česko-anglicko překlad pro "poukazovat"

CS

"poukazovat" anglický překlad

EN
CS

poukazovat {sloveso}

volume_up
Parlament bude i navzdory tomu nadále pracovat a poukazovat na oblasti, kde si nevedeme dobře.
Despite this, the House will continue to work and point out areas where we have not done well.
O otázce musíme diskutovat a poukazovat na ni, protože máme odpovědnost vůči našim voličům.
It is because of our accountability to our voters that we have discussed this matter and are making this point.
Poukazovat na to není šířením stereotypů.
Pointing this out is not peddling stereotypes.

Příklady použití pro "poukazovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDomnívám se, že nestačí na tento obrovský problém pouze poukazovat nebo o něm pouze uvažovat.
I believe that it is not enough to simply refer to or reflect on this huge problem.
CzechKlade si za cíl pomoci nám všem, včetně mě, bojovat proti tendencím poukazovat na ty další.
And it's to help all of us, myself included, to counteract the tendency to "otherize."
CzechParlament bude i navzdory tomu nadále pracovat a poukazovat na oblasti, kde si nevedeme dobře.
Despite this, the House will continue to work and point out areas where we have not done well.
CzechUdálost nemusí být nutně závažná, může však poukazovat na možný problém v budoucnosti.
A warning is an event that isn't necessarily significant, but might indicate a possible future problem.
CzechUdálost nemusí být nutně závažná, může však poukazovat na možný problém v budoucnosti.
A warning is an event that is not necessarily significant, but might indicate a possible future problem.
CzechV případě finančních prostředků, na které musíme poukazovat, je to nevyhnutelné, dámy a pánové.
It is unavoidable, ladies and gentlemen, with the financial resources to which we have to refer.
CzechA proto poukazovat pouze na možná rizika občanské iniciativy by vysílalo špatný signál.
Therefore to highlight exclusively the risks that citizens' initiatives might pose would send a bad signal.
CzechNechci proto puntičkářsky poukazovat na některé jednotlivosti.
I do not want to split hairs over a few details therefore.
CzechO otázce musíme diskutovat a poukazovat na ni, protože máme odpovědnost vůči našim voličům.
It is because of our accountability to our voters that we have discussed this matter and are making this point.
CzechNa takové situace je opravdu třeba poukazovat a právě tento Parlament k tomu má plné oprávnění.
That is something that really needs to be denounced, and it is Parliament that has the legitimate authority to do so.
CzechAle nebylo by spravedlivé poukazovat pouze na Libyi.
However, it would be unfair to single out just Libya.
Czech(RO) Tato zpráva ukazuje na problematiku životního prostředí, ale nemůže a neměla by poukazovat jen na ni.
(RO) This report refers to the environmental issues, but it cannot and could not have referred only to environmental issues.
CzechPoukazovat na to není šířením stereotypů.
Pointing this out is not peddling stereotypes.
CzechPovažuji za velice důležité, že Lisabonská smlouva má především poukazovat na práva osob, které patří k menšinám.
I regard it as very important that the Treaty of Lisbon is the first to feature the rights of persons belonging to minorities.
CzechShromáždění se nesnažilo poukazovat na něčí vinu, naopak dodávalo novou energii, podněty a naději, pokud jde o dosažení stanovených cílů.
There was no blame game; rather, the gathering gave new energy, impetus and hope with regard to attaining the goals.
CzechTěší mě, že španělské předsednictví tento summit pořádá, protože musíme na existenci romských problémů poukazovat a uznávat je.
I am pleased that the Spanish Presidency is hosting this summit, since we must raise and acknowledge the existence of Roma issues.
CzechEvropská unie jako globální hráč tak může poukazovat na tento mimořádný úspěch v oblasti lidských práv a bránit ho.
The European Union, as a global player ,is also thereby able to point to this extraordinary achievement in the area of human rights and defend it.
CzechMusíme podporovat instituce, poskytovat odbornou pomoc a čestně a otevřeně poukazovat na veškeré aspekty neslučitelné s demokracií.
What we should do is support institutions, provide expert assistance, and honestly and openly point to any aspects which are incompatible with democracy.
CzechZvláště by se mělo poukazovat na nezbytnou ochranu práv žen a dívek, včetně ochrany jejich sexuálního a reprodukčního zdraví.
I think special reference should be made to essential protection of the rights of women and girls, including protection of their sexual and reproductive health.
CzechMoji kolegové ze zemí AKT mají vždy tendenci poukazovat na problémy, které Evropskou unií dotované zemědělské produkty vytvářejí na jejich trzích.
My colleagues from the ACP countries always tend to point out the problems that the EU's subsidised agricultural products create on their markets.