česko-anglicko překlad pro "poukázat na"

CS

"poukázat na" anglický překlad

CS

poukázat na {sloveso}

volume_up
Musím poukázat na to, že toto rozhodnutí ve své moudrosti přijal Evropský parlament.
I must point out that the European Parliament, in its wisdom, took that decision.
Chtěla bych poukázat na to, že právní úprava této oblasti by měla být transparentní.
I would like to point out that regulations in this area should be transparent.
Chtěla bych však poukázat na některé vady v návrhu Komise.
I would like, however, to point out several flaws in the Commission's proposal.
Měli bychom však poukázat na nutnost snížit vedlejší úlovky a vyloučit výměty.
However, we should refer to the need to reduce by-catch and eliminate discards.
Dovolte mi poukázat na závěrečný bod, který se týká opravného rozpočtu.
Allow me to refer to one final point, which relates to the amending budget.
Chtěl bych poukázat na tři body, které v něm uvedl.
I should like to refer to three points he made in it.

Příklady použití pro "poukázat na" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechChtěla bych poukázat na to, že, jak všichni víme, Kosovo je specifickým případem.
I should like to point out that as we are all aware, Kosovo is a special case.
CzechMěli bychom však poukázat na nutnost snížit vedlejší úlovky a vyloučit výměty.
However, we should refer to the need to reduce by-catch and eliminate discards.
CzechMusím poukázat na to, že toto rozhodnutí ve své moudrosti přijal Evropský parlament.
I must point out that the European Parliament, in its wisdom, took that decision.
CzechChtěl bych poukázat na některé myšlenky, které nás při čtení této zprávy napadají.
I would like to highlight a few of the ideas we encounter when reading this report.
CzechChtěla bych poukázat na to, že právní úprava této oblasti by měla být transparentní.
I would like to point out that regulations in this area should be transparent.
CzechChtěl bych rovněž poukázat na to, že budeme o normách pro výrobky hovořit v Bruselu.
I should also like to point out that we shall debate product standards in Brussels.
CzechNa závěr bych chtěl poukázat na to, že nesmíme zapomínat na strukturu Evropy.
May I finally make the point that we must remember the structure of Europe.
CzechZaprvé mi dovolte poukázat na některé klíčové prvky výsledku dohodovacího řízení.
Firstly, let me point out some key elements of the conciliation outcome.
CzechMusím poukázat na to, že ve Spojených státech uplatňují opačnou hospodářskou politiku.
I must stress that the opposite economic policy applies in the United States.
CzechChtěla bych však také poukázat na pilotní projekty, které jsme iniciovali.
However, I would also like to point to the pilot projects that we initiated.
CzechAčkoli uznávám jeho celkovou správnost, musím poukázat na oblasti závažných chyb.
While recognising its overall correctness, I wish to point to areas of significant error.
CzechVšemi se podrobně zabývat nebudu, ale dovolte mi poukázat na nejdůležitější z nich.
I will not go into detail on all of them, but let me highlight the most important ones.
CzechRovněž je důležité poukázat na negativní zdravotní dopady spojené s hazardními hrami.
It is also important to note the negative effects on health associated with gambling.
CzechChtěla bych poukázat na sporné body, o kterých se ještě nikdo nezmínil.
I would like to address the contentious points that no one else has mentioned yet.
CzechZa třetí, chtěla bych poukázat na zvlášť důležitou záležitost: šíření jaderných zbraní.
Thirdly, I would like to raise an extremely important matter: proliferation.
CzechZávěrem bych chtěl poukázat na to, že podstatou demokracie je informovaná volba.
In conclusion, I should like to point out that democracy is about making an informed choice.
CzechA konečně, pokud jde o bezvízový styk, chtěla bych poukázat na jednu specifickou otázku.
Finally, with regard to the visa waiver, I would like to highlight a specific issue.
CzechChtěla bych poukázat na velkou nejasnost těchto roamingových tarifů.
I would also like to point out that these roaming tariffs have been very unclear.
CzechDovolte mi poukázat na závěrečný bod, který se týká opravného rozpočtu.
Allow me to refer to one final point, which relates to the amending budget.
CzechChtěla bych poukázat na to, že můj manžel je zde v publiku, tamhle.
And I want to score a point here, because my husband is in the room over there.

Podobné překlady pro "poukázat na" anglicky

poukázat sloveso
na předložka
narazit na sloveso
záležet na sloveso
bez ohledu na