česko-anglicko překlad pro "pouta"

CS

"pouta" anglický překlad

volume_up
pouta {stř mn. č.}
CS

pouta {střední rod množné číslo}

volume_up
pouta (také: kravaty, vazby, vázanky)
Po získání nezávislosti v roce 1958 se vytvořila pevná pouta se Sovětským svazem.
After independence in 1958, firm ties were formed with the Soviet Union.
Potřebujeme mít v EEAS lidi, kteří neztratí svá typická národní pouta, a přesto budou myslet evropsky.
We need people within the EEAS who, while not losing their distinctive national ties, think European.
To poslední je důležité, máme-li veškerá pouta mezi politickou a ekonomickou mocí v Bělorusku zpřetrhat.
This last thing is important, if we are to break the complex ties between political and economic power in Belarus.
pouta (také: cenné papíry, svazky)
Společné hraní her tak skutečně upevňuje pouta, důvěru a spolupráci.
And so, playing a game together actually builds up bonds and trust and cooperation.
Pouta, která Evropu zřetelněji pojí se zeměmi jižně od Středomoří, procházejí hlubokými změnami.
The bonds that unite more specifically Europe and the countries south of the Mediterranean are going through deep changes.
Doufám, že setkání, která se v rámci Parlamentu uskuteční, budou plodná a že váš pobyt mezi námi pomůže upevnit pouta, která tyto dva parlamenty sjednocují.
I hope that the meetings held within our Parliament will be fruitful, and that your stay amongst us will allow the bonds that unite our two Parliaments to be strengthened.
pouta (také: okovy, řetízky, řetězy)
pouta (také: želízka)
(smích) Takže jsem musel přidat pouta, ze kterých jsem se měl dostat, zatímco budu zadržovat dech.
(Laughter) So, I had to add handcuffs, while holding my breath, to escape from.
Měl bych zmínit, že Nathaniel se odmítá léčit, protože jeho poslední léčba zahrnovala elektrošoky, Thorazine a pouta, a to v něm zanechalo jizvy na celý život.
Now, I should mention that Nathaniel refuses treatment because when he was treated it was with shock therapy and Thorazine and handcuffs, and that scar has stayed with him for his entire life.
pouta (také: manžety)
pouta (také: ligatury, obvazy)
pouta (také: okovy)
pouta
pouta
volume_up
yoke {podstatné jméno} [zast.]
Přitom zároveň musíme mít na paměti, že je často daleko těžší udržet rovnováhu svobody než setřást pouta tyranie.
All of this must be done, Mr President, whilst bearing in mind that often it is more difficult to maintain the balance of freedom than to shake off the yoke of tyranny.

Příklady použití pro "pouta" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPo získání nezávislosti v roce 1958 se vytvořila pevná pouta se Sovětským svazem.
After independence in 1958, firm ties were formed with the Soviet Union.
CzechSpolečné hraní her tak skutečně upevňuje pouta, důvěru a spolupráci.
And so, playing a game together actually builds up bonds and trust and cooperation.
CzechEvropskou unii svírají pouta kapitalismu a tahle pouta zadusí nás všechny.
The European Union's embrace of global capitalism is an embrace that will smother us all.
CzechOtázkou, která plně poutá naši pozornost, však je, zda je to přiměřené.
The issue that preoccupies us, however, is whether this is proportionate.
Czech(smích) Takže jsem musel přidat pouta, ze kterých jsem se měl dostat, zatímco budu zadržovat dech.
(Laughter) So, I had to add handcuffs, while holding my breath, to escape from.
CzechOtázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
CzechPotřebujeme mít v EEAS lidi, kteří neztratí svá typická národní pouta, a přesto budou myslet evropsky.
We need people within the EEAS who, while not losing their distinctive national ties, think European.
CzechMyslím, že toto téma poutá pozornost mnoha lidí.
I think that this is a topic that catches many people's eye.
CzechPouta, která Evropu zřetelněji pojí se zeměmi jižně od Středomoří, procházejí hlubokými změnami.
The bonds that unite more specifically Europe and the countries south of the Mediterranean are going through deep changes.
CzechTo poslední je důležité, máme-li veškerá pouta mezi politickou a ekonomickou mocí v Bělorusku zpřetrhat.
This last thing is important, if we are to break the complex ties between political and economic power in Belarus.
CzechUvedených 30 % ale poutá pozornost i osob, které zastávají politickou orientaci, ale jejichž politika nebude nikdy přijatelná pro ostatní.
This 30% also appeals to those whose policies will never be accepted by others.
CzechInteligentní automobil je zajímavý název, poutá pozornost lidí, zaujme média, nemyslí se doslovně.
It is an interesting name, 'intelligent car', it attracts people's attention, catches the media, it is not meant literally.
CzechProto bychom si měli uvědomit pouta, která nás svazují dohromady, a myslet na naše partnery ve smyslu společné odpovědnosti.
We should therefore be aware of the ties that bind us and feel a sense of joint responsibility for our partners.
CzechJe ostuda, že se toto usnesení nezabývá tímto konkrétním problémem, který dnes znovu poutá pozornost médií.
It is a shame that the resolution does not address this specific problem, which is currently receiving a lot of attention in the media once again.
CzechPřed dvaceti lety se velké části střední a východní Evropy, včetně mé vlastní země, podařilo setřást pouta komunistické vlády.
Twenty years ago, much of Central and Eastern Europe, including my own country, succeeded in throwing off the shackles of Communist rule.
CzechHodně pozornosti poutá...
CzechKvůli vytvoření dlouhodobého pouta těchto zemí s EU musí být posilován rozvoj jejich tržních ekonomik a regionální spolupráce.
In order to tie these countries to the EU in the long term, the development of their market economies and regional cooperation must be fostered.
CzechPřitom zároveň musíme mít na paměti, že je často daleko těžší udržet rovnováhu svobody než setřást pouta tyranie.
All of this must be done, Mr President, whilst bearing in mind that often it is more difficult to maintain the balance of freedom than to shake off the yoke of tyranny.
CzechVlastní zkušenosti naší země a její pouta k iráckému lidu nás varovaly před humanitární, vojenskou a morální katastrofou, kterou intervence přinese.
Our country's own experience and its ties with the Iraqi people alerted us to the human, military and moral disaster that the intervention would bring.
CzechSnad bychom se měli pokusit vytvořit pouta mezi těmito regionálními iniciativami za účelem posílení této synergie, namísto hledání nových forem spolupráce.
We should perhaps try to create links with these regional initiatives to reinforce this synergy instead of looking for new forms of cooperation.