktorovi a doktor vám poví, co máte dělat.
Health care -- it is no longer the case in the United States that you go to the doctor, and the doctor tells you what to do.
CzechA zaručuju se vám, že každý politik, se kterým jsem kdy pracoval vám poví o dopisech, které dostal a co pro něj znamenaly.
I can tell you that every official that I've ever worked with will tell you about the letters they get and what they mean.
CzechZda je to dost, nám poví jen čas.
CzechKdyž se lidí zeptáte na sounáležitost a na to, kam patří, tak vám poví o svých nejnesnesitelnějších zkušenostech s tím, kdy byli vyloučeni.
When you ask people about belonging, they'll tell you their most excruciating experiences of being excluded.
CzechA kdybych měl vsadit peníze, vsadil bych se -- – i když velmi nevědeckým způsobem – že i tohle nám LHC poví.
And if I was to put money on it, I would put money on -- in a very unscientific way -- that that these things would also crop up at the LHC.
CzechRozhodnutí udělit Nobelovu cenu za mír Liou Siao-povi je třeba považovat za silnou podporu boje za svobodu projevu v Číně.
The decision to award the Nobel Peace Prize to Liu Xiaobo must be considered as strong support for the struggle for freedom of expression in China.
Czech(smích) Každý, kdo v Americe získá pas, vám poví, že když dostanete ten váš pas, tak je v něm pořád uvedena země, kde jste se narodili.
(Laughter) So anyone who's gotten their passport in America will tell you, when you get your passport, it still says what country you were born in.
CzechPaní předsedající, udělení Nobelovy ceny za mír za rok 2010 Liou Siao-povi je svědectvím o osobní ceně zaplacené za obhajování lidských práv v současné Číně.
Madam President, awarding the 2010 Nobel Peace Prize to Liu Xiaobo is testimony to the personal cost of human rights advocacy in China today.
CzechJak předseda Barroso, tak místopředsedkyně Komise a vysoká představitelka EU, Cathy Ashtonová, uvítali udělení Nobelovy ceny za mír Liou Siao-povi, k němuž došlo dne 8. října.
Both President Barroso and the Vice-President of the Commission and EU High Representative, Cathy Ashton, have welcomed the awarding of the Nobel Peace Prize to Liu Xiaobo on 8 October.
CzechČína by ve skutečnosti, jak jsem řekl, získala respekt ostatních zemí, kdyby nyní Liou Siao-povi umožnila převzít v Oslu jeho cenu namísto toho, aby zastrašovala ostatní země.
In fact, China would gain, as I was saying, the respect of the other countries if it allowed Liu Xiaobo now to go to Oslo to receive his prize instead of making these threats against other countries.